Hakkında Bilgi

Kutadgu Bilig Nedir

KUTADGU BİLİG
Balasagunlu Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmış olan eserin yazılış tarihi 1069-1070’dir. Alegorik (temsilî) olarak yazılan eserde adalet, baht, akıl ve kanaatı temsilen hükümdar Kün-Togdı, vezir Ay-Toldı, vezirin oğlu Öğdülmiş ve dünya hayatını yadsıyan Odgurmış bulunmaktadır. Kutadgu Bilig, saadet veren bilgi anlamındadır. Mesnevi nazım şekliyle yazılmış eserin ölçüsü fa’ûlün,fa’ûlün,fa’ûlün, fa’ül’dür. İçerdiği konu bakımından bir siyasetnâme olarak kabul edilir. Daha çok devlet teşkilatını düzenleyici nasihatler içerir.

809 Könilik özele keser men işig1 Ben işleri doğruluk ile hallederim2 Adırmaz men begsig ya kulsıg kişig İnsanları bey veya kul olarak ayırmam.817 Kerek oglum erse yakın ya yaguk İster oğlum, ister yakınım veya hısmım olsun; Kerek barkın erse keçigli konuk İster yolcu, ister geçici, ister misafir olsun. 818 Törüde ikigü manga bir sanı Kanun karşısında benim için bunların hepsi birdir Keserde adın bulmagay ol mini Hüküm verirken hiçbiri beni farklı bulmaz.

Kutadgu Bilig Nedir
Kutadgu Bilig, Karahanlı Uygur Türklerinden, Balasagun doğumlu“Yusuf Has Hacip” tarafından 11. yüzyılda yazılıp Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a atfedilen, Hakaniye (Çağatay) Türkçesiyle, Mesnevi nazım şekliyle ve Şehname vezin kalıbıyla yazılmış eserdir.

Kutadgu Bilig Nedir
Kutadgu Bilig, Yûsuf Has Hâcib'in Miladî 1069 senesinde tamamlayarak Kaşgar'da Karahanlı hükümdârı Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan'a arz ettiği eserdir. Hâkâniye Türkçesi'yle kaleme alınmıştır. Türkler'in İslâm'ı kabulünden sonraki ilk yazılı edebî eserdir.

Kutadgu Bilig; mutluluk bilgisi veya kişileri her iki dünyada mutluluğa erdiren bilgi, mânâsına gelmektedir. İşte o eserden bazı tavsiyeler:

- Dünya ve âhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkaç işi bırakma; muktedirsen bunları mutlaka yerine getir!
- Gönlünü ve dilini doğru tut!
- Allâh'a sığın, onun emrine itaatsizlik etme!
- Allah'tan ne gelirse ona râzı ol!
- Bütün halka içten gelen merhamet göster.
- Dâima iyilik yap ki, kendin de iyilik bul.
- Halka faydalı ol, onlara zarar verme!
- İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!
- Her sözü dinle, fakat hemen inanma!
- Gönül sırrını açma, onu sımsıkı sakla! Başkasını kıskanma!
- Çok fazla yiyip içme; bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz.
- Kim ve hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille, güler yüzle karşıla! Her işte tatlı dil kullanırsan, saâdet sana bağlanır.
- Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap! Eğer öfkelenirsen kendini tut, sabırlı ol! Sabretmek er kişi işidir. İnsan sabrederse, göğe bile yol bulur. (Yûsuf Has Hâcib)


Kutadgu Bilig
Kutadgu Bilig, Türk dillerinin en temel eserlerinden ve Türk dilleri araştırmalarının önemli kaynaklarındandır. İslâmî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun’lu Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmıştır.

Eserini Balasagun’da yazmaya başlayan Yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti’nin merkezi olan Kaşgar’a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (Hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. Kitabını bitirince bunu, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuş, Han da eseri çok beğendiği için Yusuf’u, takdiren “Hâs Hâcib (Uluġ Hâcib)” tayin etmiştir.

“Kutadgu” kelimesi, “saadet, kut” manasındaki “kut” kelimesinin üzerine isimden fiil yapan “+ad-” ekiyle fiilden isim yapan “-gu” ekinin eklenmesi sonucu oluşmuştur ve “bilig”le beraber “saadet, mutluluk veren bilgi/ilim” anlamını taşımaktadır.

Eser, insanlara dünyada tam anlamıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Yusuf Hâs Hacib, eserinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. İlâveler ile birlikte yaklaşık 88 başlık altında toplanan eserin esas kısmını oluşturan bölüm kısaltılmış mütekarip yani fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūl ve vezniyle yazılmıştır (eserde yalnız bir dörtlük içinde tam mütekarip geçmektedir: bk. 3800-3801). 1.-6520. beyitler mesnevi tarzında kendi arasında kafiyelidir. Eserin sonuna eklenmiş olan parçalardan gençliğine acıyıp ihtiyarlığından bahseden 44 beyitlik bir kısım (beyit 6521-6564) tam mütekarip (fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun fa‘ūlun) vezninde olup, kaside tarzında ve aa ba ca şeklinde devam etmektedir. Zamanenin bozukluğundan ve dostların cefasından bahseden 40 beyitlik bir parça (beyit 6565-6604) ise evvelki parçanın vezninde ve tarzındadır. Kitap sahibi Ulu Hâs Hâcib Yusuf’un kendi kendisine nasihat vermesinden bahseden 41 beyitlik parça da (6605-6645. beyitler) eserin aslı gibi, kısaltılmış mütekarip vezninde ve kaside tarzındadır.

O dönem için Türk edebiyatında yeni olduğu tahmin ve tasavvur edilen aruz ölçüsünün ilâve parçalardaki kafiye dışında, şair tarafından pürüzsüz bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Eser, yarı hikâye ve yarı temsil tarzında yazılmış olup, arada hareketi hazırlayıcı ve izah edici monologlara ve canlı tasvirlerin bulunduğu sahnelere yer verilmiştir.

Kaşgârlı Mahmut ve onun eseri Divânü Lügati't-Türk ile çağdaştır, hatta hemen hemen aynı yıllarda yazılmış olması o dönem Türkçenin gördüğü itibar açısından da dikkate değer.

Kutadgu Bilig'de ana karakterler şöyledir:

İsim Anlamı Meslek Sembolü
Kün Togdı "Gün Doğdu" Hükümdar Adalet
Ay Toldı "Ay Doğdu" Vezir Mutluluk
Ögdülmiş "Övülmüş" Bilge Akıl (ya da Bilgi)
Odgurmış "Uyanmış" Derviş Akıbet (Yaşamın sonu)Kutadgu bilig hakkında bilgi, Kutadgu bilig nedir, Kutadgu bilig özellikleri, Kutadgu bilig hakkında kısa bilgi, Kutadgu bilig yazılış amacı, Kutadgu bilig, Kutadgu bilig genel özellikleri, Kutadgu bilig ne demek,

farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim