Hakkında Bilgi

Erezyonu önlemede ağaçlandırmanın önemi nedir

Erezyonu önlemede ağaçlandırmanın önemi nedir
Ülkemizin en önemli sorunlarından biri erozyondur. Bu durum ülkemizi çölleşmeye doğru götürmektedir. Erozyona karşı da en önemli silah/kalkan yine ağaçlandırmadır. Ayrıca, erozyon kontrolü için yapılacak ağaçlandırmalarla verimli topraklarımız korunacak, barajlarımızın dolması önlenecek, bu sayede tarım ve enerji sektörlerine büyük yararlar sağlanacaktır.

Kırsal alanda yapılacak ağaçlandırma yatırımları sayesinde gerek verimli tarım topraklarının korunması, gerekse yaratılacak istihdam ve alternatif gelir kaynakları sayesinde kırsal alandan kentlere göç azalacak, altyapıları yetersiz olan kentlerimizin üzerindeki baskı azalacaktır. Ayrıca, göç eden insanlar genellikle devlete arazilere ve orman alanlarına yerleştiklerinden hem bu arazilerdeki işgaller azalacak, hem de kentlerimizin su kaynakları korunmuş olacaktır.

Beton yığınlarına dönüşen kentlerimizin çevresinde yapılacak ağaçlandırmalarla stres ve gürültüden bunalan insanlarımıza dinlenme alanları yaratılacak, hava ve su kirliliği azalacak, yok olmaya başlayan flora ve fauna için yeni yaşam alanları oluşacaktır.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bütün çabalara rağmen ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmalarının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun pek çok nedeni vardır. En önemli neden ise kaynak yetersizliğidir. Orman Bakanlığı tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları 1980’li yıllarda hızlı bir gelişme göstererek yılda 120.000 hektara kadar çıkmıştır. 1990’lı yıllarda önemli düşüşler yaşanmış 1999 yılında yalnızca 11.600 hektar ağaçlandırma yapılabilmiştir. Bu düşüşlerin en önemli nedeni, son yıllarda artan kamu finansman açığı ve faiz yükü nedeniyle kamu yatırımlarının giderek azalmasıdır. Üstelik yine, artan kamu finansman açığı nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarının finansmanında kullanılan “ağaçlandırma fonu” 21.02.2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunla tasfiye edilmiş gelirlerinin genel bütçeye aktarılmasına karar verilmiştir. Yapılması gereken harcamalar ise, uygulamanın esas ve usulleri henüz belirlenmediğinden gerçekleştirilememektedir.

Ülkemizin büyük bir kaynak problemi içerisinde olduğu ortadadır. Ancak, yukarıda bahsedilen nedenlerle (4.1.) ağaçlandırma hızımızı arttırmamız gerekmektedir. Aksi halde gelecek yıllarda bu yatımları geciktirmenin maliyeti çok daha ağır ödenecektir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ekonomik problemlere rağmen, alternatif maliyetleri iyi değerlendirerek, ağaçlandırma yatırımlarına daha fazla kaynak ayırmak zorundayız.

Erezyon, Erezyonu önleme, Erezyonu önlemede ağaçlandırmanın önemi, Erezyonu önlemede ağaçlandırmanın önemi nedir, Ağaçlandırmanın Erezyonu önlemedeki önemi nedir,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim