Hakk覺nda Bilgi

Bodrum Kalesi

Bodrum Kalesi
Bodrum Kalesi M羹zesi ve tatil b繹lgelerinin 繹nemli bir noktas覺nda bulunmas覺ndan dolay覺 ziyaret癟i potansiyeli fazlad覺r.

襤ki liman aras覺nda bulunan Bodrum Kalesi tarihiyle de ilgi 癟eker. 1402 y覺l覺nda Rodos 繹valyelerinin Bodrumu almas覺n覺n hemen ard覺ndan yap覺lm覺t覺r.

Mula Bodrum il癟esinde bulunan kale, iki liman aras覺nda 羹癟 taraf覺 denizle 癟evrili kayal覺k bir yar覺mada 羹zerinde yer almaktad覺r. Bodrumun 1402de Rodos 繹valyeleri taraf覺ndan ele ge癟iriliinden hemen sonra balanan kalenin ilk duvarlar覺n覺 Alman Mimar Heinrich Sclegelhold (1415-1437) yapm覺, onu izleyen y覺llarda ise kale yenilenmitir.

Halikarnassosta bir deprem sonucunda y覺k覺lan Maussollosun mezar an覺t覺n覺n ta bloklar覺, heykelleri, kabartmalar覺, mimari par癟alar覺 bu kalenin yap覺m覺nda kullan覺lm覺t覺r.

Kareye yak覺n bir pl璽n d羹zenindeki kale, yakla覺k 180x185 繹l癟羹s羹nde olup, en y羹ksek yeri deniz seviyesinden 47.50 m. y羹kseklikteki Frans覺z Kulesidir. Bu kulenin yan覺 s覺ra 1480de John Candali 襤ngiliz Kulesini, Angelo Musvettola 1436da 襤talyan kulesini yapm覺, onlar覺 Alman ve Y覺lanl覺 Kule izlemitir. Burada yaayan Saint Jean 繹valyeleri deniz y繹n羹nden gelecek bir h羹cuma kar覺 kendilerini g羹癟l羹 k覺lmak i癟in kara y繹n羹n羹 癟ift tarafl覺 kal覺n duvarlarla takviye etmilerdir. Kaledeki son deiiklii de Grand Master Pierre dAubusson 1476-1503te yapm覺t覺r.

Bodrum Kalesi'nde Rodos 繹valyeleri 1 Ocak 1523 y覺l覺na kadar burada h羹k羹m s羹rm羹, bu tarihten sonra da Kanuni Sultan S羹leyman'覺n komutanlar覺ndan Palak Mustafa Paa taraf覺ndan teslim al覺nm覺t覺r.

Kalenin dou duvar覺 d覺覺nda kalan karaya y繹nelik duvarlar覺 癟ifte beden duvarlar覺 ile takviye edilmitir. Bunun da nedeni 繹valyelerin denizde g羹癟l羹 donanmalar覺 olduundan, denizden yap覺lacak h羹cumlar覺 kolayl覺kla kar覺layabilmek d羹羹ncesinden kaynaklanmaktad覺r. Bu y羹zden de kalenin deniz surlar覺 dierlerine g繹re daha zay覺f yap覺lm覺t覺r. 襤癟 Kaleye yedi kap覺 ile girilmektedir. Bunlardan birinci kap覺 kalenin kuzeybat覺 k繹esindedir. Karakol yan覺ndan bir rampa ile 癟覺k覺lan bu kap覺 meyilli yolun arkas覺nda kalmaktad覺r. B繹ylece herhangi bir sald覺r覺da kap覺, top at覺lar覺na kar覺 korunakl覺 hale getirilmitir. Kap覺n覺n mermer lentosu 羹zerine Grek癟e bir yaz覺t yerletirilmitir. Bu yaz覺tta 1512-1513 y覺llar覺nda kalede komutanl覺k yapan Jacques Gatineaunun kalede casusluk edeceklerin cezaland覺r覺laca覺 belirtilmitir. Bu kap覺dan Kuzey Hendei diye isimlendirilen bir b繹l羹me ge癟ilmektedir. Kap覺n覺n i癟 taraf覺nda 羹癟l羹 bir arma grubu bulunmaktad覺r. Bu armalar Ha癟l覺 Seferleri s覺ras覺nda Avrupal覺lar覺n kulland覺覺 motif ve iaretlerdir.

Bodrum Kalesinin duvarlar覺nda buna benzer 249 arma bulunmaktad覺r. Bu armalar 癟ounlukla birbirine benzemektedir. zerlerinde ha癟lar veya bantlar, ejder ve arslan fig羹rleri bulunmaktad覺r.

Kalenin birinci kap覺s覺n覺n i癟 taraf覺nda bulunan 羹癟l羹 arma grubunun ortas覺ndaki arma, kale komutan覺 Jaques Gatineauya aittir. Bunun 羹zerindeki iki arslanl覺 arma ise, devlet bakan覺 Gui de Blanchforta aittir. Bu armalar覺n alt覺ndaki Latince kitabede; 襤nan癟, Katolik Kilisesi ad覺na burada Gatineau taraf覺ndan korunacakt覺r yaz覺l覺d覺r. Bu giriten eimli bir yol ile ikinci kap覺ya ula覺lmaktad覺r. Bu kap覺n覺n 羹zerinde de en 羹stte ta癟l覺 bir kartal覺n olduu 羹癟l羹 bir arma grubu bulunmaktad覺r. Bu armalar Fabrizio del Carretto (1513-1521), Cornelius Hamberoeck (1517-1518), Jacques Aylmer De La Chevaleriee aittir. 襤kinci kap覺dan sonra k羹癟羹k bir avluya ge癟ilmektedir. Bu avlunun denize bakan y繹n羹nde liman kulesi bulunmaktad覺r. Top koruganlar覺 da buraya yerletirilmitir. Bug羹n bu koruganlar m羹zenin sanat galerisi olarak kullan覺lmaktad覺r.

Kalenin 羹癟羹nc羹 kap覺s覺 癟ok iyi korunmu olup, duvar覺n i癟erisinde aa覺dan yukar覺ya doru hareketli demir levha i癟erisinde kap覺 boluu ve ya delikleri bulunmaktad覺r. Bu kap覺 羹zerinde de Philibert De Naillac覺n (1396-1421) armas覺 bulunmaktad覺r. Bu arma mavi zemin 羹zerine yap覺lm覺 iki beyaz leopardan olumaktad覺r. Bunun alt覺ndaki ha癟l覺 arman覺n kime ait olduu bilinmemektedir. Bu kap覺dan sonra kalenin bat覺 hendeine ula覺lmaktad覺r. Buradaki kale duvarlar覺n覺n yeil talar覺 Mauseleumdan getirilmitir.

D繹rd羹nc羹 kap覺n覺n kar覺s覺nda Liman Kulesi nii i癟erisine bir Roma komutan覺n覺n heykeli yerletirilmitir. Merdivenli bir tonoza a癟覺lan d繹rd羹nc羹 kap覺 羹zerinde Amaury dAmboisenin (1503-1512) armas覺 bulunmaktad覺r. D繹rd羹nc羹 kap覺n覺n solunda XIV.y羹zy覺lda yap覺lm覺 T羹rk kalesine ait duvarlar bulunmaktad覺r. D繹rd羹nc羹 kap覺n覺n duvarlar覺 羹zerinde St.Georgenin ejderhay覺 繹ld羹ren bir kabartmas覺 bulunmaktad覺r. Buradan i癟 kaleye ge癟ebilmek i癟in dar bir yol takip edilmektedir. 襤癟 kaleye tonozlu bir koridorla girilmektedir. Bu koridorun alt覺nda bir sarn覺癟 bulunmaktad覺r. 襤癟 kale girii 羹zerinde de Amauri dAmboisenin (1503-1512), kale komutan覺 Jacques Aylmer De La Chevalrian覺n armalar覺 bulunmaktad覺r.

襤癟 avlunun sa覺nda gotik 羹slupta k羹癟羹k bir apel g繹r羹lmektedir. 繹valyelere ait olan bu apel, kalenin yap覺m覺yla birlikte 1402-1437 tarihlerinde yap覺lm覺t覺r. Daha sonra 1519-1520 y覺llar覺nda da 襤spanyol 繹valyeleri taraf覺ndan onar覺lm覺t覺r. apelin 繹n cephesi bezemeli olup, i癟eriye ortada b羹y羹k yanlarda iki k羹癟羹k kap覺dan girilmektedir. Orta kap覺 羹zerindeki 羹st 羹ste iki pencere bitkisel bezemelerle s羹slenmi olup, gotik 羹sluptad覺r. apelin g羹neyinde Osmanl覺 d繹neminde yap覺lm覺 bir hamam bulunmaktad覺r. Kale duvarlar覺na bitiik olan bu hamam dikd繹rtgen planl覺 olup, soukluk, 覺l覺kl覺k ve s覺cakl覺k b繹l羹mlerinden olumutur.

Kalenin kuzeydou k繹esinde 襤ngiliz Kulesi bulunmaktad覺r. Kulenin temelleri ana kaya 羹zerine oturtulmutur. 癟 katl覺 olan kulenin bat覺s覺nda biri sur d覺覺nda, dieri de kuzeyde i癟 kalede olmak 羹zere iki girii vard覺r. G羹n羹m羹zde bu kule m羹zenin cam laboratuar覺 olarak kullan覺lmaktad覺r. Kulenin alt kat覺nda deniz seviyesine kadar inen birbirleri ile balant覺l覺 iki zindan覺 bulunmaktad覺r. Bat覺 duvar覺n覺n 羹zerinde Arkaik d繹nemde yap覺lm覺 bir arslan g繹r羹lmektedir. Bu arslan覺n 羹zerinde de 襤ngiliz Kral覺 IV.Henrynin (1399-1413) kraliyet armas覺 bulunmaktad覺r.

Bodrum Kalesinde 襤ngiliz Kulesi d覺覺nda Y覺lanl覺 Kule, 襤talyan Kulesi, Frans覺z Kulesi ve Alman Kulesi bulunmaktad覺r. Kalenin en eski kulesi olan Y覺lanl覺 Kuleye, giriinin yan覺ndaki y覺lan kabarmas覺ndan 繹t羹r羹 bu isim verilmitir. Frans覺z Kulesi ile 襤talyan Kulesi daha ge癟 d繹nemde yap覺lm覺t覺r. 襤ngiliz Kulesi yak覺n tarihlerde onar覺lm覺t覺r.

Bodrum Kalesi 1964te Bodrum Sualt覺 Arkeoloji M羹zesi ad覺 ile ziyarete a癟覺lm覺t覺r. Sualt覺 arkeoloji ve arat覺rmalar覺nda ele ge癟en eserlerin oluturduu zengin bir m羹zedir. M..IV.-III.y羹zy覺llara tarihlendirilen Knidos, Rodos, 襤stank繹y amforalar覺, Ser癟e Liman覺 kaz覺s覺nda 癟覺kar覺lan Bizans bat覺覺 (M.S. XI.y羹zy覺l), Loryma antik kenti yak覺nlar覺nda bulunan Cam bat覺覺 (M.S.XI.y羹zy覺l), Yass覺ada bat覺klar覺 (M..XIV-M.S.XI.y羹zy覺l), M.S.VII.y羹zy覺l bat覺覺, sikke ve m羹cevher 繹rnekleri, Ge癟 Miken devri eserleri ile camlar m羹zedeki belli bal覺 eserlerdir.

50

Mula, Bodrum, Bodrumda Gezilecek Yerler, Bodrum Gezilecek Yerler, Bodrumda Nerelerde Gezilir, Bodrum Gezilecek Yerleri, Bodruma Yak覺n Yerler, Bodrum Gezilecek Koylar, Bodrum Gezilecek Tarihi Yerler, Bodrum Gezilecek Mekanlar, Bodrumda Gezilecek Yer, Bodrum Kalesi, Bodrum Kalesi Hakk覺nda Bilgi, Bodrum Kalesi Nerede,
E簨tim ve 狿retim E簨tim ve 狿retim