Hakkında Bilgi

Nakış Öğretmeni Hakkında Bilgi

Nakış Öğretmeni Hakkında Bilgi
Nakış Öğretmeni Görevleri
Nakış ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Nakış öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Nakış Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.)
Dikiş makinesi, nakış makinesi, ışıklı masa, Makine nakışları ve el nakışları ile ilgili araç ve gereçler kullanılır.

Nakış Öğretmeni Özellikleri
Nakış öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Nakış öğretmeni olmak isteyenlerin; ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip, renkleri ayırdedebilen, şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen düşüncelerini ve bilgisini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, sabırlı, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Nakış Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin ''Nakış Öğretmenliği'' bölümünde verilmektedir.

Nakış Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Nakış Öğretmeni Diploma
Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Nakış Öğretmenliği” Lisans Diploması" ve ''Nakış Öğretmeni" unvanı verilir.

Nakış Öğretmeni Çalışma Alanları
Nakış öğretmenlerinin; büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) Nakış alanının teorik ve uygulamalı meslek derslerine girerler. Özel işyerinde çalışabilirler. Olanakları elverenler, kendi işyerlerini açabilirler.

Nakış Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir, ayrıca üniversitelerde araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Nakış Öğretmeni, Nakış Öğretmeni hakkında, Nakış Öğretmeni ile ilgili bilgi, Nakış Öğretmeni mesleği, Nakış Öğretmeni nasıl olunur, Nakış Öğretmeni olmak için, Nakış Öğretmeni olmak için hangi okulu okunmalı, Nakış Öğretmeninin özellikleri , Nakış Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim