Hakkında Bilgi

Çevre Mühendisi Hakkında Bilgi

Çevre Mühendisi Hakkında Bilgi
Çevre Mühendisi Görevleri
Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere; Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler, Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır, İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar, Kent içinde hava kirliliğinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır, gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir, Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar, Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

Çevre Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir.

Çevre Mühendisi Özellikleri
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Araştırmaya meraklı, dikkatli ve titiz bir gözlemci, Gözlem verilerini bütünleştirebilen, İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

Çevre Mühendisi Okulu
Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelerin mühendislik fakülteleri Çevre mühendisliği bölümünde verilmektedir. Çevre mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl "yabancı dil hazırlık programı" uygulanır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim dili İngilizce’dir. "Yabancı dil hazırlık programı" süresi eğitim süresine dahil değildir.

Çevre Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Çevre Mühendisliği lisans diploması” ve "Çevre Mühendisi" unvanı verilir.

Çevre Mühendisi Çalışma Alanları
Çevre mühendisleri;İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması, Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması, Risk analizi ve değerlendirilmesi,Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar,Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi, Çevre yönetimi ve planlaması, Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi, Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi, Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.

Çevre Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atık bertarafı gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur.Yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.

Çevre Mühendisi, Çevre Mühendisi hakkında, Çevre Mühendisi ile ilgili bilgi, Çevre Mühendisi mesleği, Çevre Mühendisi nasıl olunur, Çevre Mühendisi olmak için, Çevre Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Çevre Mühendisi özellikleri, Çevre Mühendisi ne yapar, ,meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim