Hakkında Bilgi

Bebeklerin Diş Çıkma Sırası

Bebeklerde diş çıkarma sırası
önce iki alt orta kesici dişten biri çıkar; bunu yanındaki izler. Bunlardan sonra çıkma sırası üstteki dört orta kesici dişlerle öbür iki alt yan kesici dişlerdedir. Bir yaşına doğru1 ya da bir yaşını biraz geçtikten sonra, dört küçük azı dişi çı­kar; on sekizinci ile yirminci aylar ara­sında köpek dişleri, iki yaşına doğru da ikinci küçük azı dişleri çıkar. Böylece toplam yirmi diş çıkmış olur. İlk sekiz diş için, bu düzen değişebilir. Örneğin, çoğu çocuklarda, ilk çıkan dişler iki üst orta kesici diş olur.

İki dişin çıkması arasında geçen zaman süresi de büyük ölçüde değişebilir. Böylece, ilk dişi geç çıkmış olan çocukların öbür diş­leri daha hızlı bir biçimde çıkarlar. Yukarıda da söylediğimiz gibi, anne ço­cuğun geçirdiği birçok rahatsızlıkların nedenini diş çıkarmaya bağlama eğilimi göstermektedir.

Oysa, dişlerin çıkması can sıkıntılarına yol açmamalıdır. Ba­zen çocuğun temiz olmayan nesneleri emerek vücuduna aldığı mikropların yol açtığı bağırsak bozukluklarından da yine diş çıkarma sorumlu tutulur. Ayrıca, bazı öfkeli davranışlar ve ruhsal bu­nalımlar da diş çıkarma olayına bağlanır Dişetinde, çıkmak zorunda olan, kaşıntılara ve yanmaya yolaçan “bir şey” ol­duğu gerçektir. Bu durumda, çocuk, kendiliğinden bulduğu her şeyi ısırarak, ya da ağzını yumruklarıyle ovarak diş etlerini kaşımayı dener. Bu kaşıma işini daha kuvvetli yaparsa, diş etlerini zede­ler ve dolayısıyle acı duyar. İyi uyumaz ve iştahı azalır. Bu durumda, diş çıkarmanın yolaçabileceği rahatsızlıklarla (çocuk acısını ancak ağlayarak belirtir) ishal, kusma, ateş, üşütme, hatta bron­şit gibi gerçek hastalıklar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Bu hastalıklara hiç bir zaman ilk dişlerin oluşumu ne­den olmaz.

Eğer hastalık belirtileri de­vam eder ve ateş yükselirse, doğru teş­his koyabilecek tek kişi olan çocuk dok­toruna başvurmak gerekir. Çocuğun dişetleri şişer ve aşırı derecede yangılanırsa, hafif uyuşturucu bir sıvı emdirilmiş, yumuşak mikropsuz bir bezle ve yavaşça ovulabilirler. Bir yaşını doldurmuş olan çocuklara ağrı dindirici fitil ya da ilâçlar verilebilir. Yeni çıkmakta olan dişi saran ince zarı yırtmak için örneğin kaşık gibi sert nes­neleri dişetine sürmekten kesinlikle ka­çınmalıdır. Aksi halde, küçük yaralar meydana gelebilir. Bu yaralar vücuda mikrop girmesini kolaylaştırır ve yerel hastalıklara ya da bağırsak bozuklukla­rına yolaçarlar. Ayrıca, yara, diş bütü­nüyle çıkmadan önce kapanırsa, mey­dana gelecek olan yeni mukoza daha kalın, daha sert olacaktır ve dişin çık­masını oldukça güçleştirecektir.

Bebeklerin Diş Çıkarmaları, İlk Hangi Dişleri Çıkarırlar, Sırasıyla Çıkacak Dişler, Dişler Hangi Sırayla Çıkar, Süt Dişleri, Bebek Dişleri, Çocuk Dişleri, Süt Dişleri, Azı Dişler, Kesici Dişler
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim