Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 10

451. Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık gelirleri çok fazla olan ülkelerden biri değildir?
A) Japonya B) Norveç C) İzlanda
D) ABD E) İsviçre

452. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?
A) Japonya B) ABD C) Hollanda
D) Hindistan E) İngiltere

453. “Aşağıda bazı yer altı kaynakları ile Dünya’da en çok çıkarıldıkları ülkeler eşleştirilmiştir.” Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Altın – Güney Afrika B) Bor minerali – Türkiye
C) Kalay – Malezya D) Bakır – Avustralya
E) Kurşun – ABD

454. Güney Afrika Cumhuriyetinde yetiştirilen sebze ve meyvelerin Avrupa pazarlarında iyi alıcı bulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürünlerin kalitesinin yüksek olması
B) Ürünlerin Avrupa’da yetişmemesine
C) Maliyetinin çok düşük olması
D) Farklı mevsimlerde olgunlaşması
E) Güney Afrika üretiminin çok fazla olması

455. Aşağıdaki ülkelerden hangilerinde yüksek doğum ve yüksek ölüm oranı vardır?
A) Kore – Japonya B) Malezya – Endonezya
C) Almanya – Hollanda D) Rusya – İtalya
E) Bulgaristan – Macaristan

456. Avrupa’da en yüksek turizm gelirlerine sahip üç ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya – Fransa –İtalya
B) İsviçre – Almanya – İngiltere
C) Portekiz – Yunanistan – Norveç
D) Avusturya – Danimarka – İsveç
E) Hollanda – Finlandiya – İzlanda

457. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yalıyar, delta ve haliç gibi yerşekillerinin bulunduğu söylenemez?
A) Türkiye B) Almanya C) Mısır
D) Avusturya E) Fransa

458. Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasının bir özelliği değildir?
A) Hammadde bakımından zengindir
B) Nüfus artış oranı yüksektir.
C) Dört mevsim görülmez
D) En sıcak kıtadır
E) Depremin en çok görüldüğü kıtadır.

459. “Hammaddenin bulunması sanayinin gelişmesi için önemli şartlardan biridir.” Aşağıdaki ülkelerden hangisi hammadde bakımından oldukça fakir olmasına karşın ileri derecede sanayileşmiştir?
A)ABD B) Kanada C) Japonya
D) Rusya E) Fransa

460. Aşağıdakilerden hangisi bir adalar ülkesi değildir?
A) Endonezya B) Danimarka C) Madagaskar
D) Yeni Zelanda E) Bangladeş

461. “ABD, Dünya’nın en çok petrol üreten ülkesidir. Buna rağmen, önemli petrol alıcı ülkelerinden biridir.” Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusunun kalabalık olması
B) Dünya petrol çıkarım bölgelerine yakın olması
C) Endüstrisinin gelişmiş olması
D) Kendi petrolünün kalitesinin düşük olması
E) Tanker filosunun gelişmiş olması

462. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya çay üretiminde önemli yere sahiptir?
A) Almanya B) Hindistan C) Cezayir
D) Macaristan E) Avustralya

463. “Doğu Avrupa, Kanada, Avustralya ve İskandinav Yarımadasında hemen hemen hiç deprem görülmez.”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerşekillerinin engebesiz olması
B) Buzul istilasına uğramaları
C) Eski jeolojik devirlerde oluşmaları
D) Peneplenleşmeye doğru gitmeleri
E) Yüksek enlemlerde olmaları

464. “Ovalık alanlarda kurulan devletlerin savunulması zor, dağlık alanlarda kurulan devletlerin savunulması kolaydır.”
- Aşağıda verilen devletlerden hangileri bu duruma sırasıyla birer örnektir?
A) Polonya - Romanya B) Kuveyt – Afganistan
C) Yunanistan – İtalya D) Irak – Libya
E) Türkiye – İran

465. “Volkanlar yerkabuğunun zayıf ve kırk yerlerinde görülmektedir.” Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde sönmüş ya da aktif volkanlara rastlanamaz?
A) Doğu Afrika B) Güney Avrupa
C) Orta Amerika D) Orta Sibirya
E) Doğu Asya466. “Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bu ürünlerin üretiminde ilk sırayı alan ülkeler eşleştirilmiştir.” Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Çay – Hindistan B) Pirinç – Çin
C) İncir – Türkiye D) Zeytin – İspanya
E) Tütün – Rusya

467. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde güneye gidildikçe sıcaklık azalır?
A) İtalya B) Şili C) Kanada D) Fransa E) ABD

468. “Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa ülkelerinde gelişmiş bir demiryolu ağı varken Yunanistan ve Türkiye gibi Güney Avrupa ülkelerinde demiryolu ağı istenilen düzeyde değildir.” Bu ülkelerde demiryolu ağının gelişmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olması
B) Demiryollarına ihtiyaç duyulmaması
C) Karayollarının yeterli düzeyde olması
D) Büyük hava limanlarının yapılması
E) Demiryollarının ekonomik olmaması

469. “Haliç, gelgit olayı sonucunda ırmakların ağız kısımlarının yana ve derine aşınması sonucu oluşur.” Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinin kıyılarında haliç bulunmaz?
A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
D) İtalya E) Belçika

470. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Dağlarında buzul aşındırmasına rastlanır.
B) Föhn rüzgarları etkilidir.
C) Yerşekilleri engebelidir.
D) Kış turizmi gelişmiştir.
E) Akdeniz ikliminin etkisindedir.

471. I- Zeytin üretimi II- Haliç tipi kıyılar
III- Yaz kuraklığı IV- Çay üretimi
Yukarıdakilerden hangileri Akdeniz’e kıyı olan kesimlerde görülebilecek coğrafi bir olay değildir?
A) I- II B) II – III C) III – IV D) I – III E) II – IV

472. Aşağıdaki kıtaların hangisinde ortalama yükselti en azdır?
A) Avustralya B) Avrupa C) Asya
D) Kuzey Amerika E) Güney Amerika

473. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iklim çeşitliliği nedeniyle tarımsal ürünlerde de çeşitlilik çoktur?
A) Belçika B) İngiltere C) İspanya
D) Norveç E) Mısır

474. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın en az yağışlı alanlarından biri değildir?
A) Baltık denizi kıyıları B) Kuzey Afrika
C) Orta Asya D) Batı Avustralya
E) Kızıldeniz kıyıları

475. I. Doğu Asya’da adalar ülkesidir.
II. Muson iklimi hakimdir.
III. Tarım ve hayvancılık en önemli faaliyettir.
IV. Deprem ve volkanizma çok etkilidir.
V. Asya’nın en fazla nüfusuna sahiptir?
Yukarıda Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve V B) II ve III C) IV ve V
D) III ve V E) I ve IV

476. Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem ekvatoral hem de muson ikliminin etkisi altındadır?
A) Endonezya B) Pakistan C) Japonya
D) Brezilya E) Bangladeş

477. Aşağıdaki yerlerden hangisi petrol rezervleri bakımından daha zengindir?
A) Orta Amerika B) Orta Doğu
C) Orta Asya D) Orta Afrika
E) Balkanlar

478. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya altın ve elmas üretiminde birinci sıradadır?
A) Rusya B) Güney Afrika C) Brezilya
D) Meksika E) ABD

479. “Kanada 9.970.610km2 yüzölçümü ve 27 milyon(1990) nüfusa sahiptir. Km2’ye 3 kişi düşer.” Nüfus yoğunluğunun çok az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Yarımküre’de yer alması
B) Ortalama yükseltisinin az olması
C) İkliminin sert ve soğuk olması
D) Sanayinin gelişmemiş olması
E) Maden bakımından fakir olması

480. - Tektonik deprem
- Fay kaynağı
- Volkanik olaylar
Yukarıdaki olaylar aşağıdaki ülkelerin hangisinde en az görülür?
A) İsveç B) Meksika C) Kore
D) Türkiye E) Japonya

481. Aşağıdakilerden hangisi İzlanda’nın bir özelliği değildir?
A) Golf - Stream sıcak su akıntısından etkilenir.
B) En önemli gelir kaynağı balıkçılıktır.
C) Atlas Okyanusu’ndaki kırık hattı üzerindedir.
D) Tarım gelirleri ülkenin ihtiyacını karşılar
E) Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın bir adadır.

482. Aşağıdakilerden hangisi Afrika Kıtası’nın bir özelliği değildir?
A) Kuzeyinde ve güneyinde Akdeniz iklimi görülür.
B) Hammadde bakımından zengindir.
C) Nüfus artış oranı yüksektir.
D) Sıcaklık ortalaması yüksektir.
E) En çok deprem görülen kıtadır.483. “Eski jeolojik devirlerde oluşan ve zaman içerisinde dış kuvvetler tarafından aşındırılan dağların ortalama yükseltisi azalmıştır.” Buna göre, Asya Kıtası’nda yer alan aşağıdaki dağlardan hangisi Birinci Jeolojik devirlerde oluşmuş ve ortalama yükseltisi azalmıştır?
A) Ural Dağları B) Himalaya Dağları
C) Zagros Dağları D) Elburuz Dağları
E) Hindikuş Dağları

484. I. Manş Denizi II. Tiran Denizi
III. Adriya Denizi IV. Bengal Körfezi
V. Baltık Denizi
Yukarıda verilen deniz ve körfezlerden hangisi Avrupa kıyılarında yer almaz?
A) I B) II C) III D) IV E) V

485. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisi kereste, selüloz ve kağıttan önemli bir gelir elde eder?
A) İsveç – Norveç B) Yunanistan – İsveç
C) Türkiye – İngiltere D) Fransa – Bulgaristan
E) Romanya - Hindistan

486. Afrika Kıtası aşağıdaki yeraltı kaynaklarının hangilerinde Dünya’da ilk sırayı almaktadır?
A) Fosfat – Petrol – Kömür
B) Altın – Elmas – Krom
C) Petrol –Kömür – Demir
D) Doğalgaz –Krom – Bor
E) Altın – Bakır – Krom

487. “Şili önemli ölçüde sebze – meyve yetiştiren bir ülkedir. Buna rağmen Dünya sebze ve meyve ticaretinde önemli bir yere sahip değildir.”Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürünlerinin kalitesiz olması
B) Güney Yarım Küre’de olması
C) Dünya pazarlarına uzak olması
D) Konserve yapımının yaygın olması
E) İç tüketimin fazla olması

488. I. Avustralya II. Amerika
III. Avrupa IV. Asya
V. Afrika
Yukarıda verilen kıtaların hangilerinde enleme bağlı olarak buzul aşınım ve birikim şekillerine rastlanmaz?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve V
D) I ve V E) IV ve V

489. Aşağıdakilerden hangisi zengin petrol yataklarına sahip ülkelerden biri değildir?
A) Venezuela B) Meksika C) ABD
D) Nijerya E) Pakistan

490. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Okyanusal iklim görülmez?
A) Romanya B) İspanya C) İngiltere
D) Hollanda E) Kanada491. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunmaktadır?
A) Kuzey Amerika B) Orta Doğu’da
C) Güneydoğu Asya’da D) Doğu Avrupa’da
E) Kuzeybatı Avrupa’da

492. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya kauçuk ve kalay üretiminde ilk sıradadır?
A) Rusya B) Güney Afrika C) Brezilya
D) Malezya E) Avustralya

493. İskandinav ülkeleri olarak bilinen İsveç, Norveç ve Finlandiya aşağıdakilerden hangisinde Avrupa’da ilk sırayı alırlar?
A) Kağıt hamuru ve kereste üretimi
B) Nüfus sayısı ve yoğunluğu
C) Petrol ve doğalgaz çıkarımı
D) Otomobil ve uçak yapımı
E) Deniz turizminde

494. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu ülkesi olduğu halde petrol geliri yoktur?
A) İran B) Irak C) Lübnan D) Ürdün E) Kuveyt

495. Aşağıdakilerden hangisinde ortalama sıcaklıkların düşük olmasından dolayı ülke topraklarının %90’ı yerleşmeye uygun değildir?
A) Şili B) Danimarka C) Kanada D) Sudan E) Çin

496. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin gelişmiş bir ülke olmasında etkili olmamıştır?
A) Turizm gelirlerinin yüksek olması
B) Sağlam bir ekonomik yapının yer alması
C) Hammadde yönünden çok zengin bir ülke olması
D) Dünya savaşlarında tarafsız kalması
E) Balıkçılık ve sigortacılığın gelişmesi

497. “Avrupa, başka kıtalarda aynı enlemlerde kalan bölgelere göre çok elverişli doğal şartlara sahiptir.” Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Batı rüzgarlarının etkisinde oluşu
B) Küçük devletlere bölünmüş olmaları
C) Ortalama yükseltisinin az oluşu
D) Denizlerle çok parçalanmış oluşu
E) Gulf - Stream sıcak su akıntısının ılımanlaştırıcı etkisi

498. Kuzey Avrupa ülkelerinin dış alımında en önemli mallardan birini gıda ürünleri olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Endüstriye ağırlık vermeleriyle
B) Yerşekillerinin çok engebeli olmasıyla
C) İklimin tarımı olumsuz etkilemesiyle
D) Tarım ürünleri ithalatının ucuz olmasıyla
E) Nüfuslarının fazla olmasıyla

499 Aşağıdakilerden hangisi G-7 olarak bilinen sanayileşmiş yedi ülkeden biri değildir?
A) Japonya B) Fransa C) İtalya D) Kanada E) İspanya500. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde akan akarsuların aşağı kesimleri yılın bir bölümünde donmuş durumdadır?
A) Avustralya B) Kuzey Asya
C) Orta Amerika D) Güney Avrupa
E) Güney Afrika
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim