Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 15

701. I- Yer altı kaynakları yönünden fakirdir.
II- Hem yaz hem de kış musonlarında yağış alır.
III- Balıkçılık gelişmiştir.
IV- Teknoloji ve sanayi alanında çok gelişmiştir.
-Yukarıdaki yargıları aşağıdaki ülkelerden hangisi tanımlamaktadır?
A) Çin B) Japonya C) Endonezya
D) Hindistan E) Kore

702. “Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak oluşan basınçlara dinamik yüksek basınç alanları denir. Buna bağlı olarak oluşan 30º DYB alanlarında sürekli alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak sıcaklık artarak buharlaşmanın artmasına ve de bu alanların çölleşmesine neden olur.” – Buna bağlı olarak aşağıda verilmiş olan çöllerden hangisi bu çöllere örnek olarak verilemez?
A) Büyük Sahra B) Atacama C) Gibson
D) Gobi E) Kalahari

703. 3. Zaman (Tersiyer) arazisi olan Alp – Himalaya kıvrım sistemi İspanya – Fransa arasından başlayarak kabaca doğu batı doğrultusunda uzanarak Hint Yarımadası’nın kuzeyine kadar devam eder.
- Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde bu sisteme ait araziler yer almaz?
A) İran B) İsviçre C) Türkiye
D) Norveç E) Arnavutluk


704. “Azerbaycan’da temel geçim kaynağı tarımdır. Pamuk, tütün, tahıllar ve üzümün yanı sıra çay, pirinç, turunçgiller ve sebze üretimi yapılmaktadır.” - Buna göre, Azerbaycan’da tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olması öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Toprakların verimli olması
B) İkliminin çeşitli olması
C) Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasına
D) Tarıma dayalı sanayinin gelişmesine
E) Tarımsal gelirlerin yüksek olmasına

705. Batı Avrupa kıyılarında doğal olarak yetişen bir bitkinin Türkiye’nin hangi bölümünde yetişmesi beklenir?
A) Doğu Karadeniz Bölümü
B) Güney Marmara Bölümü
C) Kıyı Ege Bölümü
D) Orta Fırat Bölümü
E) Antalya Bölümü

706. I- İsveç II- İtalya
III - Norveç IV- Yunanistan
V - Finlandiya
Yukarıdaki ülkelerden deprem riski en fazla olan ülkeler hangileridir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) IV ve V

707. “Asya kıtası Ekvatoral iklim ve Tundra ikliminin aynı anda görüldüğü bir kıtadır. “ - Bu durum Asya kıtasının aşağıda verilen özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kıtanın tamamının orta kuşakta yer alması
B) Kuzey güney yönündeki genişliğinin fazla olması
C) Jeolojik yapısı ile
D) Doğu – Batı yönünde geniş bir kıta olması ile
E) Bitki örtüsünün çeşitli olması ile

708. Aşağıdaki tabloda ABD’de çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı oran olarak verilmiştir.
Ülke Tarım Sanayi Hizmet
ABD 3,1 27,3 63,9

Buna göre tabloya bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çalışan nüfusun yarıdan fazlası hizmet sektöründe çalışır.
B) Gelişmiş bir ülkedir.
C) Tarım sektöründe çalışanların oranının az olmasının nedeni tarım alanlarının dar olmasıdır.
D) Sanayi ve tarım sektöründe çalışan nüfus oranlarının toplamı hizmet sektöründe çalışanların oranından azdır.
E) Nüfusun eğitim düzeyi yüksektir.

709 Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünya denizyolu ulaşımı açısından jeopolitik bir öneme sahip olduğu savunulamaz?
A) Mısır B) Panama C) Arjantin
D) İspanya E) Türkiye


710.”Ülkede nüfus artış hızı çok yüksektir. Nüfusun büyük bir kısmı kentlerde oturmasına karşılık, sağlıksız ve hızlı kentleşme gecekondulaşmanın ve alt yapı sorunlarının fazla olmasına neden olmuştur. “ - Yukarıdaki açıklamalarda belirtilen nüfus özellikleri aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?
A) ABD B) Kanada C) Meksika
D) Norveç E) Belçika

711. “Hollanda çok gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir. Ancak bir çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi hava yolu ulaşımı daha çok dış seferlere yöneliktir.” - Buna göre, Hollanda’da hava yollarında iç seferlerin az olmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Uçak yakıtlarının pahalı oluşu
B) Ülkede hava limanlarının yetersiz oluşu
C) Ülke yüzölçümünün küçük olması
D) Hava yolu araçları teknolojisinin gelişmiş oluşu
E) Ulaşımda kara ve demir yolunun tercih edilmesi

712. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yükseltinin çokluğu yerleşmeyi olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
A) Kanada B) İsveç C) Fransa
D) Brezilya E) Japonya

713. “Alizeler 30˚ enlemlerdeki dinamik yüksek basınç alanında Ekvator’daki termik alçak basınç alanına doğru kıyılarına yağış getiren rüzgarlardır.” - Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisi Alize rüzgarları etkili olur?
A) Norveç B) Portekiz C) Kanada
D) Brezilya E) Japonya

714. “ Yerşekilleri engebeli ve dağlık olan ülkelerde tarım yapılan toprakların oranı azalır. Buna bağlı olarak tarımsal nüfus yoğunlukları fazla olur.” - Aşağıda verilen ülke çiftlerinden hangilerinde tarımsal nüfus yoğunluğu en azdır?
A) Türkiye – İran B) Afganistan – Suriye
C) Mısır – Fas D) Libya – İsviçre
E) Danimarka – İngiltere

715. “Yunanistan’ın büyük bir bölümünde Akdeniz iklimi görülür.” Buna göre, bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cephesel yağışlar etkilidir.
B) Yaz sıcaklığı ve kuraklığı hakimdir.
C) Kışları ılık ve yağışlı geçer.
D) Balıkçılık gelişmiştir
E) Maki bitki örtüsü yaygındır.

716. I- İklim nedeniyle tarımsal üretim azdır.
II- Endüstri gelişmiştir.
III- Balıkçılık en önemli etkinliktir.
- Yukarıdaki özelliklere sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Libya B) Irak C) Danimarka
D) İzlanda E) İtalya717. Dünya’nın en büyük iki kömür üreticisi ülke, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Almanya- İtalya B) İngiltere – Fransa
C) Japonya- Çin D) Kanada – Bulgaristan
E) ABD – Rusya

718. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde deniz taşımacılığı gelişmemiştir?
A) Norveç B) İngiltere C) İsveç
D) Macaristan E) İsviçre

719. “Yıl boyunca ortadan kalkmayan karlara daimi (toktağan) kar denir.” - Aşağıdaki ülkelerin hangisinde daimi kar sınırı daha yüksekten başlar?
A) Kanada B) İsveç C) Romanya
D) Hindistan E) İngiltere

720.Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarının nüfus artış hızlarının fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Afrika, Asya, Avrupa
B) Asya , Afrika, Avrupa
C) Avrupa, Asya, Afrika
D) Afrika, Avrupa, Asya
E) Asya, Avrupa, Afrika

721. “Hızlı nüfus artışının doğurduğu problemlerden biride eğitim - öğretim hizmetlerinin aksamasıdır.” - Aşağıdaki ülkelerden hangisinde böyle bir problemle karşılaşma olasılığı en azdır?
A) Türkiye B) Fransa C) Hindistan
D) Mısır E) İran

722. İklim şartlarında bazı yıllarda görülen değişmeler aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomisini daha çok etkiler?
A) ABD B) Almanya C) Japonya
D) İngiltere E) Türkiye

723. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Arizona B) Taklamakan C) Karakum
D) Gobi E) Arabistan Çölleri

724. “Brezilya’nın Amazon Havzasında yıl boyunca sıcak ve bol yağışlı iklim görülmektedir.” - Aşağıdaki ülkelerden hangisi verilen iklim özelliğine göre Brezilya’da yetiştirilemez?
A) Kauçuk B) Pirinç C) Pamuk
D) Kakao E) Kahve

725. Fransa ve Hollanda aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından daha az farklılık gösterir?
A) Nüfus miktarı
B) Yüzölçümleri
C) Yerşekilleri
D) Kent sayısı
E) Kişi başına düşen milli gelirleri


726. Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın özellikleri arasında yer almaz?
A) Ilıman Okyanus iklimi görülür.
B) Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.
C) Demir – çelik, makine, kimya ve dokuma endüstrisi gelişmiştir.
D) Ektansif tarım yapılır
E) Enerji ihtiyacını kendisi karşılar.

727.Yaz döneminde hasat edilen buğdayın Kanada’da Türkiye’den daha kısa sürede olgunlaştığı görülür.
- Bu durum Kanada’nın hangi farklı özelliğiyle açıklanır?
A) Sulama olanaklarının elverişli olmasıyla
B) Yağış koşullarının elverişli olmasıyla
C) Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla
D) Gündüz süresinin uzun olmasıyla
E) Kış süresinin uzun olmasıyla

728. Nikel, kükürt, kalay üretiminde Dünyada önde olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Nikel Kükürt Kalay
A) ABD Kanada Çin
B) Kanada ABD Malezya
C) Kanada Şili Malezya
D) ABD Almanya Hindistan
E) Norveç Kanada ABD

729. “Buğday yetişme döneminde belli bir oranda nem olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ve kuraklık ister.”
- Buna göre, iklim koşulları düşünüldüğünde aşağıdaki ülkelerden hangisi, buğday yetiştirilmesine en elverişsizdir?
A) Norveç B) Meksika C) Türkiye
D) ABD E) Fransa

730. Orta Doğu’da,
- Vaha yerleşmelerinin yaygın
- Toplu köy örneklerinin yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Örf, adet ve gelenekler
B) Etnik yapı ve farklılıklar
C) Ülkenin gelişmişlik düzeyi
D) Yerşekillerinin özellikleri
E) Su kaynaklarının dağılışı

731. Dışarıya sattığı mallar arasında maden cevherleri olan bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tarım alanları geniştir
B) Enerji tüketimi azdır
C) Yüzölçümü dardır
D) İklim çeşidi azdır
E) Ekvator’a olan uzaklığı azdır.

732. Fas, Tunus ve Cezayir Atlas ülkeleri olarak bilinir. Bu ülkelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılamaz?
A) Balıkçılık ve hayvancılık
B) Petrol çıkarımı
C) Çay üretimi
D) Fosfat çıkarımı
E) Zeytin üretimi733.I- Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür.
II- Bağımlı nüfus fazladır.
III- Sanayi ürünleri üretimi fazladır.
IV- İş imkanları fazladır.
Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş ülkelere ait özelliklerinden değildir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) II ve IV E) I ve IV

734. Aşağıdakilerden hangisi İtalya, Yunanistan ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Yaz turizmlerinin gelişmiş olması
B) Endüstrilerinin gelişmiş olması
C) Yerşekillerinin engebeli olması
D) Güneşli gün sayılarının fazla olması
E) Zeytinyağı üretiminin fazla olması

735. Aşağıdaki tabloda beş ülkenin hidroelektrik potansiyeli verilmiştir.
Ülke Hidroelektrik potansiyeli
(milyar kws/ yıl)
I 100
II 70
III 60
IV 46
V 25
“Dar, derin ve eğimli vadilerde akan akarsuların enerji potansiyeli yüksek olur.” Grafikte verilen ülkelerdeki akarsuların enerji potansiyeli göz önüne alındığında hangi ülkede yerşekillerinin daha sade olduğu söylenebilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

736. - Ekonomik bakımdan faal olmayan 0-14 yaş ile 65 ve yukarı yaş grubundakilere bağımlı nüfus denir.
- Gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelere göre daha az olur.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bağımlı nüfus oranının daha az olduğu söylenebilir?
A) Mısır B) Romanya C) Bulgaristan
D) Suriye E) Belçika

737. “Ekvatordan kutuplara gidildikçe yerleşmelerin yükselti sınırı azalır.” - Aşağıdaki verilenlerden hangisinde yerleşme- lerin yükselti sınırı deniz seviyesine daha yakındır?
A) Sibirya B) Çin C) ABD
D) Endonezya E) Kongo Havzası

738. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yükseltinin çokluğunun yerleşmeyi olumlu yönde etkilediği savunulabilir?
A) Kanada B) İsveç C) Fransa
D) Brezilya E) Japonya

739. Süveyş kanalı aşağıdaki ülkelerden hangisindedir?
A) Libya B) Mısır C) Tunus D) Fas E) Cezayir
740. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya ham petrol üretiminde önemli bir paya sahip iken tüketimi çok fazla olduğu için ham petrol ithalatı yapmaktadır?
A) İngiltere B) Japonya C) ABD
D) Azerbaycan E) S. Arabistan

741. “Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika’nın her bakımdan en gelişmiş ülkesidir.” - Bu durumun ortaya çıkmasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin hangi özelliği daha çok etkili olmuştur?
A) Güneyindeki Ümit Burnu’nun jeopolitik öneme sahip olması
B) Topraklarının çok büyük bir bölümünün tarıma everişli olması
C) Altın, Elmas, taşkömürü ve krom gibi yer altı zenginlik kaynaklarına sahip olması
D) Afrika kıtasındaki en büyük limanlara sahip olması
E) Hollanda ve İngiltere’nin sömürgesi olması

742 “Brezilya’nın kuzeyi, Libya’nın güneyi ve Avustralya’nın batısı nüfus bakımından çok seyrektir.” - Bu duruma aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?
A) Aktif volkanların bulunması
B) Ulaşımın gelişmemiş olması
C) Yer şekillerinin engebeli olması
D) İklim koşullarının elverişsiz olması
E) Doğal bitki örtüsünün seyrek olması

743. Almanya ile Fransa’nın aşağıda ekonomiyle ilgili verilen özelliklerinden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A) Tarımsal özellikleri benzerdir
B) Hayvansal ürün üretimleri ihtiyaçlarından fazladır.
C) Demir – çelik ve otomotiv sanayide gelişmiş ülkelerdendir.
D) Ticari ilişkileri daha çok A.B. ülkeleri ve ABD ile gelişmiştir.
E) Hammadde ihracatı, ithalatından daha azdır.

744. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde her mevsim yağış görülür?
A) Endonezya B) Hindistan C) Çin D) Irak E) İran

745. Malezya ve Endonezya aşağıdaki madenlerden hangisinin üretiminde ve ihracatında Dünya’da ilk sıralarda yer alır?
A) Linyit B) Petrol C) Kalay D) Krom E) Uranyum

746. - Irak - Ürdün
- Suriye - Mısır
- Libya
Yukarıda verilen ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Petrol zengini olmaları
B) Çöl ikliminin görülmesi
C) Akdeniz’e kıyılarının olması
D) Dağlık olmaları
E) Makinin en yaygın bitki örtüsü olması

747. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünya denizyolu ulaşımı açısından jeopolitik bir öneme sahip olduğu savunulamaz?
A) Mısır B) İspanya C) Arjantin
D) Panama E) Türkiye

748. Mısır’da nüfus dağılışını etkileyen en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim B) Yerşekilleri C) Yükselti
D) Bitki örtüsü E) Denize yakınlık

749. Doğu Avrupa, İskandinavya, Sibirya, Kanada, Grönland Adası ve Avustralya’da depremlerin çok az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükseltinin az olması
B) Düzlüklerin geniş yer kaplaması
C) Bir ada olması
D) Eski kara kütlelerinden olması
E) Dağlık alanların az olması

750. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kaliteli pamuk üretiminde önemli bir yere sahiptir?
A) Cezayir B) Nijerya C) Fas D) Tunus E) Mısır

751. I- Tarım II- Turizm
III- Sanayi IV- Madencilik
V- Hayvancılık
Yukarıdakilerden hangilerinin Avustralya’nın ekonomisine katkısı en fazladır?
A) I, IV ve V B) II, III ve IV
C) I ve II D) II ve V
E) I, III ve V

752. Aşağıdakilerden hangisinin Afrika ekonomisine katkısı en azdır?
A) Altın B) Çay C) Elmas
D) Kakao E) Krom

753. Cezayir’de Ocak ve Şubat aylarında yaşanan hava koşulları aşağıdaki ülkelerden hangisine Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanır?
A) Nijerya B) Libya C) Avustralya
D) Tunus E) Mısır

754. I- Fas II- Tunus
III- Cezayir IV- Mısır
V- Nijerya
Yukarıda verilen ve Afrika’da yer alan ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz ikliminin görülmesi
B) Atlas dağlarının bunması
C) Fosfat üretiminde önemli bir yere sahip olmaları
D) Zengin petrol yataklarına sahip olmaları
E) Hidroelektrik potansiyellerinin fazla olması

755. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus artış hızı en azdır?
A) Afganistan B) Pakistan
C) Japonya D) Hindistan E) İran756. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya pamuk üretiminde ilk sırayı alır?
A) BDT B) Afganistan C) Irak
D) Çin E) Azerbaycan

757. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangileri 30º DYB etkisiyle oluşmuş çöller bir arada verilmiştir?
A) Gobi – Büyük Sahra – Atacama
B) Kalahari – Gibson – Arizona
C) Taklamakan – Namib – Gabbon
D) Gobi – Arizona – Taklamakan
E) Gibson – Necef – Atacama

758. I- İran II- Suudi Arabistan
III- Irak IV- İsrail
Yukarıdaki ülkelerin hangilerinin ekonomisinde petrol önemli bir yere sahip değildir?
A) I ve III B) II ve IV
C) Yalnız I D) II ve III E) Yalnız IV

759. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde büyükbaş hayvan sayısı fazla olduğu halde, büyükbaş hayvancılık gelişmemiştir?
A) Hindistan B) Çin C) BDT
D) Afganistan E) Pakistan

760. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin ulaşım koşulları diğerlerine göre daha geri bir düzeydedir?
A) Japonya B) BDT C) Afganistan
D) Suudi Arabistan E) Suriye

761. Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Nüfus yoğunluğu fazladır.
B) Yerşekilleri engebelidir.
C) Çok sayıda adadan oluşmaktadır.
D) Nüfus artış hızı dünya ortalamasından azdır.
E) Hammadde ihracatı fazladır.

762. Aşağıdakilerden hangisi Asya Kıtası’yla ilgili verilen yanlış bir bilgidir?
A) En büyük kara parçasıdır.
B) En fazla nüfuslanmış kıtadır.
C) Deprem alanları geniş yer kaplar
D) Kıtanın büyük bir bölümünde tropik iklim etkilidir.
E) Kapalı havzalar geniş yer kaplar

763. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde çay üretimi önemli miktarda değildir?
A) Seylan B) Hindistan C) Japonya
D) Çin E) Azerbaycan

764. Aşağıdaki bölgelerden hangisi yeryüzünün en seyrek nüfuslu yerlerinden biri değildir?
A) Orta Asya
B) Kuzey Amerika’nın doğusu
C) Antarktika
D) Kuzey Afrika
E) Kanada


765. “Topraklarının büyük bir bölümü çöllerle kaplı olan ülkelerde günlük sıcaklık farkı çok yüksektir.” - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde günlük sıcaklık farkı en fazladır?
A) Avustralya B) İtalya C) İsveç
D) Romanya E) Suudi Arabistan

766. “Güneş ışınları dönenceler arasında kalan her noktaya yılda iki defa, dönenceler üzerindeki noktalara yılda birer defa dik gelir.” - Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi güneş ışınlarını yılda iki defa dik alabilir?
A) Brezilya B) Fransa C) Kazakistan
D) Japonya E) Finlandiya

767. Gelişmiş ülkelerde yerşekillerinin ulaşımı zorlaştıran olumsuz etkileri rahatlıkla ortadan kaldırılabilir.
- Aşağıdaki ülkelerden hangisi gelişmiş bir ülke olmasının yanında böyle bir olumsuzluğu yaşayanlar içinde yer almaz?
A) Hollanda B) İtalya C) Fransa
D) Norveç E) Almanya

768. I- Doğal kaynaklar bakımından zengin değildir.
II- Gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir.
III- Kuzey batısında ılıman okyanus, iç kesimlerinde karasal, güneydoğusunda Akdeniz iklimi etkilidir.
IV- Şarap üretimi önemli bir ekonomik faaliyettir.
- Yukarıda bazı özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) Hollanda C) Fransa
D) Norveç E) İtalya

769. İsveç, Norveç ve Finlandiya’da enerji üretimindeki en önemli kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Linyit B) Nükleer C) Gel- git
D) Petrol E) Su gücü

770. Doğal koşullar düşünüldüğünde, aşağıdaki ülkelerden hangisinin hidroelektrik potansiyeli en azdır?
A) İsveç B) Danimarka C) İran
D) Norveç E) Türkiye

771. Himalaya dağlarının yakın zamanda oluşmasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzerinde fosillerin bulunması
B) İklimi etkilemesi
C) Deprem bölgesi olması
D) Çevresinde madenlerin bulunması
E) Tarım alanlarını daraltması

772. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangileri etrafının dağlarla çevrili olması ya da kara içlerinde yer almasından dolayı nem bakımından fakir olması sonucu oluşmuş çöller bir arada verilmiştir?
A) Gobi – Büyük Sahra – Atacama
B) Kalahari – Gibson – Arizona
C) Taklamakan – Namib – Gabbon
D) Arizona –– Gobi - Taklamakan
E) Gibson – Necef – Atacama


773. “Kuzeyde Rusya Federasyonu, Doğuda Çin Halk Cumhuriyeti, Güneyde İran, Afganistan ve Pakistan, batıda Hazar Denizi arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
A) Doğu Asya B) Orta Doğu
C) Okyanusya D) Orta Amerika
E) Orta Asya

774. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Asya ülkelerinden biridir?
A) Malezya B) Pakistan C) Japonya
D) Kazakistan E) Bangladeş

775. “Ülke, doğalgaz ve maden bakımından zengin olmasına rağmen Kuzey Amerika’nın fakir ülkesidir.Petrol üretimi yönünden Dünya’da dördüncü sıradadır.”Adı geçen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanada B) Brezilya C) Meksika
D) Arjantin E) ABD

776. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, 1917’de Bolşevik Devriminden sonra Özerk Cumhuriyet halinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliğine katılıp daha sonra 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığına kavuşmuş olan ülkelerden biri değildir?
A) Kazakistan B) Özbekistan C) Tacikistan
D) Afganistan E) Türkmenistan

777. Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Krallık tarafından 1898 yılında Çin’den 99 yıl süreyle kiralanıp 1997’de tekrar Çin’e devredilen ülkedir?
A) Malezya B) Güney Kore C) Singapur
D) Japonya E) Hong Kong

778. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kuzey Avrupa ülkeleri içerisinde yer almaz?
A) İsveç B) Norveç C) Danimarka
D) Avusturya E) Finlandiya

779. Etna yanardağı hangi ülkede yer almaktadır?
A) İtalya B) İspanya C) Portekiz D) İsviçre E) Almanya

780 . I. Fiyort II. Dalmaçya
Yukarıda verilmiş olan kıyı tiplerinin görüldüğü ülkeler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II
A ) İsveç İtalya
B) Hırvatistan İspanya
C) Norveç Hırvatistan
D) İspanya Hırvatistan
E) Finlandiya Fransa

781. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da nüfus artış hızı düşük olmasına rağmen Avrupa’nın kalabalık nüfuslu ülkeler arasında yer almasının nedenlerinden biridir?
A) Yüzey şekillerinin sade olması
B) Doğum oranın fazla olması
C) Dış Ülkelerden gelen göçlerle ülke nüfusu artmıştır D) Turizm açısından önemli ülkeler arasında yer alması
E) Önemli madenlerin bulunması
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim