Hakkında Bilgi

Coğrafya 9. Sınıf Dersleri - 1

1- Renklendirme yönlemi ile yapılan haritalarda, yükselti basamakları belirli renkler ve tonları ile gösterilir.
Buna göre, bir Avrupa fiziki haritasında Belçika, Hollanda, Danimarka gibi ülkelerin yeşil renk ve tonları ile gösterilmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturabilir?
A) Deniz kıyısında bulunduklarına
B) Yüzölçümlerinin küçük olduğuna
C) Yerşekillerinin engebeli olduğuna
D) Ormanların geniş yer tuttuğuna
E) Denizden yüksekliklerinin az olduğuna


2-
I. Göl kıyısındaki eğrinin yükselti değeri 0 metredir.
II. Bir eğrinin geçtiği her yerde yükselti aynıdır.
III. İki eğri arasındaki yükselti tarkı her yerde aynıdır.
İzohips eğrileri ile İlgili olarak yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) 1 ve II
E) II ve İli3- İzohips eğirlerinin sık ya da seyrek geçmesi, yer şekillerinin özelliklerine göre değişir. Eğriler, eğimin fazla olduğu yerlerde sık, eğimin az olduğu yerlerde seyrektir.
Bu bilgilere göre, izohips eğrilerinin aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin gösterildiği yerlerde daha sık geçmesi beklenir?
A) Menderes
B) Boğaz vadi
C) Delta ovası
D) Plato yüzeyi
E) Taban seviyesi ovası


4- Yeryüzünün belirli bir bölümünün yada tamamının kuşbakışı olarak çiziimesiyle elde edilen şekfin harita olabilmesi için, aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?
A) Enlem ve boylam değerlerinin olması
B) Lejantının belirlenmesi
C) Eşyükselti eğrileriyle çizilmiş olması
D) Çizimin bir ölçeğe göre yapılmış olması
E) Geniş alanların gösterilmesi


5-
I. Dünya'nın şekli
II. Kara ve denizlerin dağılışı
III. Yerşekillerinin engebeli olması
Yukandakilerden hangisi yada hangileri, haritalardaki bozulmaların nedenidir?
A) Yalnız I
C) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

6- Harita ve haritaların çizildiği ölçeklerle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçek büyüdükçe hata oranı azalır.
B) Tüm haritalardan eğim ve yükseklik hesaplanabilir.
C) Gösterilen alan büyüdükçe ayrıntı azahr.
D) Küçük ölçekli haritaların paydası büyüktür.
E) Planlar büyük ölçekli haritalardır.


7- Bir haritanın ölçeği biiyütülürse,
I. Gösterilen alan genişler
II. Ayrıntı artar
MI. Bozulma oranı azalır.

yargılarından hangisi yada hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


8- Ankara ile İzmir arası gerçekte 600 km dir. Bu iki şehir arası 1 / 5,000,000 ölçekli bir haritada kaç cm gelir?
A) 6
B)12
C)16
D) 20
E) 300


9- Aşağıdak ilerden hangisi, haritalarda ölçeğe bağlı olarak değişmez?
A) Yükselti değerlen
B) İki merkez arasındaki harita uzunluğu
C) Haritanın ayrıntı gösterme gücü
O) Haritadaki bozulma miktarı
E) Harita alanı


10- Ankara - İstanbul arası mesafe 1/1,500,000 ölçekli bir haritada 30 cm gelmektedir. Başka bir haritada iki şehir arası 10 cm geldiğine göre, ikinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 / 500,000
B)1 / 2,500,000
C)1 / 4,500,000
D)1 / 5,000,000
E} 1/6,000,000


11- Aşağıdakilerden hangisi, büyük ölçekle çizilen haritaların özelliklerinden biri değildir?
A) Küçültme oranı fazladır.
B) Paydasındaki rakam küçüktür.
C) Hata oranı azdır.
D) Ayrıntı gösterme gücü fazladır.
E) Gösterilen alanlar dardır.


12- İzohips yöntemiyle çizilen haritalarda yükseltiye bağlı olarak izohipslerin sayılan da değişir.
Buna göre, aynı ölçekle çizilen aşağıdaki bölgelerin hangisinin haritasında daha fazla izohips eğrisi geçer?
A) Ege
B) Marmara
C) iç Anadolu
D) Doğu Anadolu
E) Güneydoğu Anadolu

13- Aşagıdakılerden hangisi, hem siyasi hem fiziki haritalara ait ortak bir özelliktir?
A) Siyasi sınırları göstermesi
B) Yer şekillerini göstermesi
C) Yükselti basamaklarını göstermesi
D) Kuşbakışı olarak çizilmesi
E) İl sınırlarını, ülke sınırlarını göstermesi

14- Küçük ölçekli haritalarda ayrıntının az olması, aşagıdakılerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Çizim yöntemiyle
B) Küçültme oranının fazla olmasıyla
C) Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
D) Dünyanın şekliyle
E) Kuşbakışı olarak çizilmesiyle


15- Haritalarda yer şekillerinin gösterilmesi için bazı yöntemler kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?
A) Gölgelendirme
B) Tarama
C) İzohips
D) İzoterm
E) Kabartma

16- Günümüzde yeryüzü şekillerini göstermekte kullanılan en yaygın yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama
B) Gölgelendirme
C) İzohips
D) Kabartma
E) Renklendirme

17- Aşağıdakilerden hangileri, siyasi haritalarda gösterilmez?
A) Göller
B) Dağlar
C) Matematiksel konum
D) Akarsular
E) Şehirler

18- Aşağıdakilerden hangisi izohipslere ait bir özellik değildir?
A) İki izohips arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır
B) Sık geçtikleri yerde eğim faladır
C) Aynı izohips üzerindeki tüm noktalarda yükselti aynıdır
D) Kıyı çizgileri sıfır metreden geçer
E) Ölçek büyüdükçe izohips aralık değeride büyür


19- İki kentin yerel saatleri farklı olmasına karşın, yıl boyunca gece - gündüz süreleri aynı ise; hangi özelliklerinin ortak olduğu söylenebilir?
A) Yükseltileri
B) Enlemleri
C) Yarımküreleri
D) Greenwich'e uzaklıkları
E) Yer şekilleri

20- Aynı meridyen üzerindeki noktalarda yıl boyunca yerel saat aynı olmasına karşın, güneşin doğuş ve batış saatleri aynı değildir.
Bu durumu yaratan faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gündüz sürelerinin farklı olması.
B) Yükseltilerinin aynı olmaması.
C) özel konumlarının değişiklik göstermesi.
D) Greenwich'e uzaklıklarının değişmesi.
E) Dünyanın ekseni boyunca hareket etmesi.

21- Türkiye'nin matematiksel konumu, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?
A) Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun diğer bölgelerinden sıcak olmasında.
B) Doğu Anadolu'da güneşin her zaman Ege'den önce doğmasında.
C) Afrika kökenli rüzgarların sıcaklığı artırıcı etkide bulunmasında.
D) İç Anadolu Bölgesi'nin kışın Karadeniz kıyılarından soğuk olmasında.
E) Kuzey sektörlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesinde.

22- Aşağıdakilerden hangisini, ülkemizin özel koşullarının belirlediği söylenebilir?
A) Güney yönlü cephelerin bakı etkisinde olmasını
B) İzdüşüm ve gerçek alanları arasındaki farkın çok olmasını
C) En uzun gündüzün 21 Haziran'da yaşanmasını
D) Öğle vakti cisimlerin gölgesinin kuzey yönlü olmasını,
E) 21 Aralık'ta kış mevsimine girilmesini,


23- Aynı saat diliminde bulunan iki ülkeden birincisinde gece - gündüz değişimi çok az iken, ikinci ülkede 24 saatten uzun gündüzler yaşanmaktadır.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Birinci ülke orta kuşakta yer alır.
B) İki ülkede batı yarımkürededir.
C) İkinci ülke ekvatoral kuşaktadır.
D) Bu ülkelerin enlem değerleri farklıdır.
E) ikinci ülke doğu yarımkürededir.

24- Ekvatora göre uzaklıkları farklı olan iki noktanın yerel saatlerinin aynı olması neyi gösterir?
A) Yarım kürelerinin aynı olduğunu
B) Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü
C) Boylamlarının aynı olduğunu
D) Yer'in yuvarlak olduğunu
E) Enlemlerinin aynı olduğunu


25- 1/400.000 ve 1/800.000 ölçekli Türkiye fiziki haritaları için aşağıdakilerden hangisi şö.y|epemez?
A) 1/400.000 ölçekli haritada Ankara ile İstanbul arası uzunluk daha fazladır.
B) 1/800.000 ölçekli harita 1/400.000 ölçekli haritaya göre daha az yer kaplar
C) 1/800.000 ölçekli haritada hata oranı daha azdır.
D) 1/400.000 ölçekli haritada Tuz gölü daha büyük gösterilmiştir.
E) 1/800.000 Ölçekli haritada ayrıntı daha azdır.


26-
1/800.000 ölçekli bir haritada 16 cm olarak gösterilen bir uzaklık ikinci bir haritada 4 cm olarak gösterilmiştir.
I. Ölçek 4 misli büyümüştür.
II. Ayrıntı artmıştır.
III. Haritanın kapladığı alan 16 misli küçülmüştür.
IV. Ayrıntı azalmıştır.
hangisi yanlıştır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV


27- Eğimi % 50 olan İki yer arasında 900 m yükseklik farkı vardır.
Bu iki yer arasında uzaklığın ölçüldüğü haritanın ölçeği 1/1.800.000 olduğuna göre, bu iki yer arası haritada kaç cm olarak gösterilmiştir?

A)1
B)5
C)10
D) 15
E) 20

28- 1440 km2'nin 10 cm2 olarak gösterildiği bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu kaç km'dir?
A) 12
B)122
C)144
D)156
E)268


29- izohipslerin birbirinden uzaklaştığı yerlerle ilgili;
I. Yükseklik farkı artar
II. Akarsuların akış hızı azalır
III. Eğim azalır

İfadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

30- Fiziki haritalarda renkler yükselti basamaklarını gösterir.
Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisinde daha çok renk çeşidi kullanılır?
A) Konya
B) Yukarı Sakarya
C) Yukarı Fırat
D) Doğu Karadeniz
E) Çatalca-Kocaeli

31-
1/300.000 ölçekli bir haritada gösterilen dikdörtgen şeklindeki bir alanın bir kenarı 4 cm, diğer kenarı 8 cm olarak belirlenmiştir.

Bu yerin gerçek alanı kaç km2'dir?
A) 96
B)288
C) 312
D) 428
E) 588


32- Aynı boyuttaki kağıtlara kağıdın tamamını kullanarak çizilen aşağıdaki yerlere ait haritalardan hangisinin ölçeği ejı_bjjyjjktü£?
A) Avrupa
B)Türkiye
C) İç Anadolu
D) Marmara
E) Beyşehir Gölü

33- 1/1.600.000 ölçekli bir haritada 6 cm olarak gösterilen bir yer 1/3.200.000 ölçekli ikinci bir haritada kaç cm olarak gösterilir?
A) 1,5
B)3
C)4,5
D) 9
E) 12


34- 1/400.000 ölçekli bir fiziki haritaya göre ölçeği bir misli büyük olan ikinci bir harita için;
I. Ayrıntısı fazladır.
II. Dört misli fazla alan kaplar.
III. Uzaklıklar bir misli fazla gösterilir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I,II ve III


35- Meridyenlerin birbirine paralel çizildiği bir haritada Ekvatordan uzaklaştıkça alanlar olduğundan büyük gösterilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi olduğundan daha büyük gösterilir?
A) Grönland
B) İspanya
C) Meksika
D) Irak
E) Mısır

36- Aynı bölgeyi gösteren ve ölçekleri farklı olan haritalardan biri fiziki harita, diğeri idari dağılış haritasıdır.Bu iki haritada;
I. Çizim amacı
II. Ayrıntıyı gösterme gücü
III. Coğrafi koordinatlar

hangisi farklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim