Hakkında Bilgi

AGİ Nedir

AGİ Nedir
Asgari geçim indirimi diğer adıyla Vergi İadesi, yıllarca biriktirdiğimiz fiş parası. Adını Değiştirip Asgari Geçim İndirimi oldu, öncelikle artık fiş toplama zorunluluğu kalktı, aynı zamanda bu fişleri biriktirip muhafaza etme dönemide geride kalmış oldu, bir çok vatandaş için çok faydalı bir durum nedenine gelince iade tutarları her ay hak sahiplerine ödeniyor, bu fişleri yazma ve hesaplamayı bilmeyip başkalarından rica minnet yazdırmadan kurtuldular, tabi başka bir boyutuna bakacak olursak fiş satma gibi haksız kazanç elde etme ollarıda kapandı. Amaaa diğer taraftanda aldığın verdi iadesi azaldı, sonuçta uzayan kuyruklar yıl sonu engamelerinin yerini rahatlık aldı.

Gelelim AGİ ye,
Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.

Kimler Asgari geçim indirimi alabilir

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesi ile çalışanlar dahil) gerçek kişiler yararlanabilecektir.  

AGİ Hesaplaması
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;  
Mükellefin kendisi için % 50 ‘si
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i
Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere 

Asgari Geçim İndirimi Kanunu
MADDE 32- Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5 diğer çocuklar için yüzde 5′idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103′üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

agi, agi nedir, agi ne demek, agi neye denir, agi hakkında, agi ile ilgili bilgiler, agi hakkında bilgi, agi ne demektir, agi anlamı, agi tanımı, AGİ NEDİR, Agi nedir,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim