Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 5

201. - Ülkenin güneydoğusunda çöller geniş yer kaplar.
- Asi ve Fırat’ın bir kısmı buradan geçer
- Ülkenin kıyılarında Akdeniz iklimi görülür.
- Ensariye dağları önemli yükseltisidir.
Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak B) Mısır C) Suriye
D) Lübnan E) İsrail

202. - Krom üretiminde dünyada birincidir.
- Afrika kıtasında yer alır.
- Akdeniz iklimi egemendir.
- Altın ve elmasları ile ün kazanmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nijerya B) Güney Afrika Cumhuriyeti
C) Libya D) Fas E) Tunus

203. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?
A) Almanya B) Fransa C) İtalya
D) İsviçre E) Norveç

204. Akdeniz iklimine uyum sağlayan bir bitki aşağıdaki ülkelerin hangisinde yetişmez?
A) İtalya B) Fransa C) Portekiz
D) Avusturya E) Yugoslavya205. - Göller ülkesi olarak bilinir.
- Sanayisi fazla gelişmemiştir.
- Nüfus yoğunluğu azdır.
- Sanayi ülkenin güney kesimlerinde gelişmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finlandiya B) İngiltere C)Hollanda
D) Fransa E) İtalya

206. İsveç’in sanayisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Zengin madenlerin bulunması
B) Ormanlarının fazla olması
C) Akarsu potansiyelinin fazla olması
D) Sermayenin iyi kullanılması
E) İkliminin oldukça ılıman olması

207. - Endüstri oldukça gelişmiştir.
- Okyanusal, karasal, Akdeniz iklim tipleri görülür.
- Nüfus yoğunluğu fazladır.
- Akarsularında sağlanan elektrik üretimi önemlidir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İspanya B) Norveç C) İsveç
D) İtalya E) Fransa

208. Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin nüfus ve sanayi ülkenin güney kesimlerinde toplanmıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin madenlerin bulunması
B) Tarım alanlarının geniş yer tutması
C) İkliminin daha elverişli olması
D) Ormanların fazla olması
E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

209. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın özellikleri arasında gösterilemez?
A) Ortalama yükseltisi azdır.
B) Çöl yoktur.
C) Kıtalar arasında en küçüktür.
D) Kıta sahanlıkları geniştir.
E) Nüfus yoğunluğu azdır.

210. - Okyanusal - Akdeniz - Karasal
Yukarıdaki ülkelerin hangisinde İklim tiplerinin hepsi görülür?
A) Fransa B) İtalya C) İngiltere
D) Hollanda E) Norveç

211. - Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı kesimlerini içine alır.
- Başlıca zenginliği petroldür.
- En gelişmiş sanayi kolu inşattır.
Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İran B) Suriye C) Irak
D) Kuveyt E) Bahreyn

212. Aşağıda yer alan ülkelerin hangisiyle Türkiye arasındaki ticari ilişki daha önemsizdir?
A) ABD B) Almanya C) İngiltere
D) Yunanistan E) Fransa


214. Denizden 200 km. uzaklıkta ve 200 m. Yükseklikteki bir yöre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunursa günlük sıcaklık farkı daha büyük olur?
A) Libya’da B) Kanada’da C) Japonya’da
D) İtalya’da E) İngiltere’de

215. - Bir Kafkas ülkesidir
- İklimi kuraktır
- Sulamada Aras ve Kura ırmakları boyundaki barajlardan faydalanır
- Başlıca ürünleri pamuk, buğday ve pirinçtir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gürcistan B) Azerbaycan C) Ermenistan
D) Özbekistan E) Kazakistan

216. I- İngiltere II- İtalya
III- İspanya IV- Hollanda
Yukarıdaki ülkelerden hangisinde Ilıman Okyanusal iklimin özellikleri daha belirgin olarak gözlenir?
A)I – II B) II – III C) III – IV D) I – IV E) I – III

217. - Avrupa’nın güneyinde yer alır.
- Ekonomisi ve endüstrisi fazla gelişmemiştir.
- Yaz turizmi önemlidir.
- Akdeniz, Karasal ve Okyanusal iklim etkilidir.
Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)İspanya B) Fransa C) Almanya D) İngiltere E) Norveç

218. - Avrupa ülkesidir.
- Yaz turizmi önemlidir.
- Sermaye ve yer altı zenginlikleri bakımından diğer Avrupa ülkelerine göre fakirdir.
- Nüfus ve sanayi ülkenin kuzey kesimlerinde yoğunlaşmıştır.
A) Fransa B) İngiltere C) Almanya D) İtalya E) Hollanda

219. - Ortalama yükseltisi oldukça azdır.
- Deniz ticareti önemlidir.
- Endüstri oldukça gelişmiştir.
- Ilıman okyanusal iklim etkilidir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Hollanda C) Norveç D) İspanya E) İtalya


220. - Bir adalar ülkesidir.
- Genel olarak ılıman okyanus iklimi görülür.
- Zengin demir ve taşkömürü yatakları bulunmaktadır.
- Kentsel nüfus oranı çok yüksektir.
Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hollanda B) İsveç C) Finlandiya
D) İngiltere E) Fransa


221. Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisinin tarım ürünlerindeki dış ticareti en fazla olabilir?
A) Avusturya B) Yunanistan C) İtalya D) Fransa E) Suriye

223. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde temel besin maddesi diğerlerinden farklıdır?
A) Malezya B) Endonezya C) Türkiye
D) Hindistan E) Japonya

224. Aşağıdaki ülkelerden hangisi deprem kuşağı içinde yer almaz?
A) Türkiye B) İran C) Japonya
D)Mısır E) Yunanistan

225. Kış aylarında Batı Avrupa kıyılarında sıcaklık pek düşmez.
- Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enlem B) Bitki örtüsü C) Yükselti
D)Yerşekilleri E) Sıcak su akıntıları

226. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kış turizmi diğerlerine göre gelişmiştir?
A) Danimarka B) Hollanda C) Belçika
D) İspanya E) İsviçre

227. Kurak ve yarı kurak ülkelerde orman oluşumu zordur. Bu nedenle bu ülkeler kağıt açısından dışarıya bağımlıdır.
- Aşağıdaki ülkelerden hangisi kağıt hammaddesini dışarıdan almak zorundadır?
A) Hindistan B) Finlandiya C) Kanada
D) Türkiye E) Mısır


228. “Amerika kıtasında Büyük Okyanus’a dökülen nehirlerin genellikle boyları kısadır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma etki eden temel faktördür?
A) Kıtanın küçük olması
B) Yağışın az olması
C) Çöl iklimlerinin geniş yer kaplaması
D) Yerşekillerinin özellikleri
E) Akarsu debilerinin az olması

229. Akdeniz kıyılarında doğal yetişme ortamı bulan bir bitki aşağıdaki yerlerden hangisinde de yetişebilir?
A) Kaliforniya –Güneybatı Avustralya
B) Orta Şili - Hindistan
C) Kanada –Kap Yöresi
D) Hollanda kıyıları Ege kıyıları
E) İngiltere – Norveç

230. - Yengeç Dönencesi
- Oğlak Dönencesi
Yukarıdaki dönencelerden hiçbiri aşağıdaki kıtalardan hangisinden geçmez?
A) Afrika B) Avrupa C) Asya
D) Avustralya E) Amerika

231. Benelüks ülkeleri;
I- İntansif tarım yöntemleri uygulanır.
II- Yer altı kaynakları zengindir.
III- Aritmetik nüfus yoğunlukları fazladır.
IV- Engebeli yerşekilleri
gibi özelliklerden hangi ikisinde daha çok benzerlik gösterir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) I ve III E) III ve IV

232. Yer yüzü şekilleri engebeli olmayan ülkelerde akarsular denge profili oluşturmuş ise akarsular üzerinde taşımacılık yapılabilir.
- Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde akarsular üzerinde taşımacılık yapma imkanı diğerlerinden daha fazladır.
A) İran B) Japonya C) Almanya
D) Norveç E) Hollanda

233.Birer Kuzey Afrika ülkesi olmalarına rağmen Mısır ve Libya’da Akdeniz iklimi çok hissedilirken. Fas, Cezayir ve Tunus kıyılarında Akdeniz ikliminin daha az görülmesine neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alçalıcı hava hareketleri
B) Denizden gelen nemli havalar
C) Atlas Dağlarının kıyı boyunca uzanması
D) Yüzölçümlerinin küçük olması
E) Dönencelerin dışında yer almaları

234. I- Libya IV- Fas
II- Tunus V- Mısır
III- Cezayir
-Yukarıdaki ülkelerden hangileri Atlas Ülkesi olarak adlandırılırlar?
A) I ve III B) II ve III C) II, III ve IV
D) II, III ve IV E) II, IV ve V

235. İngiltere’nin ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha azdır?
A) Demir – çelik endüstrisi
B) Gemi yapımı
C) Ticaret gelirleri
D) Dokuma endüstrisi
E) Turizm gelirleri

236. “İskandinavya yarımadası üzerinde bulunan İsveç, Norveç ve Finlandiya’da intansif (modern) tarım yapılmasına karşı tarım ürünleri ülke ihtiyacını karşılayamaz.”
İskandinavya ülkelerinde tarım ürünlerinin yetersizliği üzerinde etkili temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüzölçümlerinin yetersiz olması
B) Gerekli nüfus özelliklerine sahip olmamaları
C) İklim koşullarının olumsuz etkileri
D) Tarım ürünlerinin az gelir getirmesi
E) Sulama imkanlarının yetersiz olması

237. Kuzey Avrupa ülkelerinden;
I- İsveç II- İzlanda
III- Norveç IV- Finlandiya
V- Danimarka
gibi ülkelerin hangilerinde orman alanları diğerlerine oranla oldukça azdır?
A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV
D) II ve V E) III ve V

238. Baltık Cumhuriyetleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Rusya – Ukrayna - Bulgaristan
B) Yunanistan – Arnavutluk – Romanya
C) Estonya – Letonya – Litvanya
D) Moldovya – İsveç – Danimarka
E) Polonya – Macaristan – Avusturya

239. - Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
- Endüstrileşme oldukça fazladır.
- Nüfus yoğunluğu fazladır.
- Yerşekilleri oldukça dağlık ve engebelidir.
Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danimarka B) İsveç C) Malezya
D) Japonya E) İngiltere

240. - Mısır, Pamuk ve tütün üretiminde dünya birincisidir.
- Dünya taşkömürü üretiminin üçte birine sahiptir.
- Dünya’nın en çok bakır üreten ülkesidir
- Dünya petrolünün üçte birini üretir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanada B) Fransa C) ABD
D) Brezilya E) Arjantin

241. Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?
A) Batı Avrupa B) Hint Yarımadası
C) Orta Asya D) Akdeniz Çevresi
E) ABD’nin doğu kıyıları

242. - Nüfus yoğunluğu azdır.
- Nüfus ve endüstri ülkenin güney kesimlerde toplanmıştır.
- Kıyıları buzul aşındırması sonucu oluşmuştur.
- Kıyılarda Golf - Stream sıcak su akıntısı etkilidir.
- Balıkçılık gelişmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Norveç B) İspanya C) İtalya
D) Danimarka E) Fransa

243. - Fiyord tipi kıyı
- Buzul gölleri
- Hörgüç kayalar
Aşağıdaki bölgelerden hangisinde yukarıdaki gibi yerşekillerine rastlanmaz?
A) Kuzey Kanada
B) İskandinavya
C) Grönland
D) Güney Şili
E) Kuzey Afrika

244. Yıl içinde yağış rejimi düzenli ülkelerde orman alanları fazladır. Bu ülkelerde ormana dayalı ihracat da gelişmiştir.
Buna göre;
I- Norveç III. Finlandiya
II- Yunanistan IV. İtalya
gibi ülkelerden hangilerinde orman ürünleri ihracatının az olması beklenir?
A) I- II B) II – III C) III – IV
D) I – III E) II – IV

245. I- Hollanda II- Mısır
III- Türkiye IV- Japonya
Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun ülke içinde dağılımında doğal faktörlere bağımlılık daha fazladır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve IV E) I ve IV

246. “Bir yerin izdüşüm alanı yükselti ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düz kabul edilerek hesaplanır. Gerçek alan ise, yerşekilleri dikkate alınarak hesaplanır.”
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki fark daha çoktur?
A) Afganistan B) Arabistan C) Hollanda
D) Libya E) Mısır

247. I-Kuzey Afrika II-Doğu Afrika III-Avustralya
Yukarıdaki yerlerden hangisi göl bakımından zenginlik vardır?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) II ve III E) Yalnız III

248. Aşağıdakilerden hangisi Asya kıtasının özelliklerinden biri değildir?
A) İklim çeşitliliği fazladır
B) Ortalama yükseltisi fazladır.
C) Nüfusu en çok olan kıtadır.
D) Endüstride en geri olan kıtadır.
E) İki okyanusa sınırı vardır.


249. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde güneyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürücü etki yapar?
A) Arjantin B) Meksika C) Kanada
D) Japonya E) İspanya

250. - Nil ülke için çok önemlidir.
- Dokumacılık başta gelir.
- En çok tahıl ve pamuk yetiştirilir.
- Petrol bulunmakla birlikte çok önemli bir gelir kaynağı değildir?
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır B) Libya C) Tunus
D) Fas E) Cezayir
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim