Hakkında Bilgi

Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi
1881: Selanik'te doğdu.

1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

13 Mart 1899: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902: Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.

11 Ocak 1905: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

Ekim 1906: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

23 Temmuz 1908: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.

31 Mart 1909: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

13 Eylül 1911: Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.

27 Kasım 1911: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

9 Ocak 1912: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.

27 Ekim 1913: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

1 Mart 1914: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

2 Şubat 1915: Mustafa Kemal, Tekirdağ'ında 19. Tümeni kurdu.

25 Şubat 1915: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.

25 Nisan 1915: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.

1 Haziran 1915: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.

9 Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

10 Ağustos 1915: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.

1 Nisan 1916: Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.

6 Ağustos 1916: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.

20 Eylül 1917: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

Ekim 1917: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.

26 Ekim 1918: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

30 Ekim 1918: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

31 Ekim 1918: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

13 Kasım 1918: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü.

30 Nisan 1919: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.

15 Mayıs 1919: İzmir'e Yunanlıların asker çıkarması.

16 Mayıs 1919: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.

15 Haziran 1919: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.

21 Haziran 1919: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.

8 - 9 Temmuz 1919: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi.

23 Temmuz 1919: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

4 Eylül 1919: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.

11 Eylül 1919: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsilliyesi Başkanlığı'na seçildi.

22 Ekim 1919: Amasya Protokolü'nün imzalanması.

7 Kasım 1919: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919: Mustafa Kemal, Heyeti Temsilliye ile birlikte Ankara'ya geldi.

20 Mart 1920: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

18 Mart 1920: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

19 Mart 1920: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

23 Nisan 1920: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

24 Nisan 1920: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

5 Mayıs 1920: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.

11 Mayıs 1920: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

24 Mayıs 1920: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.

10 Ağustos 1920: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.

3 - 10 Ocak 1920: Birinci İnönü Savaşı.

20 Ocak 1921: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

30 Mart - 1 Nisan 1921: İkinci İnönü Savaşı.

10 Mayıs 1921: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

5 Ağustos 1921: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

22 Ağustos 1921: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

13 Eylül 1921: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.

19 Eylül 1921: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi unvanını alması.

26 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.

30 Ağustos 1922: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

1 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.

9 Eylül 1922: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.

10 Eylül 1922: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

11 Ekim 1922: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

1 Kasım 1922: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

17 Kasım 1922: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.

29 Ocak 1923: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.

24 Temmuz 1923: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

9 Ağustos 1923: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.

11 Ağustos 1923: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

29 Ekim 1923: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

29 Ekim 1923: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.

1 Mart 1924: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

3 Mart 1924: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iye ve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.

20 Nisan 1924: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.

17 Şubat 1925: Aşarın kaldırılması.

24 Ağustos 1925: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.

25 Kasım 1925: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

30 Kasım 1925: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

26 Aralık 1925: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

1 Temmuz 1927: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.

15 - 20 Ekim 1927: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.

1 Kasım 1927: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

9 Ağustos 1928: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

3 Kasım 1928: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

15 Nisan 1931: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

4 Mayıs 1931: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

12 Temmuz 1932: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.

29 Ekim 1933: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

24 Kasım 1934: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

1 Mart 1935: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

1 Mayıs 1937: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.

31 Mart 1938: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

15 Eylül 1938: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.

16 Ekim 1938: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

10 Kasım 1938: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

11 Kasım 1938: İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.

15 Kasım 1938: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

19 Kasım 1938: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

20 Kasım 1938: Atatürk'ün naşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu.

21 Kasım 1938: Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.

25 Kasım 1938: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

26 Aralık 1938: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

4 Kasım 1953: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.

10 Kasım 1953: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.

atatürk, atatürk kronolojisi, atatürkün kronolojisi, atatürk ün kronolojisi, atatürkün hayatı, atatürk hayatından bölmler, atatürkün tarihsel yaşamı, mustafa kemal atatürk kronolojisi, atatürk kronolojisi kısa, atatürk kronolojisi kısaca, kısaca atatürk kronolojisi,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim