Hakkında Bilgi

Fen ve Teknoloji - 1

Fen ve Teknoloji Testleri-1

1. "Uzaktan bize doğru yaklaşan bir geminin önce bacasını sonra gövdesini görürüz." Bu gözlemden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
Dünya üzerinde sular, karalardan fazladır.
Dünya küre şeklindedir.
Deniz suyu göl suyundan tuzludur.
Kıyıya yaklaştıkça denizlerin derinliği azalır.

2. Ülkemizdeki ormanların yok edilmesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi artabilir?
a) canlı türleri
b) su kaynakları
c) erozyon
d) toprak verimi

3. Ateş küre ve çekirdek Dünya'nın .............. .....ka tmanlarıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) gözlemlenebilir
b) en soğuk
c) en dış
d) gözlemlenemeyen

4. Dünya'nın merkezine doğru bir kuyu kazılmak istenseydi karşılaşılacak en büyük zorluk ne olurdu?
a) aşağı inildikçe artan sıcaklık
b) karanlık olması
c) yeraltında yaşayabilecek ilkel canlılar
d) yer kabuğunun sert olması

5. Hangi seçenekte dünyanın gözlemlenebilir katmanları verilmiştir?
hava küre-ateş küre-çekirdek
hava küre-su küre-taş küre
taş küre-hava küre-çekirdek
su küre-ateş küre-hava küre

6. Aşağıdakilerden hangisinde erozyonun etkisi en azdır?
a) eğimli arazilerde
b) dik yamaçlarda
c) bitki örtüsünün kalın olduğu yerlerde
d) az bitki olan yerlerde

7. Çevre kirliliği dünyanın hangi katmanlarını etkiler?
taş küre-ateş küre- su küre
su küre-yer küre-çekirdek
taş küre-su küre-hava küre
su küre-hava küre-ateş küre

8. Dünya'nın en sıcak ve en kalın katmanı hangisidir?
a) çekirdek
b) su küre
c) ateş küre
d) taş küre

9. Hava küre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hava küreye atmosfer de denir.
Dünya'nın etrafını sarar.
Yukarı çıkıldıkça sıcaklığı artar.
Dünya'yı zararlı ışınlardan korur.

10. Dünya'nın hangi katmanında katı maddeler erimiş durumdadır?
a) hava küre
b) ateş küre
c) taş küre
d) çekirdek

11. Ekonomik değeri olan minerallere ne denir?
a) kayaç
b) taş
c) maden
d) toprak

12. Taşların şekil, renk, sertlik gibi özelliklerinin birbirinden farklı olmasının nedeni nedir?
a) yapılarındaki minerallerin farklı olması
b) bazı taşların büyük parçalar halinde kopması
c) bazılarının daha kalın olması
d) suların yapısı

13. Aşağıdakilerden hangisi erozyona sebep olmaz?
a) yağmur suları
b) yerin eğimli olması
c)deprem
d)ağaçların kesilmesi

14.  I. Küre şeklindedir.
II.3/4 ü sularla kaplıdır. Yanda Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
III. 5 katmandan oluşur.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) I, II ve III

15. Kayaçların çeşitli etkilerle ufalanması sonucu .............. ..... oluşur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) madenler
b) mineraller
c) topraklar
d) katmanlar


16. Dünyamızın üzerinde canlıların yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir?

a) hava küre
b) yer küre
c) su küre
d) çekirdek

17. 1519 yılında gemilerle yola çıkıp hep batıya ilerleyip yine aynı yere gelerek Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim adamı kimdir?
a) Pisagor
b) Macellan
c) Thales
d) Newton

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Dünya üzerinde karalar sulardan çok yer kaplar.
b) Ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.
c) En sıcak katman atmosferdir.
d) Çekirdek Dünya'nın en iç katmanıdır.

19. Erozyonla mücadele ve ağaçlandırmanın önemi hakkına toplumu bilinçlendirmek amacıyla 1992 yılında yapılandırılan kuruluş hangisidir?
a) MTA
b) TEMA
c) AKUT
d) LÖSEV

20. Aşağıdaki minerallerden hangisi ufalanabilirli k özelliği gösterir?
a) tebeşir
b) mermer
c) demir
d) gümüş
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim