Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 13

601. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri olamaz?
A. Üretici nüfus fazladır
B. Nüfusun yaş ortalaması yüksektir
C. Kent nüfusu oranı yüksektir
D. Nüfus artış hızı yüksektir
E. Genç nüfus azdır.

602. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin ekonomisinde en büyük payı, dış turizm gelirleri oluşturmaktadır ?
A) İsviçre B) Fransa C) İtalya
D) İspanya E) İsveç

603. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın özellikleri arasında gösterilmez?
A) Ortalama yükseltisi azdır.
B) Çöl yoktur.
C) Kıtalar arasında en küçüktür.
D) Kıta sahanlıkları geniştir.
E) Nüfus yoğunluğu azdır.

604. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasının özelliklerinden biri değildir?
A) Akarsuları denge profiline ulaşmıştır.
B) Yükseltisi en fazla olan kıtadır.
C) Turizm geliri fazla olan bir kıtadır
D) Asya kıtası ile Avrasya adını alır.
E) Kıtanın orta ve güneyindeki yeryüzü şekilleri 3. jeolojik devirde oluşmuştur

605. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri değildir?
A) Hammaddeye duyulan gereksinimin artması
B) Teknoloji kullanımının artması
C) Enerji tüketiminin artması
D) Tarımsal üretimin artması
E) Çalışan nüfus içinde,niteliksiz işçi payının azalması

606. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kış sporları turizmi daha fazla gelişmiştir?
A) İsviçre B) İspanya C) Almanya
D) Danimarka E) İtalya

607. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtası bitki örtüsü içinde yer almaz?
A) Tundra B) Orman C) Savan
D) Maki E) Bozkır

608. Dışarıya sattığı mallar arasında maden cevherleri olan bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tarım alanları geniştir
B) Enerji tüketimi azdır
C) Yüzölçümü dardır
D) İklim çeşidi azdır
E) Ekvator’a olan uzaklığı azdır.


609. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Ekvatoral İklim görülür?
A) Çin B) Kazakistan C) Malezya
D) Japonya E) Pakistan

610. Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Krallık tarafından 1898 yılında Çin’den 99 yıl süreyle kiralanıp 1997’de tekrar Çin’e devredilen ülkedir?
A) Malezya B) Güney Kore C) Singapur
D) Japonya E) Hong Kong

611. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz İklimi görülür?
A) Endonezya B) Kazakistan C) Malezya
D) Japonya E) Avustralya

612. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kuzey Avrupa ülkeleri içerisinde yer almaz?
A) İsveç B) Norveç C) Danimarka
D) Avusturya E) Finlandiya

613. Alçak enlemlerde bulunan ülkelerde sıcaklık daha az değişir.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde sıcaklığın yıl içinde daha az değiştiği gözlenir?
A) İtalya B) Kanada C) İngiltere
D) Endonezya E) Libya

614. Aşağıda bir ülkeyle, o ülkede çok üretilen bir maden eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tunus – Fosfat
B) Şili – Bakır
C) Venezüella – Petrol
D) Türkiye – Bor mineralleri
E) İsveç – Nikel

615. Nikel, kükürt, kalay üretiminde Dünyada önde olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Nikel Kükürt Kalay
A) ABD Kanada Çin
B) Kanada ABD Malezya
C) Kanada Şili Malezya
D) ABD Almanya Hindistan
E) Norveç Kanada ABD

616. Denize kıyısı olmadığı halde bir deniz ticaret filosu bulunan ülke Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avustralya B) İsviçre C) Macaristan
D) Avusturya E) Slovak Cum.

617. I.Kuroşivo II. Gulfstream III. Humbold IV. Labrador
Yukarıdaki verilmiş olan okyanus akıntılarının etkilediği ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. II. III. IV.
A) Japonya Fransa ABD Kanada
B) Kanada Şili İngiltere Japonya
C) İngiltere Japonya Şili ABD
D) Çin Norveç Brezilya İngiltere
E) Japonya İngiltere Şili Kanada618. Geniş yapraklı ormanlar, sıcak ve yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir bitki örtüsüdür.
- İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak geniş yapraklı ormanların görülmesi beklenemez?
A) Brezilya B) Kenya C) Hindistan
D) Endonezya E) İsveç

619. Halkının büyük bir bölümü tarımla uğraşan ülkelere “ tarım ülkesi” adı verilir.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi bir tarım ülkesi değildir?
A) Pakistan B) Çin C) Japonya
D) Bangladeş E) Hindistan

620. OPEC ( Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 1960 yılında Bağdat’ta 5 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan ve daha sonradan diğer ülkelerin katılımıyla genişleyen bir örgüttür.
- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi OPEC’e üye ülkelerden biri değildir?
A) Irak B) Kuveyt C) Endonezya
D) Venezuella E) Azerbaycan

621. Aşağıdakilerden hangisi, Avustralya’da görülen özeliklerden biri değildir?
A) Çöllerin ve steplerin geniş alan kapsaması
B) Küçükbaş hayvancılığın önemli olması
C) İhracatında yün, et ve buğdayın önem taşıması
D) Kişi başına düşen gelirin fazla olması
E) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olması

622. Gece ile gündüzü birbirinden ayıran çizgiye aydınlanma çizgisi denir. Aydınlanma çizgisi (dairesi) ekvatoru tam ikiye böldüğü için ekvator’da gece ve gündüz süresi yıl boyunca 12 saat gündüz 12 saat gecedir.
- Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde gece ve gündüz süresi yıl boyunca eşittir?
A) Zambiya B) Mısır C) Endonezya
D) Bolivya E) Hindistan

623. - Ekvatoral iklimi - Akdeniz iklimi
- Çöl iklimi - Savan iklimi
- Yukarıdaki iklim tiplerinin tamamının görüldüğü kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya B) Afrika C) Avrupa
D) Okyanusya E) Antarktika

624. - Nüfus artışı hızlıdır.
- Bağımlı nüfus oranı yüksektir.
- Toprak evler yaygındır.
- Önemli yerleşmeler vahalarda kurulmuştur.
Yukarıda verilen nüfus ve yerleşme özellikleri, aşağıdaki ülke gruplarından hangisine aittir?
A) İskandinav ülkeleri
B) Muson ülkeleri
C) Akdeniz ülkeleri
D) Orta Doğu ülkeleri
E) Latin Amerika ülkeleri


625. - Adalar ülkesidir.
- Hammadde kaynakları fakirdir.
- İhracatında endüstri ürünleri önemlidir.
- Volkanik araziler yaygındır.
Yukarıdaki özellikler, aşağıda verilen ülkelerden hangisine aittir?
A) Endonezya B) Japonya C) İngiltere
D) Filipinler E) Okyanusya

626. Sıcaklık artıkça havanın taşıyabileceği nem kapasitesi artar.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde Ocak ayında havanın taşıyabileceği nem en fazladır?
A) İtalya B) Türkiye C) Kanada
D) Arjantin E) İngiltere

627. III. Jeolojik zamanda meydana gelen Alp – Himalaya kıvrım sistemi Avrupa ve Asya kıtalarında geniş yer tutmaktadır.
- Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu kıvrım sistemi üzerinde yer aldığı söylenemez?
A) İran B) Avustralya C) Türkiye
D) İsviçre E) Finlandiya

628. Güney Avrupa ülkelerinde zeytin ve turunçgil üretimi yaygın iken Kuzey Avrupa ülkelerinde bu ürünlere rastlanmaması Kuzey Avrupa ülkelerin iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Yaz kuraklığının görülmediğini
B) Ortalama yağış miktarının az olduğunu
C) Yağış rejimlerinin düzensiz olduğunu
D) Kışlarının uzun ve sert geçtiğini
E) Yaz mevsiminin yağışlı geçtiğini

629. - Japonya: Kuroşivo - İngiltere: Golf-Stream
- Şili : Humbold - Kanada : Labrador
Yukarıda verilmiş olan ülke ve okyanus akıntıları eşleşmelerinden hangisi ülkelerin kıyılarının sıcaklığını arttırırken, hangileri de sıcaklığını düşürür?
Artar Azalır
A) Japonya – Şili İngiltere – Kanada
B) Kanada – Şili İngiltere – Japonya
C) İngiltere – Şili Japonya – Kanada
D) Japonya – İngiltere Şili – Kanada
E) Japonya – Kanada İngiltere – Şili

630. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olduğu söylenemez?
A) Brezilya’da yerleşme alt sınırı yükseltisinin fazla olması
B) İskandinavya ülkelerinde nüfusun güneyde yoğunlaşması
C) Muson ülkelerinde pirinç tarımının yaygın olması
D) Yunanistan’da toprakların yarısının tarıma elverişli olmaması
E) Akdeniz ülkelerinde kıyı turizminin gelişmiş olması

631. Aşağıdaki kıtaların hangisinde Akdeniz, Tundra, Çöl, Okyanus ve Karasal iklimin hepsi de görülür?
A) Kuzey Amerika B) Avrupa
C) Antarktika D) Afrika E) Avustralya


632. “Bir dağ yamacının, yıl boyunca diğer yamaca göre daha fazla güneşlenmesine bakı durumu denir. Yeryüzünde yıllık sıcaklık ortalamalarının çok yüksek olduğu ülkelerde bakı durumu belirgin değildir.”
Aşağıdaki ülkelerin yıllık sıcaklık ortalamaları göz önüne alındığında, hangisinde bakı durumu diğerlerine göre daha belirgindir?
A) Brezilya B) İspanya C) Malezya
D) Nijerya E) Endonezya

633. I- İndus II- Obi III- Yenisey
IV- Lena V- Nil
“Akarsuların taşımış oldukları alüvyonları döküldükleri deniz veya göl kıyılarında biriktirmeleri sonucu oluşan ovaları delta ovaları denir.” Yukarıda verilen akarsulardan hangileri döküldükleri deniz veya okyanus kıyısında delta ovaları meydana getirmiştir?
A) I ve III B) II – III ve IV C) Yalnız V
D) I – IV ve V E) III – IV ve V

634. I- Tuna II- Obi III-Volga
IV- Amu derya V- Ganj
“Akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorlarsa veya yeraltına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası kapalı havzadır.”- Yukarıda verilen akarsuların döküldükleri yerler göz önüne alındığında hangileri kapalı havza özelliği göstermektedir?
A) I ve III B) III ve IV C) Yalnız V
D) II ve III E) IV ve V

635. I- Çöl ikliminin hüküm sürdüğü
II- Petrol rezervleri açısından zengin olan
III- Nüfus artış hızının yüksek olduğu
Ülkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Fas – Cezayir - Tunus
B) Özbekistan – Moğolistan – Tacikistan
C) Kuveyt – Suudi Arabistan – Irak
D) Brezilya – Arjantin – Şili
E) Belçika – Hollanda – Lüksemburg

636. I- Nüfusun en fazla olduğu kıtadır.
II- Nüfus yoğunluğu en fazladır.
III- Dünya’nın en yüksek noktasına sahiptir.
IV- Çöl bulunmayan tek kıtadır.
Yukarıdaki özelliklerden hangi ikisi Asya Kıtası’na aittir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II – IV E) III – IV

637.Aşağıdakilerden hangisi, Orta Avrupa ülkelerinden olan İsviçre’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Kişi başına düşen gelir fazladır.
B) Kış turizm gelirleri fazladır.
C) Bankacılık ve sigortacılık gelişmiştir.
D) Tarım arazileri oldukça fazladır.
E) Akarsularının hidroelektrik potansiyeli fazladır.
638. “Nükleer enerji son zamanlarda enerji üretmenin en kolay yoludur. Şuanda dünyada halen faaliyet halinde bulunan 440 adet nükleer enerji tesisi vardır. Birçok ülke enerji ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladıkları gibi fazla ürettikleri enerjiyi satarak ta ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.”
- Dünyada nükleer enerjiden en fazla elektrik üreten ülkeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Japonya – Almanya – Rusya
B) İtalya – Fransa – Hindistan
C) ABD – Rusya – Almanya
D) Rusya – İsveç – Romanya
E) ABD – Fransa – Japonya

639. I- Brezilya II. Japonya III. Pakistan
IV. Endonezya V. Hindistan
- Yukarıda verilen ülkelerin hepsinde birlikte görülen ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvatoral bölgede bulunmaları
B) Aynı yarımkürede bulunmaları
C) Sanayisi gelişmiş ülkeler olmaları
D) Nüfusu fazla olan ülkeler olmaları
E) Yüzölçümü büyük olan ülkeler olmaları.

640. “Boğazlar ve kanallar, denizler ile okyanuslar arasındaki ulaşımı kısaltan çok önemli su yollarıdır.”Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu arasındaki en kısa su yoludur?
A) Panama Kanalı D) Cebelitarık Boğazı
B) Süveyş Kanalı E) Hürmüz Boğazı
C) Bering Boğazı

641. “Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde , Afrika’da Kap bölgesinde, Avustralya’nın güneydoğusu ve güneybatısı ile Şili’de görülür.”- Bu alanlarda görülen iklimin birbirine benzediği aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde kanıtlar?
A) Hayvan türleri B) Toprak türleri
C) Bitki örtüleri D) Akarsu rejimleri
E) Egemen rüzgar yönü

642. - Kanada - Norveç - Şili
Yukarıdaki ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklimlerinin karasal olması
B) Aynı yarımküre’de yer almaları
C) Fiyord tipi kıyıların görülmesi
D) Buğday üretimlerinin yüksek olması
E) Kırsal nüfus oranlarının yüksek olması

643. Yaşadıkları bölgenin oldukça elverişsiz fiziksel koşullarına karşın, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden Avrupa’nın en ileri ülkeleri arasındadırlar.
- Bu ülkeler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Almanya – Fransa
B) İsviçre – Fransa
C) İtalya – Almanya
D) İngiltere – Almanya
E) İsveç – Norveç


644. Alçak enlemlerde bulunan ülkelerde sıcaklık daha az değişir.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde sıcaklığın yıl içinde daha az değiştiği gözlenir?
A) İtalya B) Kanada C) İngiltere
D) Endonezya E) Libya

645. “İsviçre ve Avusturya’nın turizm ve ulaşım gelirleri oldukça yüksektir.”- Yukarıdaki iki ülkenin ulaşım gelirlerinin yüksek olmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerşekilleri B) Turizm
C) İklim D) Özel konum
E) Matematik konum

646. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Büyük Sahra B) Taklamakan C) Kalahari
D) Gabbon E) Necef

647. “Toktağan (kalıcı) kar sınırı enlemlere göre değişir. Örneğin, Ekvator’da 5000m’den, orta kuşakta 3000m’den, kutuplarda 0 m’den başlar.” Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde toktağan kar sınırı Türkiye’ye göre daha yüksekten başlar?
A) Norveç B) Brezilya C) Finlandiya
D) İsveç E) Kanada

648. “Batı Avrupa kıyılarında genelde Haliç kıyı tipi görülmektedir.”- Buna göre, Avrupa kıyıları için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Doğal liman özelliği gösterir.
B) Kıta sahanlığı geniştir.
C) Liman gecikmesi belirgindir.
D) Gel –git genliğinin fazla olduğu kıyılardır.
E) Akarsu ağızlarında biriktirme şekilleri yaygındır.

649. Kış sporları bazı ülkelerin turizmine önemli katkılar sağlar.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bu katkılardan yoksundur?
A) Avusturya B) İsviçre C) Hollanda
D) İtalya E) Fransa

650. Aşağıdaki Avrupa ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde hangisinde yaz yağışlarının daha az olması beklenir?
A) İngiltere B) Hollanda C) Belçika
D) Almanya E) İtalya
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim