Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 12

551. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yatay bir düzlem üzerine dikilen çubuğun gölge uzunluğunun sıfır olması mümkündür?
A) Norveç B) ABD C) Türkiye
D) İran E) Malezya


552. “Güneş ışınlarının yansıma dereceleri geliş açılarına bağlıdır. Büyük açı ile gelen ışınların yansıma az, küçük açı ile gelen ışınlarda yansıma fazladır. Yansıma arttıkça enerji kaybı da artmaktadır.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde Güneş ışınlarının enerji kaybı en fazladır? (Ülkelerin tümü düz bir kara parçası olarak düşünülecektir.)
A) Tunus B) Macaristan C) Türkiye
D) Meksika E) Hindistan


553. Aşağıdaki akarsu çiftlerinden hangisi Türkiye’den doğar ve Hazar Denizine dökülür?
A) Fırat – Dicle
B) Aras – Kura
C) Seyhan – Ceyhan
D) Kızılırmak – Yeşilırmak
E) Bakırçay – Gediz

554. “Ekvator’da gece – gündüz süresi bir yıl boyunca değişmez ve sürekli ekinoks yaşanır. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe gece – gündüz süre farkı artar.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gece – gündüz süre farkı
en azdır?
A) Kanada B) Norveç C) İngiltere
D) Mısır E) Rusya

555. Dördüncü jeolojik devirde meydana gelen buzul devri izlerinin günümüzde en belirgin olarak görüldüğü yer, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Avrupa B) Güney Asya
C) Avustralya D) Güney Amerika
E) Afrika

556. İskandinav ülkelerinde (Norveç, İsveç, Finlandiya) Muz ve turunçgiller gibi ürünlerin yetişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım alanlarının kısıtlı olması
B) Topraklarının verimsiz oluşu
C) Tüketimin az oluşu
D) İthalatın daha ekonomik oluşu
E) İkliminin elverişsiz oluşu

557. Bir ülkenin ihracatında (dış satım) sanayi ürünlerinin payı büyük bir orana sahip ise, bu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşar
B) Okuma yazma oranı fazladır.
C) Doğum oranı fazladır.
D) Ortalama ömrü uzundur.
E) Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

558. Aşağıdakilerden hangisi İskandinavya ülkeleri olarak bilinen İsveç, Norveç ve Finlandiya’nın ekonomisinde önemli bir etkinlik değildir?
A) Balıkçılık B) Ormancılık C) Hayvancılık
D) Hidroelektrik E) Kağıt endüstrisi559. “Bazı ülkelerin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise mamul maddeler büyük bir paya sahiptir.”
-Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıda sözü edilen ülkelerden değildir?
A) Fransa B) Japonya C) ABD
D) İngiltere E) Cezayir

560. “Dünya’da başta gelen kış turizmi merkezlerinden biridir. Saat üretiminde Dünya’da birincidir. Leman, Zürich ve Konstaz gölleri doğal özellikleri ile dikkat çeker. Dünya para piyasasının önemli merkezlerinden biridir” Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsviçre B) Norveç C) Finlandiya
D) İsveç E) Fransa

561. “Nahcivan ve Dağlık Karabağ Özerk bölgeleri yönetim olarak bu ülkeye bağlıdır. Kura ve Aras nehirleri ülke topraklarından geçer. Doğalgaz ve petrol bakımından zengindir.” Yukarıda bazı özellikleri verilen ve aynı zamanda BDT üyesi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermenistan B) Azerbaycan C) Kazakistan
D) Tacikistan E) Kırgızistan

562. “İtalya’daki demir – çelik sanayisinin dağılışı incelendiğinde, daha çok kıyılarda kurulduğu görülmektedir.” Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammaddelerin kıyılarda yoğunluk kazanması
B) Kıyılarda turizmin gelişmesi
C) Demir – çelik hammaddesi ithal edildiği için, kıyılarda ulaşımın kolay olması
D) Kıyılarda petrol rafinerilerinin olması
E) İç kesimlerin dağlık olması

563. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde İntansif ( Modern) tarım yapılır?
A) Hindistan B) Polonya C) Afganistan
D) Pakistan E) Belçika

564. I- Dünya nüfus artış oranının en fazla olduğu kıta
II- Dünya’da nüfus artış hızının en az olduğu kıta
III- Dünya’da nüfus miktarının en fazla olduğu kıta
- Yukarıda özellikleri verilen kıtalar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
I II III
A) Afrika Avrupa Asya
B) Amerika Avustralya Afrika
C) Asya Afrika Avustralya
D) Avrupa Asya Afrika
E) Afrika Avustralya Amerika

565. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde;
- Buzul gölleri
- Fiyordlar
- Ormanlar gibi özellikler yaygın olarak görülmez?
A) İsveç B) Kanada C) Meksika
D) Norveç E) Finlandiya

566. Almanya ekonomisinin en önemli kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaştırma ve ticaret
B) Ağır endüstri
C) Turizm
D) Orman ürünleri endüstrisi
E) Tekstil endüstrisi

567. “Genç kıvrım dağlarının ve kırık hatlarının bulunduğu bölgeler depremlerin sık görüldüğü yerlerdir.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi depremlerin sık görüldüğü ülkelerden biridir?
A) Finlandiya B) Filipinler C) Brezilya
D) Belçika E) Avustralya

568. “Makiler, yaz kuraklığına dayanıklı, soğuk kış mevsimlerine dayanıksız bodur ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki topluluğudur.” İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak maki görülmesi beklenemez?
A) İspanya B) Cezayir C) Avustralya
D) Polonya E) Şili

569. - Volkanik arazisi yaygın olan
- Deprem görülme olasılığı fazla olan
- Hammadde, besin ve enerji gereksinimini sanayi
ürünleri satarak karşılayan Ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Hollanda C) Japonya
D) Endonezya E) Avustralya

570. Buğday, soğuğa dayanıklı, olgunlaşmak için yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir bitkidir.
- Buna göre aşağıda verilen ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğü zaman buğday üretimine en az elverişli olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B) Avustralya C) Türkiye
D) Brezilya E) Rusya

571. Aşağıda bazı ülkeler ve bu ülkelerde yetiştirilen önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Çin – Pirinç B) ABD – Mısır
C) Malezya – Kauçuk D) Türkiye – Fındık
E) Mısır- Tütün

572. - Mısır üretiminde - Elektrik üretiminde
- Dış ticaret hacminde - Endüstriyel üretimde
Dünya’da birinci sırayı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B) Japonya C) Hollanda
D) İtalya E) İspanya

573. “Halkının büyük bir bölümü tarımla uğraşan ülkelere “ tarım ülkesi” adı verilir.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi bir tarım ülkesi değildir?
A) Pakistan B) Çin C) Japonya
D) Bangladeş E) Hindistan


574. “Geniş yapraklı ormanlar, sıcak ve yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir bitki örtüsüdür.” İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak geniş yapraklı ormanların görülmesi beklenemez?
A) Brezilya B) Kenya C) Hindistan
D) Endonezya E) İsveç

575. Aşağıdakilerden hangisi, Avustralya’da görülen özeliklerden biri değildir?
A) Çöllerin ve steplerin geniş alan kapsaması
B) Küçükbaş hayvancılığın önemli olması
C) İhracatında yün, et ve buğdayın önem taşıması
D) Kişi başına düşen gelirin fazla olması
E) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olması

576. Türkiye’nin en çok alış veriş yaptığı ülke hangisidir ?
a)-İsviçre b)-Portekiz c)-İspanya d)-Almanya e)-İtalya

577.Aynı enlem üzerinde yer almasına rağmen kışın Kuzey Amerika,Asya’dan daha sıcak olmaktadır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Asya’nın ,Kuzey Amerika’dan daha fazla yer kaplaması
B. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi
C. Güneş ışınlarının geliş açısı
D. Dünyanın şekli
E. Enlem

578. Nikel üretimi yönünden ilk sırada bulunan ülke hangisidir?
A) Meksika B) ABD C) Kanada
D) Brezilya E)Türkmenistan

579. Kayalık dağlarının büyük okyanusa bakan yamaçları fazla yağış alır.Bunun nedeni nedir?
A. İkliminin kurak olması
B. Akdeniz ve nemli Subtropikal iklim görülmesi.
C. Kayalık dağlarının kuzey kesiminde ormanların boylarının 50 m. olması
D. Önemli akarsuların olması
E. Nemli rüzgarlara dönük olması

580. Brezilyanın en önemli akarsuyu ve Dünya’nın en fazla su taşıyan nehri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aras nehri b) Ren nehri c) Tuna nehri
d) Amazon nehri e) Kongo nehri

581.Aşağıdakilerden hangisi Amerika Kıtasının özelliklerinden biri değildir?
A. Asya’dan Bering boğazıyla ayrılmaktadır.
B. Kıtalar içerisindeki kuzey-güney yarım kürelere en fazla sokulan kıtadır.
C. Kapladığı alan itibariyle yüz ölçümü olarak Asya kıtasından sonra 2.büyük kıtadır.
D. Kıtada bütün iklimler görülür.
E. Kuzeydeki dağ sırasına Kayalık Dağları, Güneydeki dağ sırasına da And Dağları denir582. Hangisi Asya kıtasının özelliklerinden değildir?
A. Asya kıtası yüz ölçümü ve nüfus olarak en büyük kıtadır.
B. Ekvatordan kuzey kutbuna kadar kuzey-güney yönler 10.000 km uzunluktadır.
C. Doğu batı yönünde 11 saat dilimi vardır.
D. Afrika Kıtası ile olan sınır Kızıldeniz ve Süveyş Kanalından geçer
E. Kıtanın büyük bir çoğunluğunda Ekvatoral İklim hakimdir

583. - Adalar ülkesidir
- Hammadde kaynakları fakirdir
- İhracatını endüstri ürünleri önemlidir
- Volkanik arazi yaygındır
Yukarıda özellikleri verilen ülke hangisidir?
A) Endonezya B) İngiltere C) Japonya
D) Filipinler E) Avustralya

584. 1. Amerika 2. Avrupa
3. Afrika 4. Asya
Yukarıda belirtilen kıtalardan hangileri ESKİ DÜNYA KARALARI olarak adlandırılır?
A)1 – 2 B) 1-2-3 C) 2-3-4 D)1-4 E)1-3

585. - Mısır üretiminde
- Elektrik üretiminde
- Dış ticaret hacminde
Dünyada 1. sırayı alan ülke hangisidir?
A) Türkiye B) Japonya C) Arjantin
D) Pakistan E) ABD

586. Golf- Stream sıcak su akıntısının aşağıdaki ülkelerden hangisinin iklimi üzerinde etkisi yoktur?
a)-İspanya b)-İsveç c)- İtalya
d)- Norveç e)-Hollanda

587. Gece-Gündüz süreleri arasındaki farkın en az olduğu ülke hangisidir?
a)-İsveç b)-Libya c)-Fransa
d)-Türkiye e)-Yugoslavya

588. İsveç’te çok sayıda irili ufaklı göl ve çağlayanlı akarsuların bulunması aşağıdakilerden hangisinde daha çok etkili olur?
A. Tarım alanlarının sulanmasında
B. Hayvancılığın gelişmesinde
C. Akarsu ulaşımında
D. Sanayi ve endüstrinin gelişmesinde
E. Hidroelektrik enerjisi elde edilmesinde

589. Aşağıdaki yerlerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?
A. Güney Afrika Cumhuriyeti
B. Arnavutluğun batısı
C. Mısır’ın güneyi
D. İtalya’nın güneyi
E. Avusturya’nın güneybatısı


590. Aşağıdakilerden hangisi daha yaşlı nüfusa sahiptir?
a)Türkiye b) Almanya c) Mısır
d)Yunanistan e) Ürdün

591. “Yazları serin, kışları ılık her mevsimi yağışlı geçen iklime ılıman okyanus iklimi denir.” Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde ılıman okyanus iklimi görülmez?
a) Fransa b) Norveç c) İngiltere
d) Almanya e) Yunanistan

592. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Aşağıdaki ülkelerden hangisindeki nüfus artış hızı diğerlerine göre daha yüksektir?
a) Norveç b) Almanya c) Norveç
d) İsviçre e) Türkiye

593. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde doğal yetişme imkanı bulan bir bitki aşağıdakilerden hangisinde de yetiştirilir?
A. Belçika - Hollanda kıyıları
B. İsveç - Norveç kıyıları
C. Almanya - Danimarka kıyıları
D. Romanya - Bulgaristan kıyıları
E. Hırvatistan - Libya kıyıları

594. “Yaz kuraklığı ve sıcaklığı, pamuk bitkisinin aradığı iklim özellikleridir.”Buna göre pamuk aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmez?
a) Yunanistan b) Mısır c) İran
d) İtalya e) Norveç

595. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunan göller daha uzun süre donmuş haldedir?
a) Almanya b) Norveç c) Hollanda
d) Danimarka e) Avusturya

596. Coğrafi koşulların göz önüne alındığında aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde, orman ve kağıt endüstrisinin diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir.?
a) İsveç b) Yunanistan c) Slovenya
d) İspanya e) Macaristan

597. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinde buzulların yeryüzüne şekillendirici etkisi daha fazladır?
A) Türkiye B) Hollanda C) Norveç
D) İtalya E) Portekiz

598. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?
A) Almanya B) İsveç C) Hollanda
D) İsviçre E) İtalya

599. Buzul aşındırma ve biriktirmenin en etkili olduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Avrupa ülkeleri B) Balkan ülkeleri
C) Orta Avrupa ülkeleri D) İskandinav ülkeleri
E) Doğu Avrupa ülkeleri


600. Dünyada zeytin ve zeytinyağı üretiminde 1. olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya B) Portekiz C) Mısır
D) Almanya E) İtalya
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim