Hakkında Bilgi

İyonyalılar

İyonyalılar
İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.
Yunanistan'dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar. Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.
Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.
İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.
İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

Yunanistan'a gelen Dorların önünden kaçarak Anadolu'ya geçen Akalar tarafından kuruldular. M.Ö 1200 yılında Akalar, adalar üzerinden Batı Anadolu'ya göç ettiler. Büyük Menderes ile Küçük Menderes nehirleri arasında kalan kıyı bölgelerine yerleştiler. Bu bölgeye İyonya, burada yaşayanlara ionlar adı verilir. İonlar, polis adı verilen şehir devletleri kurdular. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren Efes, Milet, Foça gibi şehirleri kurdular. Siyasal yapılanmaları şehir devleti şeklindedir, hiç bir zaman merkeziyetçi olmamışlardır. Deniz ticareti ve kolonicilik alanında ileriydiler. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'de birçok koloniler kurmuşlardır.

Anadolu'da kurulan ilkçağ uygarlıkları içinde en gelişmiş ve ileri düzeydedirler. Çünkü;

1- İonlar, Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi.
2- Diğer Anadolu uygarlıklarından etkilenmişlerdir.
3- Tarım ve ticaretle gelişmiş olduklarından bilim ve kültüre önem vermişlerdir.
4- Şehir devletleri şeklinde yönetilmiş oldukları için serbest düşünce gelişmiştir.

İon şehir devletlerinin başında krallar bulunuyordu. Asiller zamanla güçlenerek kralları tahttan indirdiler. Halkın seçtiği kişiler, meclislerin yardımı ile şehirleri yönetmeye başladılar.

Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bir ülke olmaları bilim ve kültür alanında ileri gitmelerinin en önemli nedenidir. İonlar, sanat alanında da önemli gelişmeler gösterdiler. İon Nizamı denilen mimari üslubun yaratıcısıdırlar (Artemis tapınağı ionyalılar'a aittir). İon tarzında mimarı eserler yarattılar. Tapınaklar, açık hava tiyatroları bu alanda ki en güzel yapıtlardır.

Ticaretin gelişmesi sonucu birçok kültür ile temas kurdular. Ekonominin gelişmesi ve demokrasinin varlığı; fikir hayatı, sanat ve bilim alanında önemli gelişmelere neden oldu. Diyojen, Tales, Anaksimenes, ve Anaksimandros felsefe, matematik ve astronomi bilimlerinin temellerini attılar. Matematikte Pisagor, Coğrafya'da Ksenefon, Tıpta Hipokrat, Felsefe'de Heraklit ve Diojen, Şiirde Homeros ve Tarihte Heredot İonyalıların en tanınmış bilginleridir..

Tiranlık yönetimi de ilk defa İon şehirlerinde görülür.

İonlar, Fenike Alfabesi'nden yararlanarak kendi alfabelerini oluşturdular. İon şair ve yazarları tarafından kaleme alınan trajedi, komedi ve dramlar günümüze kadar önemlerini korudular. Edebiyatta Homeros destanları önemlidir.

Tanrılarının insan biçiminde heykellerini yapmışlardır. İon Tanrıları da insanlara benzerdi. Tanrılarla insanlar arasındaki en önemli fark insanların ölümlü, tanrıların ise ölümsüz olmalarıydı. İnançlarına göre Tanrılar arasındaki her türlü ilişki ve iletişim aynen insanlar arasında olurdu. Tanrılar İnsanlara kızdıkları zaman onları cezalandırırdı.

Bir insanın Tanrılaşabilmesi için kusursuzluğa, mükemmelliğe ulaşması gerekirdi. Bu nedenle sportif yarışmalar büyük önem kazanmıştır, insanların Tanrılaşması için bir araç olarak görülmüştür.

M.Ö. 650-546 yıllarında önce Pers istilasına, daha sonra İskender ve Roma istilasına uğramışlardır.

Kısaca İyonyalılar
İYONYALILAR: M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu. Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır. En önemli İyon şehirleri İzmir, Efes, Milet, Foça’dır. Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu. Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Siyasi birlik yoktur. İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir. Ancak zamanla Lidyalıların, Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.İYONYALILAR
Yaşadığı Dönem: (M.Ö 1200-MÖ 700)

Kurulduğu Bölge: Batı Anadolu'da kurulmuştur. İzmir, Efes, Milet ve Foça'da şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

Sosyal ve Ekonomik Hayat: İyonyalılar tarım; hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlar. Deniz ticaretinde çok ileri gitmişlerdir. İnsanların diğer uygarlıklara göre daha özgür yaşadığı bir toplum olmuşlardır

Yönetim: Önceleri krallıkla yönetilse de sonraları yöneticiler seçimle iş başına gelmişlerdir. Anadolu'nun ilk basit demokratik yönetimini kurmuşlardır

Dini İnanış: Tanrılarını insana benzetmişlerdir. Tanrılarla insanlar arasındaki en önemli fark, tanrıların ölümsüz olmasıdır.

Ordu: Merkezi bir devlet yapıları olmadığı için düzenli bir orduları da yoktu

Yazı, Dil, Edebiyat, Bilim, Sanat, Mimari: Fenike alfabesinden yararlanarak Latin alfabesi'nin temellerini oluşturdular. Tales, Pisagor, Hipokrat, Homeros, Heredot gibi pek çok aydın yetiştirdiler

Uygarlık Tarihine Bıraktığı: İyonyalılar demokrasinin temellerini attılar. Bilim ve felsefede dünya uygarlık tarihine eserler bıraktılar. Avrupa bilimine temel oluşturdular. Günümüzde kullanılan Latin Alfabesi ve miladi
takvime katkıda bulundular.

Diğer Uygarlıklar ile İlişkisi: İyonyalılar deniz ticareti yoluyla Fenike ve diğer Ön Asya kültürlerini hem etkilediler, hem de bu kültürlerden etkilendiler

En Çok Bilinen Özelliği: Demokrasinin temellerini atmaları, çağdaş bilim ve felsefevi. oluşturmalarıdır


İyonyalılar, İyonyalılar hakkında bilgi, İyonya Uygarlığı, İyonyalıların tarihçesi, İyonyalılar hangi bölgede yaşamıştır, İyonyalılar ile ilgili bilgi,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim