Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 1

1. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Apenin Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinin sınırları içinde yer almaktadır?
A) Arnavutluk B) Romanya
C) Rusya D) İtalya E) Portekiz

2 1- İran 5- Suriye
2- Irak 6- Gürcistan
3- Yunanistan 7- Ermenistan
4- Azerbaycan 8- Bulgaristan
- Ülkemizin yukarıda verilen sınır komşularının hangi kıtalar üzerinde olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Avrupa Asya
A) 1- 3- 5- 8 2- 4-6-7
B) 3-8 1-2-4-5-6-7
C) 4-5-6-7-8 1-2-3
D) 2-7- 8 1-3-4-5-6
E) 4-6-7 1-2-3-5-8

3. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisinde en büyük payı hammadde ihracatından elde edilen gelirler oluşturmaktadır?
A) Fransa B) İtalya C) Kuveyt
D) Almanya E) İsrail

4- Aşağıda bazı ülkeler ve başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Arnavutluk - Tiran
B) İsviçre - Bern
C) Portekiz - Madrid
D) İtalya – Roma
E) Gürcistan – Tiflis

5- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası kurulan ülkelerden biri değildir?
A) Türkiye B) Polonya
C) Macaristan D) Çekoslovakya E) Fransa

6. Aşağıda ülkemiz ile komşularımız arasında bulunan gümrük kapıları eşleştirilmiştir.
- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Karaağaç –Yunanistan B) Cilvegözü – Suriye
C) Habur – Irak D) Akyaka – Gürcistan
E) Gürbulak – İran

7. - Turizm gelirleri fazladır.
- Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
- Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir
- Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
- Bir yarımada devletidir.
* Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
D) İtalya E) Romanya

8. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin yeryüzünün şekillenme- sinde aşağıdaki dış kuvvetlerin hangisi daha etkili olmuştur?
A) Gel – git B) Akarsular C) Buzullar
D)Rüzgarlar E) Yeraltı suları

9. Aşağıdaki ülkelerin tarım alanları ve tarım faaliyetleri dikkate alındığında hangisinde birim alandan alınan verim diğerlerinden daha fazladır?
A) Libya B)Hollanda C) Türkiye
D) İtalya E) Suriye

10. Ülkemizin sınır komşularından hangilerinin Karadeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
A) Gürcistan - Bulgaristan B) Gürcistan – Yunanistan
C) Suriye – Arnavutluk D) Yunanistan – Romanya
E) Bulgaristan – Ermenistan

11. Kuzey Avrupa’da bir adalar ülkesidir. Yükseltisi çok az olan bir ülkedir. Ilıman okyanus iklimi hakimdir. Ülkenin topraklarının yarıdan fazlası tarıma elverişlidir. Yeraltı kaynakları çok azdır. Ancak sanayisi çok gelişmiştir.
- Yukarıda özellikleri verilen Kuzey Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya B) Romanya C) Almanya
D) Polonya E) Danimarka

12. 1- Danimarka 4- Bulgaristan
2- İtalya 5- Yunanistan
3- İspanya 6- Almanya
Yukarıda verilen ülkelerin hangilerinin Akdeniz’de kıyısı bulunmaktadır?
A) 1-4-6 B) 2-3-5 C) 3-5-6 D) 1-3-5 E) 3-4-5

13. Norveç’te tarım alanlarının sınırlı olması aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin öncellikle gelişmesine neden olmuştur?
A) Madencilik B) Balıkçılık C) Turizm
D) Endüstri E) Hizmet

14. Yurt dışında en çok Türk’ün bulunduğu, Türkiye’nin dış ticaretinde ilk sırayı alan, sanayi bakımından gelişmiş ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Bulgaristan C) Azerbaycan
D) İran E) Almanya

15. İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerin hangisinin payı en büyüktür?
A) Zengin taşkömürü ve demir yataklarına sahip olması
B) Bir ada üzerinde bulunması
C) Akarsuların ulaşıma elverişli olması
D) Gelişmiş ülkelere yakın olması
E) Zengin petrol yataklarına sahip olması

16 Aşağıdaki bölgelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı daha fazladır?
A) Doğu Avrupa B) İskandinavya C) Kanada
D) Doğu Asya kıyıları E) Avustralya

17. Aşağıdakilerden hangisi Fransa, İtalya ve Türkiye’nin ortak özellikleri arasında yer alır?
A) Yüzölçümlerinin aynı olması
B) Alp – Himalaya kıvrım kuşağında olmaları
C) Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin aynı olması
D) Nüfus miktarları
E) Aynı okyanuslara komşu olmaları

18. Sanayisi gelişen İskandinav ülkelerinden birisi de İsveç’tir.
- Yukarıda sözü edilen durumun görülmesinde aşağıdakilerin hangisi etkili değildir?
A) Ilıman iklim şartlarına sahip olması
B) Orman oranının yüksek olması
C) Sermayenin varlığı
D) Zengin maden yataklarına sahip olması
E) Buzul aşınım şekillerinin fazla olması

19. “Ortalama yükseltisi 150m. dir. Ülkede yaklaşık olarak 188.000 bin göl vardır. Göller ülkesi olarak da bilinir.”
- Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finlandiya B) Almanya C) Danimarka
D) Norveç E) İsveç

20. Yüksek enlemlerde yer alan ülkelerde kış turizmi ve kış turizm gelirleri yüksektir.
- Bu durum göz önüne alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kış turizm gelirlerinin yüksek olduğu söylenebilir?
A) Türkiye B) Mısır C) İsveç
D) İspanya E) Brezilya

21. Kuzey Yarım Küre’de 75º enlemi çevresinde iklimin yerleşmeye uygun olmadığı halde burada nüfusun yoğunlaştığı alanlar görülür.
- Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarımsal faaliyetlerin etkili olması
B) Önemli ticaret yollarının buradan geçmesi
C) Yer altı zenginlik kaynaklarının fazla olması
D) Buradaki insanların geleneklerine bağlı olmaları
E) Deniz taşımacılığının daha kolay olması

22. Kanada’nın kuzeyinde tarım olanaklarının sınırlı, nüfusun az olması aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Tarım topraklarının elverişsizliği
B) İklim koşullarının elverişsizliği
C) İğne yapraklı ormanların olması
D) Göllerin geniş alan kaplaması
E) Okyanuslara uzak olması

23. Her mevsimi yağışlı bir iklime uyum sağlamış olan bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmesi en zordur?
A) İngiltere B) Hollanda C) Fransa
D) Türkiye E) Mısır

24. Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki sınırlar genellikle paralel ve meridyenleri izler.
- Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A) Yer şekilleri B) Nüfusun dağılışı
C) Petrol yatakları D) İklim E) Ekonomik yapı


25. Çeltik yaz yağışlarının fazla olduğu Muson ülkelerinde kolayca yetişme ortamı bulur.
- Buna göre aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri dikkate alındığında hangi ülkede çeltik tarımına daha uygundur?
A)Tunus B) Mısır C) Hindistan
D) Irak E) İngiltere

26.Aşağıdaki ülkelerin hangisi petrol ithal eden ülkeler arasında gösterilemez?
A) Irak B) Yunanistan C) İsrail
D) İtalya E) Türkiye

27. - Krom üretiminde dünyada ilk sırayı alır.
- Akdeniz iklim özellikleri görülür.
- Elmas ve zümrüt işlemeciliği yaygındır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan B) Avustralya C) Almanya
D) Japonya E) G. Afrika Cumhuriyeti

28. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kış turizmi daha az gelişmiştir?
A) Finlandiya B) İsveç C) İsviçre
D) Hollanda E) Kanada

29. Balıkçılıkta gelişen ülkeler genellikle tarım imkanları sınırlı olan ülkelerdir.
- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi tarım imkanlarının kısıtlı olmasına bağlanamaz?
A) Japonya B) Norveç C) Yeni Zelanda
D) ABD E) İsveç

30. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun dağılışında doğal koşulların etkisi daha fazladır?
A) Belçika B) İspanya C) Hollanda
D) Mısır E) Danimarka

31. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bazı yerlerinde narenciye tarımı yapılabilmektedir.
- Bunu sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimin elverişli olması
B) Deniz kıyısında olması
C) Topraklarının verimli olması
D) Yaz mevsiminin kurak olması
E) Sulamanın gelişmiş olması

32. ►Ekvatoral iklim görülür
►Kahve çok fazla yetiştirilir
►Ülkenin büyük bir bölümünde Amazon Havzası yer alır.
- Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hindistan B) Malezya C) Avustralya
D) Arjantin E) Brezilya

33. Dünya hurma üretiminin yarısından fazlasının üretildiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak B) İran C) Suriye
D) Ürdün E) Suudi Arabistan34. ► Ilıman okyanus iklimi görülür.
► Tarım ve hayvancılık gelişmiştir
► Dünya çiçek üretiminin %70’ini sağlar
► Batı Avrupa’nın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir.
- Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) Hollanda C) Fransa
D) Portekiz E) Danimarka

35. Kuzeybatı Avrupa kıyılarında tahıl tarımı yapılabilirken aynı enlemlerdeki Kanada kıyılarında tahıl tarımının yapılamama- sının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağışların fazla olması
B) Sıcaklığın düşük olması
C) Yaz yağışlarının fazla olması
D) Güneşlenme süresinin az olması
E) Güneş ışınlarının geliş açısının küçük olması

36. Kanada’da sanayi, yerleşme ve tarım ülkenin güneyinde toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimin elverişliği
B) Ticaretin gelişmiş olması
C) Ulaşımın gelişmiş olması
D) Yer şekillerinin elverişliliği
E) Bitki örtüsünün gür olması

37. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzul göllere rastlanmaz?
A) İsveç B) Norveç C) Kanada
D) Finlandiya E) Brezilya

38. Gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkeler aşağıdaki kıtalardan hangisinde daha fazla bulunur?
A) Asya B) Avrupa C) Amerika
D) Afrika E) Okyanusya

39. I- Dünya şarap üretiminde 1. sıradadır.
II-.Batıda Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ile çevrilidir.
III-Avrupa’nın en yüksek yeri bu ülkededir.
IV-Ilıman Okyanus iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklimin etkisindedir.
- Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir.
A) İngiltere B) Cezayir C) Fransa
D) İtalya E) Portekiz

40. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Kıtası’nın başlıca coğrafi özelliklerinden biri değildir?
A) Kıta sahanlığı oldukça dardır.
B) Atlas Okyanusundan gelen Golf -Stream sıcak su akıntısının etkisinde kalır.
C) Ortalama yükseltisi azdır.
D) Haliçler denizciliği kolaylaştıran etkenlerdendir.
E) Kıtanın büyük bir bölümü 35 - 60 enlemleri arasındadır.

41. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrol geliri yoktur?
A) Romanya B) İsveç C) Cezayir D) Mısır E) ABD


42. Aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi Fas, Tunus, Cezayir ülkelerinin üçünde de çıkarılan bir madendir?
A) Çinko B) Fosfat C) Manganez
D) Cıva E) Bakır

43. İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğal koşullar elverişsizdir.
B) Buzulların etkisi altında kalmışlardır.
C) Orman yönünden zengindirler
D) Avrupa’nın en geri kalmış ülkeleridir.
E) Ekonomilerinde balıkçılık önemli yer tutar.

44. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde zeytin yetiştirilemez?
A) İsviçre B) Ürdün C) Libya
D) İtalya E) Fransa

45. ABD’den sonra dünya pamuk üretiminde 2. sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır B) Brezilya C) Çin
D) Japonya E) Hindistan

46. Japonya’da ormanların güneyden kuzeye gidildikçe geniş yapraklılardan iğne yapraklılara geçiş aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Adalar ülkesi olmasıyla
B) Toprak çeşidiyle
C) Yükseltilerin fazlalığıyla
D) Nem oranıyla
E) Enlem derecesiyle

47. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu ülkesi olduğu halde petrol geliri yoktur?
A) Ürdün B) Suriye C) Lübnan D) İran E) Kuveyt

48. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz ikliminin etkileri görülmez?
A) İtalya B) Suriye C) Belçika
D) İspanya E) G. Afrika Cumhuriyeti

49. Almanya’da endüstrinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Zengin kömür yataklarının varlığı
B) Dış pazarının fazla olması
C) Zengin demir yataklarına sahip olması
D) Sermaye birikiminin fazlalığı
E) Gelişmiş ülkelere komşu olması

50. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’ya ait bir özellik değildir?
A) Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkesidir
B) Ilıman Okyanus ikliminin etkisindedir
C) İntansif tarım yapılır
D) Dağlık ve engebeli arazi geniş yer tutar.
E) Balıkçılık gelişmiştir.
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim