Hakkında Bilgi

Osmanlı Tarihi Soru ve Cevaplar-1

Osmanlı Tarihi Soru ve Cevaplar-1
S1- Yakın Doğu kavramı içerisinde hangi coğrafyalar girer yazınız?
C1- Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Afrika’daki Mısır’ı içine alan geniş bir bölgedir.

S2- XIV. Yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?
C2- Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Ceneviz kolonileri, Trabzon Rum İmparatorluğu, İlhanlı Devleti, Bizans İmparatorluğu, Altın Orda Devleti ve Memluk Devleti.

S3- XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?
C3- Bizans İmparatorluğu,Sırp,Bulgar,Arnavut krallıkları,Eflak ve Boğdan voyvodalıkları,Bosna ve Hersek prenslikleri bulunuyordu.

S4- Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?
C4- Oğuzların Bozok kolunun, Kayı boyuna mensupturlar

S5- Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldı? Önemi nedir?
C5- 1302’de yapıldı.İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır.

S6- Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedir? Hangi Osmanlı hükümdarı tarafından atılmıştır?
C6- Karesioğulları Beyliğinin alınması, Orhan Bey tarafından atılmıştır.

S7- Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?
C7- Karesioğulları Beyliğinin alınması.

S8- Türklerin Rumeli’ye geçiş amaçları nelerdir?
C8- a) Türk cihan hakimiyeti ideali,
b) Bölgedeki stratejik hedefler,
c) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak,
d) Yeni gelir kaynakları elde etmek,
e) Türkmenlere yeni yerleşim alanları bulmak,
f) Gaza ve cihat ruhu.

S9- Türklerin Rumeli’ye ne zaman, hangi olayla geçtiler?
C9- 1353’te ,Bizans’a yardımdan dönen Süleyman Paşa Bizans tarafından Osmanlılara verilen Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kale’sine asker bıraktı.Böylece ilk defa Rumeli’ye geçilmiş oldu.

S10- Osmanlıların Rumeli’de uyguladıkları iskan politikasının temel amaçları nelerdir?
C10-a) Ele geçirilen yerleri en kısa zamanda Türkleştirmek,
b) Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek.

S11- I. Murat tahta geçtikten sonra öncelikli olarak hangi tedbirleri almak zorunda kaldı.?
C11- a) Balkanlar’daki fetihleri kalıcı kılarak,alınan yerlerin elden çıkmasını önlemek,
b) Edirne’yi alarak Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısının kesmek,
c) Karamanoğulları’ndan gelecek tehlikeyi önleyerek, Anadolu’nun siyasi birliğini kurma çalışmalarını başlatmak.

S12- Edirne’nin fethinin önemi nedir?
C12- a) Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısı kesildi,
b) Balkanların fetih yolu açıldı.

S13- Osmanlıya karşı kurulan ilk haçlı ittifakının amacı nedir?
C13- Balkanlardaki Türk ilerleyişini durdurmak ve Türkleri Rumeli’den atmak.

S14- Sırp Sındığı savaşının sonuçları nelerdir?
C14- a) Haçlılara karşı ilk zafer kazanıldı
b) Macarların Balkanlar üzerinde ki nüfuzu kırıldı,
c) Haçlı saldırılarına anında karşılık verebilmek ve Balkanlardaki fetih hareketlerini yönetmek için başkent Edirne’ye nakledildi,
d) 1367’ye kadar Doğu Trakya’nın fethi tamamlandı,
e) Bulgar kralı barış isteyerek Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kaldı.

S15- Çirmen Savaşının sebepleri nelerdir?
C15- Bulgaristan’ın Osmanlı egemenliğini kabul etmesi ve Osmanlıların Makedonya’yı ele geçirmek istemesi.

S16- I. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
C16- a) Rumeli’ye geçişte Sırp Sındığı ve Çirmen’den sora üçüncü büyük adım atıldı,
b) Osmanlı Balkanlardaki gücünü kanıtladı; hakimiyeti genişledi,
c) Atina’nın kuzeyinden Belgrat’ın güneyine kadar geniş bir alan Osmanlı hakimiyetine girdi, Balkanlardaki Türk ilerleyişi hızlandı.

S17- İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?
C17- Yıldırım Bayezıt

S18- Niğbolu Savaşında yer alan haçlı ordusunun amacı nedir?
C18- İstanbul’u kuşatmadan kurtarmak ve Türkleri Balkanlardan atmak.

S19- Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?
S19- a) Bulgaristan bir Türk ili haline geldi.Eflak ve Bosna Osmanlı hakimiyetini kabul etti.Osmanlı sınırları Tuna’ya kadar genişledi.
b) Osmanlının Anadolu ve İslam dünyası üzerindeki nüfuzu artı.
c) Haçlılar 1444’de kadar Türklere saldırmaya cesaret edemediler.

S20- Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin temel nedenleri nelerdir?
C20- Her iki devletinde Anadolu Türk birliğini kendi kontrolleri altında gerçekleştirme isteği .

S21- Yıldırım Bayezıt dönemi Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının Sonuçları nelerdir?
C21- a) Tüm batı ve orta Anadolu Osmanlı idaresine girdi.Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı.
b) Akdeniz ve Ege sahillerine sahip olan devletin stratejik önemi arttı.
c) Doğuya doğru genişleme siyaseti izlemese Osmanlıyı Timur ile karşı karşıya getirdi.
d) Sahillerin genişlemesiyle denizcilik önem kazandı ve Gelibolu tersanesi kuruldu.
e) Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.

S22- Ankara Savaşının nedenleri nelerdir?
C22- a) Timur’un Çin üzerine sefer düzenlemeden önce batıda güçlü bir devlet bırakmak istememesi
b) Her iki hükümdarında cihan hakimiyeti idealine sahip olması
c) Osmanlı’dan kaçan beyler Timur’u ,Timur’dan kaçan beylerde Yıldırım’ı kışkırtıyordu
d) Karşılıklı hakaret içeren mektuplar
e) Timur’un Yıldırım’dan çok ağır isteklerde bulunması

S23- Osmanlının Ankara Savaşında yenilgiye uğramasının nedenleri nelerdir?
C23- a) Eski Anadolu beyliklerinden kalma bazı birliklerin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi,
b) Timur ordusunun güçlü, yorulmamış ve fillerle destekleniyor olması,
c) Yardımcı Sırp kuvvetlerinin ve şehzadelere bağlı birliklerin savaştan erken çekilmesi.

S24- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Anadolu üzerindeki sonuçları nelerdir?
C24- a) Yıldırım ile oğulları Musa ve Mustafa Çelebiler esir düştü.Yıldırımın diğer oğulları Timur’a itaat ettiler,böylece bağımsızlığa gölge düştü,
b) Anadolu Türk Birliği bozuldu,Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu,
c) Osmanlı toprakları dahil tüm Anadolu Timur hakimiyeti altına girdi,Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmadı,
d) Yıldırımın oğulları arasında ki mücadeleden dolayı Fetret Devri başladı,Osmanlı dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

S25- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Rumeli üzerindeki etkileri nelerdir?
C25- a) Bizans’ın ömrü uzadı.İstanbul’un alınması 50 yıl gecikti,
b) Rumeli’de fethedilen yerlerin bir kısmı elden çıktı,fakat büyük bir kayıp yaşanmadı

S26- Ankara Savaşı sonrasında Rumeli’deki kayıpların az olmasının nedenleri nelerdir?
C26- a) Osmanlı’nın hoşgörülü bir politika izleyerek Hristiyan halkı tekfurlar ve voyvodalara karşı korumuş olması,
b) İskan politikası sonrasında fethedilen yerlerin Türkleştirilmiş olması,
c) Tımar sistemi sayesinde bölgede refah seviyesinin yüksek olması,
d) Niğbolu zaferiyle Balkan devletlerinin cesaretinin kırılmış olması,
e) Yüzyıl savaşlarından dolayı Avrupa’da karışıklıkların sürüyor olması.

S27- Fetret Devri nedir?
C27-Osmanlı tarihinde Ankara Savaşından sonra Yıldırım’ın oğulları arasında onüç yıl (1402-1413) süren taht kavgaları dönemine Fetret Devri denir.

S28- Fetret Devrinde mücadele eden Yıldırım’ın oğulları hangisidir?
C28- Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi

S29- Fetret Devrinde Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarının çıkmasına etki eden anlayış nedir?
C29- “Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışı.

S30-Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı
C30- I.(Çelebi) Mehmet
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim