Hakkında Bilgi

Frigyalılar

Frigyalılar
Frigya, Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes'in yukarı çığırları arasında kalan bölgenin eski çağdaki adı.
Bu ad, Balkanlardan gelip bu bölgeye yerleşen Friglerden geliyordu. Frigler önce BitinyaM.Ö. 12. - M.Ö 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen oldular. Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler. Friglerin bir bölümü Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler. bölgesine yerleştiler ve Batıda Gordion kentini başkent edinen asıl Friglerin ilk kralı Gordios'tu. Frigler Urartularla birleşerek Asurlulara karşı savaştılar. En parlak dönemlerini İÖ 9.-8. yüzyıllarda yaşayan Frigler, Hitit topraklarının neredeyse tümünü ele geçirdiler. İÖ 738'de başa geçen Gordios'un oğlu efsanevi kral Midas, Asurlularla anlaşma yolunu seçti. Midas döneminde başkent Gordiumun yanı sıra Midas Kenti ve Pessinus de çok gelişmişti. İÖ 700lere doğru Kafkasyadan Anadolu'ya giren Kimmerler, Friglerin başkenti Gordium'a kadar ilerlediler. Kenti ele geçirerek yaktılar. Bu yenilgi karşısında Kral Midas'ın öküz kanı içerek kendini öldürdüğü söylenir.

Frigyalılar Toplumsal ve ekonomik yaşam
Frig Devleti bir kral tarafından yönetiliyordu. Ama topraklarının rahiplerin denetiminde olduğu sanılır. Eski Yunan belgelerine göre Frigler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu belgelerde Friglerin büyük sürüler beslemeleri, özellikle at yetiştirmeleri, bağ ve bahçelerinin verimliliği övgüyle anlatılır. Çöken Hitit Devleti'nin kentlerine yerleşen Frigler bugünkü Ankara, Çorum, Yozgat, Afyonkarahisar ve Eskişehir'i içine alan topraklarda yaşadılar. Anadolu'da bir karayolu ağı kurarak doğudaki Asur ve Luvi devletleri, Ege kıyılarındaki Ege uygarlıkları ile ticaret ilişkilerine girdiler. Kral Midas’ın zenginliği efsanelere konu oldu.

Frig sanatı ve kültürü
Eskiçağ yerleşmeleri Midas, Ayazini, Aslantaş, Yazılıkaya, Gordion, Pazarlı, Alişar, Alacahöyük ve Boğazköy'de Friglerle ilgili kalıntılar bulunmuştur. Bu eski Hitit yerleşmelerinde yaşayan Frigler, Hitit uygarlığından etkilendiler ve kendileri de güçlü bir uygarlık yarattılar. Frig sanatı, Hititlerin yanı sıra Urartu, Asur ve Eski Ege uygarlıkları sanatının da izlerini taşır. Frigler, kaya anıtları çeşitli insan ve hayvan motifleriyle bezediler. Tanrıça Kibele için yaptıkları tapınakların duvarlarını, pişmiş topraktan levhalarla süslediler. Frig mimarisinin ve mühendisliğinin en önemli ürünü İ.Ö. 8.yüzyılda inşa edilmiş olan başkent Gordiondaki kaledir. Kale, İ.Ö. 4.yüzyıla kadar ayakta kalmıştır. Kalenin anıtsal bir kale kapısı vardı. Kalenin içinde ise megaron denilen dikdörtgen yapılar ve krallık sarayı bulunuyordu. Yapıların içinde çakıl taşı mozaik döşemeleri vardı. Frigler bu bezemeci döşeme yönteminin mucididirler. Maden ve ağaç işlemeciliğinde de gelişmişlerdi. Kazılarda makara kulplu bronz tabaklar, kazanlar, altın, gümüş ve bronz yaylı çengelli iğneler, değerli madenlerden giysi kemerleri, tokalar ve zengin bezemeli dokuma ürünleri, ahşaptan ve seramikten hayvan heykelcikleri ve geometrik desenlerle süslü ev eşyaları bulunmuştur. Özellikle çengelli iğne (fibula) yapımında kullandıkları teknolojinin o döneme göre çok ileri olduğu görülür. Frigler dokumacılıkta çok ustaydılar. Günümüzde Anadolu kilimlerindeki ve diğer Türk devletlerindeki binlerce yıllık motiflerin, Frig Motifleri'nde de var olmasının nedeni,halen çözülememiştir. Friglerin müzik alanında da ileri oldukları ve birçok müzik aleti geliştirdikleri bilinmektedir. Frig kültürünün en önemli özelliği ise tümülüslerdir. Bunlar, İ.Ö. 8.yüzyıl ile İ.Ö. 6.yüzyılın ilk yarısı arasında yapılmış yapay mezarlardır. Sayıları yüz civarındadır. Friglerden önce bu yapılar Anadoluda görülmemiştir. Büyük olasılıkla Frigler Avrupadaki ölü gömme geleneklerini Frigya'ya yerleşince de devam ettirdiler. Tümülüslerin içindeki oda mezar, ana zemin üzerine inşa edilmiştir. Friglere ait yazılı belgeler, İ.Ö. 8.yüzyıl ile İ.Ö. 4.yüzyıl arasındaki dönemden kalmadır. Bugüne kadar ele geçen yazılı metinler sayısı az ve içeriği de kısa olduğu için tam olarak çözülememiştir. Ancak Frigler Hint-Avrupa kökenli bir dil konuşuyordu.

Frig Vadisi
Günümüzde Eskişehir, Kütahya ve Afyon il sınırları içerisinde kalan bölgeye yayılmış olan ve Frigya medeniyetinden izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri bünyesinde barındıran bölgeye Frig Vadileri denir.

Bölgedeki eserler
Friglerin tarih boyunca siyasi ve kültürel açıdan en güçlü ve etkili oldukları bölge, Yukarı Sakarya Vadisi'nde Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında kalan ve klasik dönemde Küçük Frigya olarak adlandırılan bölgedir. M.Ö. 8. yüzyıl ile M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısı içinde bölgede bir çok Frig kale tipi yerleşmeleri kurulmuştur.

FRİGYALILAR
Yaşadığı Dönem: (M.Ö 1200-M.Ö 600)

Kurulduğu Bölge: Orta Anadolu'da Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkentleri Gordion (Polatlı) dır.

Sosyal ve Ekonomik Hayat: Halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır.Tarım ve hayvancılığı korumak amacıyla ağır yasalar hazırlanmıştır. Öküz kesen ve saban kıran ölümle cezalandırılmıştır. Dokumacılık, madencilik ve ticaret gelişmiştir.

Yönetim: Ülke krallıkla yönetilirdi. Halkın yönetime katılmasına izin verilmemiştir. Krallarına Midas unvanı verilmiştir.

Dini İnanış: Frigler çok tanrılı inanışa sahip olmuşlardır. En önemlisi bereketi ve toprağı temsil eden Kibele adlı ana tanrıçadır.

Ordu: Anadolu’da yaşamanın gereği olarak güçlü bir orduya sahip olmuşlardır.

Yazı, Dil, Edebiyat, Bilim, Sanat, Mimari: Frigyalılar yazıda Fenike ve Helen alfabesini kullanmışlardır. Kuyumculuk, kaya mimarisi, kaya işlemeciliği, tahta işçiliği, halı ve kilim dokumacılığında oldukça gelişmişlerdir.

Uygarlık Tarihine Bıraktığı: Frigler ölümden sonra da yaşamın devam ettiğine inandıkları için Tümülüs adı verilen mezarlar ile kaya mezarları yapmışlardır. Bu mezarlardaki kalıntılar uygarlık tarihine ışık tutmuştur.

Diğer Uygarlıklar İle İlişkisi: Frigyalılar geçiş yolları üzerinde bulunduklarından, pek çok uygarlığı etkilemiş ve bu uygarlıklardan etkilenmiştir.

En Çok Bilinen Özelliği: Tarım toplumu olmanın gerçeği olarak tarımı korumak adına yaptıkları yasalardır.Frigyalılar, Frigyalılar hakkında bilgi, Frigyalılarda kültür ve sanat, Frigyalılarda ekonomik yaşam, Frigya Uygarlığı, Frigyalılar eserleri, Frigyalılar ile ilgili bilgi,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim