Hakkında Bilgi

Coğrafya Dersleri 6

251. Avrupa kıtasında rüzgar aşındırmasının fazla olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alanının küçük olması
B) Sürekli rüzgarların etkili olmaması
C) Bitki örtüsünün gür olması
D) Etrafının denizlerle çevrili olması
E) Yeryüzü şekillerinin sade olması

252. Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı geçen bir yerde doğal bitki örtüsü ormandır.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yukarıda sözü edilen koşullar bulunur?
A) Brezilya B) Hindistan C) Yunanistan
D) İtalya E) İngiltere

254. Yüksek enlemlere yakın ülkelerde göl oluşumunda buzullara ait etki daha fazladır.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangi ikisinde buzullara ait göl oluşumu daha fazladır?
A) Türkiye – Yunanistan B) Avustralya – Hindistan
C) Brezilya – Arjantin D) Kanada – Finlandiya
E) Meksika – ABD

255. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Asya kıtasında yer almaz?
A) İndus B) Ganj C) Nil
D) Obi E) Yenisey256. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iklim çeşitliliği nedeniyle tarımsal ürünlerde de çeşitlilik çoktur?
A) Belçika B) İngiltere C) İspanya
D) Norveç E) Mısır

257. I- Suriye III- İran V- Yunanistan
II-Bulgaristan IV-Irak
Yukarıda verilen sınır komşularımızdan hangisinin yüzölçümü ülkemizden daha büyüktür?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV
D) III ve V E) Yalnız V

258. Aşağıda bazı ülkeler ve bunların başkentleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Suriye → Şam
B) İsrail → Tel Aviv
C) Lübnan → Amman
D) Azerbaycan→ Bakü
E) Bulgaristan → Sofya

259. I- İran II-İsrail III- Azerbaycan
IV-Gürcistan V- Irak
Aşağıda verilen ülkelerden hangileri petrol zenginliği bakımın- dan diğerlerine göre daha fakirdir?
A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV
D) Yalnız V E) II ve IV

260. Boğazlar ve önemli kanallar genellikle işlek deniz yolu niteliğindedir.
- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre işlek deniz yolu özelliğinde değildir?
A) İstanbul Boğazı
B) Bering Boğazı
C) Cebelitarık Boğazı
D) Panama Kanalı
E) Süveyş Kanalı

261.Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinin ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturur?
A) Almanya B) İngiltere C) Fransa
D) Hollanda E) İsviçre

262. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortadoğu ülkelerinden birisi değildir?
A) Tunus B) Irak C) İran
D) Suudi Arabistan E) İsrail

263. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız Orta Asya Türk devletlerinden birisi değildir?
A) Kazakistan B) Kırgızistan C) Yakutistan
D) Özbekistan E) Türkmenistan

264. Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkelerinden birisi değildir?
A) Arnavutluk B) Makedonya C) Moldova
D) Bosna – Hersek E) Hırvatistan265. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde yeryüzünün şekillenmesinde aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisi daha etkili olmuştur?
A) Gel - git B) Akarsular C) Rüzgarlar
D) Buzullar E) Yer altı suları

266. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın genel özelliklerinden birisi değildir?
A) Nüfus artış hızı azdır.
B) Ortalama yükseltisi azdır.
C) Orman bakımından zengindir.
D) Ekonomisi büyük ölçüde sanayiye dayanır.
E) Nüfus yoğunluğu diğer kıtalara oranla azdır.

267. - Adalar ülkesidir.
- Çok sık depremler görülür.
- Sanayi ve endüstri çok gelişmiştir.
- Arazisi dağlık olduğundan dolayı tarım alanları dardır.

Yukarıda özellikleri verilen Asya ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pakistan B) Hindistan C) İngiltere
D) Japonya E) Filipinler

268. - Turizm geliri fazladır.
- Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
- Ağır sanayi ve otomotiv sanayi gelişmiştir.
- Genel olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.
Yukarıda özellikleri anlatılan Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Almanya C) İngiltere
D) İtalya E) Romanya

269. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Ilıman Okyanus iklimi görülmez?
A) Fransa B) İngiltere C) İsviçre
D) Hollanda E) Almanya

270. Aşağıdaki ülkelerden hangisi saat yapımında dünya birincisidir?
A) İngiltere B) A.B.D. C) Fransa
D) İsviçre E) Almanya

271. -Yüzölçüm olarak Kafkas ülkelerinin en büyüğüdür.
- Dağlık Karabağ özerk bölgesi bu ülkede yer alır.
- Petrol ve Doğal gaz bakımından zengindir.
- En önemli akarsuları Kura ve Aras’tır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gürcistan B) Azerbaycan
C) İran D) Ermenistan E) Suriye

272. Başkenti Aşkabat’tır. Karakum çölü büyük yer kaplar. Doğal gaz bakımından zengindir. Nüfus artış hızı çok yüksektir.
-Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özbekistan B) Türkmenistan C) Kırgızistan
D) Kazakistan E) Tacikistan


273. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bakımdan geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez?
A) Doğum oranı yüksektir.
B) Yaşam standartları düşüktür.
C) Genç nüfus oranı fazladır.
D) Bebek ölüm oranı düşüktür.
E) Ortalama yaşam süresi kısadır.

274. Aşağıdakilerden hangisi tarıma dayalı endüstrinin geliştiği ülkelerden biri değildir?
A) Fransa B) ABD C) İran
D) İtalya E) İsveç

275. Aşağıdaki kıtaların hangisinde buzullar daha geniş yer kaplar?
A) Asya B) Avustralya C) Antarktika
D) Avrupa E) Amerika

276. Gel-git ile oluşan denizin en yüksek ve en alçak seviyesi arasındaki yükselti farkına gelgit genliği denir.
- Aşağıdaki ülkelerin hangisinin kıyısında gel-git genliğinin daha yüksek olması beklenir?
A) Almanya B) Bulgaristan C) İtalya
D) Mısır E) Cezayir

277. *****ik çözülmede etkili olan faktör günlük sıcaklık farkı iken, kimyasal çözülmede etkili olan faktör yağıştır.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde, yaygın olan çözülme türü diğerlerinden farklıdır?
A) Fransa B) İngiltere C) Kazakistan
D) Kongo E) Brezilya

278. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık artar?
A) Mısır B) İran C) Türkiye D) Norveç E) Şili

279.Örtü buzullarının aşındırdığı alanlarda yeryüzü şekilleri oldukça arızalıdır. Bu alanlarda çok sayıda göl olduğu gibi akarsulardaki şelale sayısı oldukça fazladır.
- Aşağıdaki ülkelerden hangisinde; akarsularında çok sayıda şelale bulunduğundan hidroelektrik potansiyeli daha yüksektir?
A) Fransa B) İsveç C) Danimarka
D) Mısır E) Arjantin

280. Aşağıdaki ülkelerden hangisi petrol ithal eden ülkeler arasında gösterilemez?
A) Irak B) Yunanistan C) İsrail
D) İtalya E) Türkiye

281. İskandinav ülkeleri olarak bilinen Norveç, İsveç ve Finlandiya’da aşağıdaki yerşekillerinden hangisi görülmez?

A) Aktif volkanlar B) Moren tepeleri
C) Buzul gölleri D) Fiyord kıyıları
E) Hörgüç kayaları282. “Zeytin Akdeniz ikliminin bitki örtüsündendir.”
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde zeytin yetişmesi beklenemez?
A) Şili B) ABD C) Fransa
D) Hollanda E) Güney Afrika

283. Aşağıdakilerden hangisinin sık nüfuslu olması farklı bir nedene bağlanabilir?
A) İngiltere B) Hindistan C) Japonya
D) Hollanda E) Almanya

284. Aşağıda verilen ülkelerden hangileri, ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alır?
A) ABD – Rusya B) Almanya – ABD
C) Japonya – Fransa D) İngiltere – İtalya
E) Yunanistan – İspanya

285. Her mevsim yağışlı bir iklime uyum sağlamış olan bir bitkinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetiştirilmesi en zordur?
A) İngiltere B) Hollanda C) Fransa
D) Türkiye E) Mısır

286. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfusun dağılışında doğal koşulların etkisi daha fazladır?
A) Belçika B) İspanya C) Mısır
D) Hollanda E) Danimarka

287. Aşağıdaki ülkelerden hangisi eski SSCB’nin dağılmasından sonra tam bağımsız olan Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?
A) Kazakistan B) Özbekistan C) Azerbaycan
D) Yakutistan E) Kırgızistan

288. - Su gücünün fazla olması
- Orman zenginliğinin fazla olması
- Ekonomik zenginliğin deniz ticaretine bağlı olması
Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) Hollanda C) İsviçre
D) İsveç E) Norveç

289. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kış turizmi daha az gelişmiştir?
A) Finlandiya B) İsveç C) İsviçre
D) Hollanda E) Kanada

290. Hollanda’nın akarsularının taşımacılığa elverişli olması bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?
A) Yüzölçümünün küçük olması
B) Yerşekillerinin engebesiz olması
C) Akarsu havzalarının geniş olması
D) Derin vadilerin geniş yer tutması
E) Akarsu boylarının uzun olması

291. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın seyrek nüfuslu yerlerinden biridir?
A) İtalya B) Avustralya C) Hindistan
D) Japonya E) Hollanda

292. Çay bol yağış, yarı gölge ve kalın toprak örtüsü isteyen bir tarım ürünüdür.
- Buna göre çayın aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmesi daha kolaydır?
A) Çin B) Kanada C) Fransa
D) Avustralya E) Türkiye

293. Yüksek enlemlerde bulunan ülkelerde buzul gölleri geniş yer tutar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi buzul göllerin yaygın olarak bulunduğu ülkelerden biri değildir?
A) Kanada B) Finlandiya C) Norveç
D) İsveç E) Portekiz

294. Aşağıdakilerden hangisi Norveç’in özelliklerinden biri değildir?
A) Akarsuların enerji potansiyeli yüksektir.
B) Yerşekilleri tarıma elverişlidir
C) Buzul aşınım şekilleri yaygındır.
D) Kıyılarında Golf -Stream sıcak su akıntısı etkilidir.
E) Balıkçılık gelişmiştir.

295. Şiddetli depremler ve volkanik faaliyetler daha çok Büyük Okyanus çevresinde görülmektedir.
-Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde deprem olma olasılığı daha azdır?
A) Japonya B) Endonezya C) Malezya
D) Moğolistan E) Güney Kore

296. Yerkabuğunun çökelmesi ile meydana gelen çukurluklarda suların birikmesi ile oluşan göllere “tektonik göl ” denir.
- Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisinde tektonik göller daha fazla toplanmıştır?
A) İskandinavya B) Kuzey Amerika
C) Orta Asya D) Doğu Asya E) Doğu Afrika

297. Japonya, hammadde ve pazar gereksinimini karşılarken daha çok aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygular?
A) Amerika ve Avrupa ülkelerinden yardım almak.
B) Hammaddeyi suni olarak üretmek
C) Hammadde karşılığında işlenmiş madde satmak
D) Uzak Doğu Asya ülkelerine yönelmek
E) İleri teknoloji ürünü satmak

298. Balıkçılıkta gelişmiş ülkeler genellikle tarım imkanları sınırlı olan ülkelerdir.
-Aşağıdaki ülkelerin hangisinde balıkçılığın gelişmesi tarım imkanlarının kasıtlı olmasına bağlanamaz?
A) Japonya B) Norveç C) Yeni Zelanda
D) ABD E) İsveç

299. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yüzölçümüne göre orman bakımından zengin olduğu söylenemez?
A) Türkiye B) Almanya C) Kanada
D) Finlandiya E) İsveç


300. I- Petrolden sonra en büyük gelirini hurma oluşturur.
II- Türkiye ile sınırı 1926 Ankara Antlaşması ile çizilmiştir.
III- Ülkede Babil’in yıkılmış asma bahçeleri vardır.
-Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsrail B) Ürdün C) Irak D) İran E) Suriye
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim