Hakkında Bilgi

Osmanlı Tarihi Soru ve Cevaplar-5

Osmanlı Tarihi Sorular -5

121- Osmanlı Tarihinde 17. yüzyılda meydana gelen iç isyanların amaçları bakımından gösterdikleri farklılıklar nelerdir?Yazınız.

122- 17. yüzyıl ıslahatlarının amaçları nelerdir?

123- 17. yüzyılda daha çok hangi alanlarda ıslahatlar gerçekleştirildi?

124- 17. Yüzyıl ıslahatçı padişahları kimlerdir?

125- 17. yüzyıl ıslahatçı devlet adamları kimlerdir?

126- Rus Çarı I.Petro’nun Rusya’yı güçlü bir devlet haline getirmek amacıyla belirlediği politikalar nelerdir?

127- 18. yüzyıl başlarında Osmanlı devlet adamlarının batıda izledikleri politika ve sonuçları nelerdir?

128- Osmanlı aydının batı bakış açısının değişmesi ile sonuçlanan antlaşma hangisidir?

129- 1746’da Osmanlı-İran arasında imzalanan Kerden Antlaşmasının önemi nedir?

130- Küçük Kaynarca Antlaşmasının en önemli maddesi nedir?

131- Rusya kapitülasyonlardan yararlanma hakkını ilk kez hangi antlaşma ile elde etti?

132- Rusya Karadeniz’de donanma bulundurma hakkını ilk kez hangi antlaşma ile elde etti?

133- Grek Projesine göre Osmanlı toprakları nasıl paylaşılmak istenmektedir?

134- Ziştovi Antlaşmasının önemi nedir?

135- Yaş Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

136- Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesindeki amaçları nelerdir?

137- Fransa Mısır’ı işgalindeki amaçlarına ulaşmak için hangi yolları izledi?

138- Osmanlı devlet adamları denge politikasını ilk kez hangi olay sırasında kullandılar?

139- 18.yüzyıl ıslahatlarının en önemli özellikleri nelerdir?

140-Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılan dönem hangi olaylar arasında yaşandı,dönemin mimarları kimlerdir?

141- Askeri alanda ilk kez batı tarzı yenilikler yapan ve bu yeniliklerde ilk kez batılı uzmanlardan faydalanma yolunu seçen Osmanlı padişahı kimdir?

142- Osmanlı Devletinde batıda geçici elçilikler açılması uygulaması ilk kez hangi dönemde başlatıldı?

143-18.yüzyıl ıslahatlarının başarısız olmasının nedenleri nelerdir?

144- Fransız İhtilali öncesinde Fransız halkı hangi sosyal sınıflara ayrılmaktaydı?

145- Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasında etkili olan dış etkenler nelerdir?

146- Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkileri nedir?Yazınız.

147- Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

148- Sanayi İnkılabı nedir?Yazınız.

149- Sanayi İnkılabının İngiltere’de ortaya çıkmasının nedenleri nedir?

150- Osmanlı tarihinde 1808’de ayanlarla imzalanan Sened-i İttifak’ın sonuçları nelerdir?

Osmanlı Tarihi Cevaplar-5

121- İstanbul ve Celali İsyanları devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmayıp,şahıslara ve kötü devlet yönetimine karşı meydana gelen isyanlardır. Bu yüzyılda meydana gelen eyalet isyanları ise Osmanlı Devletinden ayrılarak, mevcut düzeni yıkmaya yönelik isyanlardır.

122- Devlet içindeki bozulmaları düzeltmek ve devleti yükselme dönemindeki güç ve ihtişamına kavuşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

123- Bu yüzyılda daha çok askeri,mali ve ahlaki alanlarda ıslahatlar yapıldı.

124- II.Osman, IV.Murat.

125- Kuyucu Murat Paşa, Kemankeş Mustafa Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa

126- a) Rusya’nın Karadeniz’deki etkinliğini arttırmak,
b) Kırım ve çevresini ele geçirmek
c) Kafkasları denetim altına almak
d) Lehistan’ı egemenlik altına almak
e) Balkanlardaki Ortodoksları himayesine almak.
f) Boğazları ele geçirerek,Akdeniz’e açılamak.

127- 18. yüzyıl başlarında Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etti. Bu politika doğrultusunda yaptığı savaşlarda istenen amaca ulaşamadı, hatta yeni topraklar kaybetti.

128- Pasorofça Antlaşması

129- Bu antlaşma ile Osmanlı – İran savaşları sona erdi ve taraflar arasında barış dönemi başladı.

130- Dini bakımdan Osmanlıya bağlı kalması koşulu ile Kırım’a bağımsızlık verilmesi.

131- Küçük Kayarca Antlaşması

132- Küçük Kaynarca Antlaşması

133- Sırbistan, Bosna ve Hersek Avusturya’ya bırakılacak, Türkler Rumeli’den atılabilirse İstanbul merkez olmak üzere Bizans Devleti yeniden kurulacaktı.

134- Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan son barış antlaşmasıdır.

135- Kırım kesin olarak Rusya’nın eline geçti.Osmanlının Kırım’ı geri alma ümitleri bitti. Yaş Antlaşmasıyla Osmanlı’da gerileme süreci sona erdi, dağılma süreci başladı.

136- a) İngiltere’nin Uzakdoğu’daki çıkarlarını engellemek, Hindistan’daki sömürgelerine giden yolu kesmek.
b) Mısır’ın zenginliklerinden ve ticari imkanlarından yararlanmak.
c) Akdeniz’i bütünüyle kontrol altına almak,Yediyıl Savaşlarında İngiltere’ye kaptırdığı sömürgelerin boşluğunu Akdeniz’de kapatmak.

137- a) Osmanlının Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki etkinliğini azaltmaya,
b) Osmanlı himayesindeki Rumlara ve Araplara ulusçuluk düşüncesini aşılamaya,
c) Osmanlının gücünü kırarak zayıflığından faydalanmaya çalıştı.

138- Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında.

139- a) 18.yüzyılda Osmanlı aydının batıya bakışı değişti.Batının askeri ve teknik üstünlüğü kabul edilerek,ilk batılılaşma hareketleri başlatıldı
b) Avrupa’daki gelişmelerden yararlanılarak,özellikle askeri ve teknik alanda bazı yenilikler yapıldı.Yenilik çalışmalarında ilk kez batılı uzmanlardan faydalanılmaya başlandı.

140- 1718 Pasorofça Antlaşmasından 1730 Patrona Halil İsyanına kadar geçen süre Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılır. Dönemin mimarları Padişah III.Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır.

141- II.Mahmut

142- Lale Devri

143- a) Yenilikler bir önceki yüzyıla göre daha köklü olmasına rağmen ; bilinçli bir kadroya dayanmadığı ve kişilere bağlı kaldığı için başarısızlıkla sonuçlandı.
b) Ulemanın yeniliklere cephe alması da etkili oldu.
c) Yenilikler sırasında çıkarları zedelenen bazı çerceler özellikle yeniçeriler çıkardıkları isyanlarla yeniliklerin başarısızlıkla sonuçlanmasında etkili oldular.

144- Soylular, Rahipler, Burjuvalar ve Köylüler

145- a) İngiltere’de kurulmuş olan Meşruti yönetimin Fransız halkını etkilemesi.
b) Fransa’nın yardımlarıyla Amerikalıların bağımsızlığa kavuşmaları ve demokrasiye geçmeleri, Fransız halkına örnek oldu.

146- İhtilalin ortaya çıkardığı Ulusçuluk (milliyetçilik) akımı çok uluslu bir devlet olan Osmanlının yıkılmasını sağlayan temel faktör oldu. XIX. ve XX. Yüzyıllarda başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla önce Balkanlarda daha sonra tüm ülkede azınlıklar arasında ayrılık hareketleri başladı. Zaman içerisinde Osmanlıdan ayrılarak bağımsız devletlerini kurdular.

147- a) İhtilalin getirdiği hürriyet adalet ve eşitlik gibi kavramlar Osmanlı aydınları üzerinde etkili oldu.Osmanlı Devletinde demokratikleşme hareketlerini başlattı.
b) Azınlıkların bağımsızlık istekleri Türk milletine örnek teşkil etti. Türk milliyetçiliği esasına dayanan bir devlet yapısı kurmak üzere çalışmalara başlandı. Osmanlı Devletinin yıkılmasını sağlayan en temel faktör olan milliyetçilik, Kurtuluş Savaşı yıllarında ve sonrasında kurulmakta olan yeni Türk devletinin en temel dayanağı oldu.

148- Sanayi İnkılabı :İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından ,makine gücüne dayalı üretim tarzına geçiştir.

149- a) Büyük sömürgelere sahip olması,
b) Yönetimde merkezi otoritenin olması,
c) Araştırma ve özgür düşünce ortamının olması,
d) Kömür ve demir madenlerin ülkede bol miktarda bulunması,
e) Hammadde birikiminin ve geniş pazar imkanlarının olması.

150- a) Ayanlar merkezi otoriteye bağlandı, yönetim güçlendi.
b) Ayanların varlığının resmen tanınmış olması, devletin ne kadar güçsüz düştüğünü de açığa çıkardı. Bu yönüyle Sened-i İttifak, merkezi devlet yönetimine ters düşen bir uygulamadır.
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim