Hakkında Bilgi

Hakim Hakkında Bilgi

Hakim Hakkında Bilgi
Hakim Görevleri
Hakimler (Yargıçlar) iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir. Her iki grup hakim de aşağıdaki görevleri yürütür. Kendisine gelen dava konusu dosyayı inceler, Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler, Sunulan bilgi ve belgeleri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir, Ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı, mağdur,sanık ve tanıkları dinler, Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

Hakim Kullanılan Malzemeler
Yürürlükteki yasalar, Danıştay kararları, Yargıtay içtihatları, doktrinler ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili yayınlar, Resmi mühürler ve kaşeler, Dava konusu olan dosya, evrak ve kayıtlar.

Hakim Özellikleri
Hakim olmak isteyenlerin; Sözel yeteneğe sahip, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, İkna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, sorumluluk sahibi, okumayı ve araştırmayı seven, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, sabırlı ve anlayışlı, tarafsız karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

Hakim Okulu
Hakimlik mesleği iki branşa ayrılır. Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargıda ön eğitim Hukuk Fakültelerinde, İdari yargıda ön eğitim ise hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinde verilmektedir.

Hakim Okulu Kaç Yıllıktır
Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır.

Hakim Diploma
Mesleğin ön eğitimini tamamlayanlara mezun olduğu alana göre değişen lisans diploması ve unvan verilir. Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu hakimlik sınavını kazanmaları ve adaylık sürelerini bitirmeleri durumunda "Hakim (Yargıç)" unvanını alırlar.

Hakim Çalışma Alanları
Hakimlerin çalıştığı yerler şunlardır;
I. ÜST DERECE MAHKEMELERİ
1- Anayasa Mahkemesi,
2- Danıştay,
3- Yargıtay,
4- Uyuşmazlık Mahkemesi,
5- Askeri Yargıtay,
6- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi.
II. İLK DERECE MAHKEMELERİ
A- İDARİ MAHKEMELER
1- Vergi Mahkemeleri,
2- Bölge İdare Mahkemeleri,
3- İdare Mahkemeleri.
B- ADLİYE MAHKEMELERİ
1- HUKUK MAHKEMELERİ
a) Asliye Hukuk Mahkemesi,
a-1) Asliye Ticaret Mahkemesi,
a-2) İş Mahkemesi,
a-3) Kadastro Mahkemesi,
b) Sulh Hukuk Mahkemesi,
c) İcra-Tetkik Mercii Hakimliği.
2- CEZA MAHKEMELERİ
a) Sulh Ceza Mahkemesi,
b) Asliye Ceza Mahkemesi,
c) Ağır Ceza Mahkemesi.
III- ÖZEL MAHKEMELER
a) Devlet Güvenlik Mahkemesi,
b) Çocuk Mahkemeleri.
Hakimlige (Yargıçlığa) alınacak adayların sayısı, kadro ve gereksinime göre, Adalet Bakanlığı'nca saptanır. Stajını tamamlayan ve mesleğe kabul edilen adayların, Adalet Bakanlığı'nca, adli ve idari yargı kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, saptanacak görevleri ve görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca yapılacak ad çekme ile belirlenir. Toplumun bilinçli, hukuk kurallarına bağlı ve iyi yetişmiş yargıçlara gereksinimi vardır ve bu sürecektir. Meslek insanların adalete verdikleri önem oranında saygınlığını sürdürecektir. Değişen ve gelişen dünyamızda, hızlı teknoloji ve iletişim-bilgi araçlarının mesleğe girmesiyle, yargıçların bunları kullanması gereklilik,hatta zorunluluk haline geldiğinden, gelişmelere uyum sağlanmalıdır. Meslek sahipleri tüm bunları göz önüne alarak kendilerini yetiştirmelidir.

Hakim Meslekte İlerleme
Stajyer Hakimler 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre, 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. İki yıllık stajdan sonra ilk atamalarında 8. derecenin 1. kademesine atanırlar. Her iki yılda bir derece alırlar. 10 yıl fiilen hakimlikte çalışıp mesleğinde başarılı olanlar sonra 1. Sınıf Yargıçlığa atanırlar (meslekte başarılı olanlar). 1.Sınıf Yargıçlar sadece büyük şehir merkezlerinde çalışırlar. İleri derecede mesleki birikime sahip olmak ve yasada belirtilen diğer koşulları taşımak koşuluyla, yargıçlar; Danıştay,Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yüksek mahkemelerde ve yargı birimlerinde görev yapabilirler. Adalet Bakanlığı'nın izniyle; adalet yüksek okullarında,üst göre ve hazırlanma kurslarında, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitim kurslarında, alanıyla ilgili ders ve konferans verebilirler. Ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara, meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler.

Hakim, Hakim hakkında, Hakim ile ilgili bilgi, Hakim mesleği, Hakim nasıl olunur, Hakim olmak için, Hakim olmak için hangi okulu okumalı, Hakim özellikleri , Hakim ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim