Hakkında Bilgi

Açık Havza Nedir

Açık Havza Nedir
Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir. (Yeşilırmak, Kızılırmak, Yenice, Sakarya, Susurluk, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Aksu, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle Çoruh gibi.)

Havza Nedir
Topoğrafik yapının sonucu olarak, yağış sularının depolandığı, yüzeysel akışa geçen suların bir mecrada toplandığı (su toplama alanı) ve bu olayların etki alanı içerisinde kalan sahaların tamamıdır.

Bir başka ifade ile;

– Bir akarsu tarafından parçalanan,
– Kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran,
– Etrafı dağ ve tepelerle çevrili,
– Suları aynı denize, ırmağa veya göle akan belirli büyüklükte bir arazi parçasıdır.

Aşağı Havza
Akarsu havzasında ana nehrin deniz veya göle döküldüğü alt bölümüdür. (Örnek: Aşağı Kızılırmak havzası). Bir başka ifade ile yukarı havzadan gelen suyun kullanıldığı alt kısım vardır ki buna aşağı havza veya vadi denir.

Yukarı Havza
Bir akarsu havzasının üst bölümü veya su toplama alanının üst kısmı (Örnek: Yukarı Fırat Havzası)

Her havzada suyun toplandığı bir üst kısım vardır. Buna yukarı havza denir.

Kapalı ve Açık Havza
Kapalı havzalar sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan veya göle dökülüp kalan akarsulardır. Kapalı havzaların oluşmasında; yer şekillerinin oluşumu ve iklim etkilidir. Kapalı havzalar genellikle iç kesimlerde, kurak iklim bölgelerinde görülür. Örnek: Van Gölü kapalı havzası, Tuz Gölü Kapalı Havzası, Konya Ovası, Akarçay Kapalı Havzası

Açık havzalar, sularını denize ulaştırabilen havzalardır. Açık havzalar kıyı kesimlerde ve nemli iklim bölgelerinde görülür. Örnek: Kızılırmak ve Yeşilırmak havzaları.

Akarsu Havzası Nedir?
Akarsuyun tüm kollarıyla birlikte toplandığı bölgeye akarsu havzası denir. Bu havzanın genişliği ise, iklim koşullarına ve yüzey şekillerine bağlıdır.

Kapalı Havza
Sularını denize ulaştıramayan havzalara kapalı havza denir. Kapalı havzaların oluşmasında yer şekilleri, sıcaklık ve nem etkilidir. (Van Gölü Kapalı Havzası, Tuz Gölü Kapalı Havzası, Konya Kapalı Havzası, Göller Yöresi Kapalı Havzası gibi.)

Akarsu havzası, bir akarsuyun suyunu boşalttığı alandır. Başka bir deyişle, herhangi bir akarsuyun bütün kolları ile birlikte kapladığı alana denir. Eğer akarsu, topladığı suyu açık denize ulaştırabiliyorsa, bu akarsuyun havzası, açık havzadır. Ancak, yer şekilleri, iklim ve akarsuyun aktığı alanın jeolojik yapısı bazı durumlarda akarsuların açık denize ulaşmasını engeller. Bu durumda akarsular, ya kara içindeki bir göle dökülür, ya çok geçirimli bir arazide yer altına sızarak akışını keser veya kurak bir alanı geçerken cılızlaşır ve akışı kesilir, işte bu tür akarsuların havzası, kapalı havzadır.

Akarsularımızın çoğu, açık havza akarsuyu özelliğindedir. Bununla birlikte, ülkemizin iç kısımlarında kapalı havza alanları da vardır. Bunlar, İç Anadolu, Göller yöresi ve Van kapalı havzalarıdır. Bu kapalı havzalara dökülen akarsuların dışında Araş ve Kura nehirleri de Hazar kapalı havzasına dökülür.

İç Anadolu Kapalı Havzaları
Anadolu karaları oluşurken, İç Anadolu'da yükselme, çevresine göre daha yavaş ve az olmuştur. Bölgenin kuzeyinde ve güneyindeki kıyıya paralel ve yüksek dağ sıraları, denizlerle bağlantısını kesmiştir. Batıda, İç Batı Anadolu eşiği de bölgenin Ege Denizi'ne açılmasını engellemiştir.

Bölgenin en önemli kapalı havzası Tuz gölü ve çevresidir. Cihanbeyli, Haymana, Obruk platoları ile Kızılırmak'ın çevrelediği bu havzaya, irili ufaklı pek çok akarsu dökülür. İç Anadolu'nun batısında, Sultan dağlarının kuzey ve doğu eteklerinde de geniş bir kapalı havza alanı vardır. Bölgenin doğusunda, Develi Ovası ve çevresi de bir kapalı havza özelliğindedir.

Obruk Plâtosu'nun güneyi ve Orta Toroslar arasındaki Konya Ovası boyunca çok geniş bir kapalı havza ortaya çıkmıştır. Bu havzaya akan en önemli akarsu, Beyşehir Gölü'nden kaynağını alan Çarşamba suyudur. Bu akarsu, adı geçen gölün sularını Konya Ovası'na taşır.

Göller Yöresi Kapalı Havzaları
Tabaka yapılarının çözünmeye müsait özellikte oluşu, akarsuların yüzey akışlarının kesilmesine sebep olur. Bu durumda akarsular, akışlarının bir bölümünü yer altından sürdürür. Göller yöresinin batısında yer alan Burdur, Acıgöl, Salda ve Varışlı gölleri, gerçek anlamda birer kapalı havzadır.

Van Kapalı Havzası
Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü, büyük bir çöküntü alanı içinde oluşmuştur. Nemrut volkanından çıkan lâvlar, bu havzanın akışını keserek gölün oluşmasına sebep olmuştur. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan göle, bir çok akarsu dökülür.

Türkiyedeki Diğer Havzalar
Türkiye geneli hidrolojik çalışmalar için 25 ana akarsu havzasına ayrılmıştır. Ana akarsu havzalarını gösteren havza listesi ve harita, havza numaralarına göre aşağıdaki gibidir.

- Meriç Havzası
- Müteferrik Marmara Suları Havzası
- Susurluk Havzası
- Müteferrik Ege Suları Havzası
- Gediz Havzası
- Küçükmenderes Havzası
- Büyükmenderes Havzası
- Mütererrik Batı Akdeniz Suları Havzası
- Müteferrik Orta Akdeniz Suları Havzası
- Burdur Gölü Kapalı Havzası
- Afyon Suları Kapalı Havzası
- Sakarya Havzası
- Müteferrik Batı Karadeniz Suları Havzası
- Yeşilırmak Havzası
- Kızılırmak Havzası
- Orta Anadolu Kapalı Havzası
- Müteferrik Doğu Akdeniz Suları Havzası
- Seyhan Havzası
- Hatay Suları Havzası
- Ceyhan Havzası
- Fırat-Dicle Havzası
Fırat Nehri ve kolları
Dicle Nehri ve kolları
- Müteferrik Doğu Karadeniz Suları Havzası
- Çoruh Havzası
- Aras Havzası
- Van Gölü Kapalı Havzası

Coğrafya Deyimler Sözlüğü, Havza, Açık Havza Nedir, Açık Havza Ne Demek, Açık Havza Hakkında Bilgi, Havza, Açık Havza, Kapalı Havza, Havza çeşitleri, Türkiyedeki Havzalar, Türkiyedeki Açık Havzalar, Türkiyedeki Kapalı Havzalar, Havzaların özellikleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim