Hakkında Bilgi

Caca Bey Kimdir

Caca Bey Kimdir
Caca Bey: Cacabey, Türk halkını koruması, yüksek bir ahlaka sahip olması özü-sözü pek biri olması dolayısıyla Anadolu'da çok sevilmiştir. Öz Türkçe konuşup Türk kültürünün ve eserlerinin Kırşehir ve Anadolu'ya yayılmasına öncülük etmiştir. Cacabey 13.yy.da Anadolu'da yaşamış olan diğer Türk büyüklerinden Hacı Bektaşi Veli, Mevlana Celalettini Rumi ile de görüşmüş, hatta onların övgülerine bile mazhar olmuştur.

Nureddin Cacabey 'in 1272'de Kırşehir'de kurmuş olduğu Cacabey Medresesi onun adını ebedileştirmiştir. Bu medrese aynı zamanda bir rasathane idi. Batı Türkistan'da Uluğ Bey'in rasathanesi ne ise Selçuklular zamanında Kırşehir Cacabey rasathanesi de o derece önemli idi. Bugün cami olarak kullanılan bu medresenin dış köşelerinde sütunlar, uzay araçlarına benzetilmektedir. Cacabey medresesinde eğitim tamamen Türkçe idi. Türk dilinin Fars kültürü içinde erime tehlikesi altında bulunduğu sırada Cacabey, bir kurtarıcı olarak Türklüğ'ü ayakta tutmuştur. Bu sebeple Ahi Evran, Aşıkpaşa, Hacı Bektaşi Veli, Ahmet Gülşehri gibi alim ve şairler eserlerini öz Türkçe yazmışlardır. Bu nedenle Türk tarihinde Cacabey 'in önemi büyüktür. Cacabey, Rum tekfurları ile yaptığı bir çarpışmada şehit düşmüştür (1301). Türbesi Cacabey Medresesi yanındadır.

Caca Bey Kırşehir Emiri (Caca oğlu Nurettin Cebrail) Kırşehri'ne büyük hizmetler görmüş, büyük ve tarihi bir şahsiyettir. 0, adını ebedileştirmiş bir devlet adamıdır. Milli tarihimizde(Caca Bey) adıyla şöhret kazanmıştır. Ona (Caca, Cece, Cace, Çaça) da denilmektedir. Caca denilmesi dedesin Kırşehir civarında bulunan "Ceceli" aşiretine mensup olmasından ileri geldiği söylenmekte ise de (Caca) dedesinin adıdır. Caca Bey' in babası Ceceli aşiretinin beyi (Bahaddin Caca) dır. Caca Beyin 1240 tarihinde Kırşehir de doğduğu tahmin edilmektedir. Gençliği hakkında tarihlerde bilgi yoktur. Hangi okullarda okumuş, kim tarafindan yetiştirilmiş, bu da belli değildir.

Caca sözü, Caca neslinden geldiğini ifade etmektedir. Caca Bey'in Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Doğumundan üç yıl sonra II. Keyhüsrev Moğol Kumandanı Bayçu' ya 1243 yılında Sivas civarında (Kösedağ) yapılan Savaşta yenilmiş ve Moğolların hakimiyetini tanımak zorunda kalmışti. Türk Selçuklu sülalesi resmen devam etmiş, fakat dahili idare yerli Türklerin elinde kalmıştı. Anadolu'nun bir kısmında Ílhanlı hükümdarları tarafından tayin edilen umumi valiler tarafindan idare edilmekte idi. Anadolu’nun bu bozuk düzenli devirlerinde Çocuk1uğunu geçiren Cacaoğlu, büyüdüğü zaman Moğolların dikkati nazarını çekmiştir. 0 genç yaşında zekasını göstererek bir çok hizmetlerde bulunmuştur. Kısa zamanda büyükler arasına karıştı. Onun zekasını bize Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazmış olduğu mektubundan okuyoruz.

Mevlana 0' nu bu suretle övmüştür Kırşehir'deki medresenin kitabesinde de (Allah'ın rahmetine ve affina muhtaç kul Cebrail ibni Caca) yazılıdır.

Caca Bey III. Giyaseddin Keyhüsrev zamanına düşen (1266-1283) tarihleri arasında Anadolu'da bir çok hayret meydana getirmiştir. Eskişehir'de bir cami yaptırmıştır. Bu caminin hutbesi ile minaresi kalmıştır. Ayrıca bir de han inşa ettirmiştir. Bunlardan başka 17 cami ile bir de zaviyeyi tamir etmiştir. Bunlar Eskişehir Emiri iken yaptırmıştır. Bir aralık Tokat'ta bulunmuştur. Bundan sonra 0'nu Kırşehir emiri tayin etmişlerdir.

Kırşehir'e gelir gelmez Emirhor olan Esede-din isyan etmişti. Caca Bey maiyetinde bulunan askerleriyle bu asi Eseded-din' in üzerine yürüdü, doğruca sığınmış olduğu Salime Kalesini kuşattı. Kısa bir savaştan sonra kaleyi fethe muvaffak oldu. Asi Emirhor'u ve askerlerini yakalayarak hepsini kılıçtan geçirdi. 0 zamanlar Selçuklu tahtında bulunan Ruknettin Kılıçaslan IV. Muinid-din Süleyman Íle mücadeleye girişmişti. Süleyman tarafını tuttu. Bundan sonra kardeşi Sarac-üddin Ísmail ile Birlikte Elbistan savaşına gitti. Caca Bey kardeşi ile Mısır Memlük’ ü Baybars’a esir düştü fakat Baybars bütün esirlerini serbest bıraktı. Bu zaman Caca Bey de Şam’dan Kırşehire döndü. Fakat kardeşi Seracett Caca Bey bu hizmetleriyle vezir ve sipehsalar mertebesine kadar yükselmiştir. Bundan sonra Kırşehir'de bir hükümdar gibi hüküm sürmüştür. Sarac-üddin Ísmail Halepe yerleşti. Halepde Caca Beyler sülalesi devam etmiştir.

Caca Beyin şöhreti ve ettiği hizmetler 0rta Anadolu'yu sarmış. 0'nu büyük bir emir olarak tanımışlardı. Yüksek ahlakı, kahramanlığı hayatı ve bilhassa Türk halkını koruması nedeniyle halka kendisini sevdirmişti. Özü sözü pek olan bir emirdi. Selcuklular acemileştiği halde Emir Caca Türklüğünü muhafaza etmiş soyu ile şeref duymuştu. Öz Türkçe konuşur, emir ve devlet işlerini hep Türkçe yapardı. Caca Bey Mevlana ile 1273 tarihinde görüştü. Mevlana 0' nu çok severdi. Aralarında bir çok görüşme ve mektuplaşmalar olmuştur. Caca Bey aynı zamanda Hacı Bektaşi Veli ile de i1işki içinde olmuştur. Haci Bektaş ile görüşmelerinin 1270 tarihine rastladığı tahmin ediliyor. Kırşehir Emiri olan Caca Bey kendi idaresinde bulunan Hacı Bektaş ile ilgilenmiştir. Acem kültürü etkisinde kalan Selçuklulara karşı Türklüğü koruyan Hacı Bektaş'ı Caca Bey ihmal edemezdi. Aralarında bir çok vakalar geçmiştir. Caca Bey Hacı Bektaşi Veli'ye saygi göstererek 0'nu korumuştur.

Caca Bey, Caca Bey kimdir, Caca Beyin hayatı, Caca Bey ile ilgili bilgi, Caca Bey hakkında bilgi,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim