Hakkında Bilgi

Osmanlı Tarihi Soru ve Cevaplar-6

Osmanlı Tarihi Sorular-6

151- 1812 Bükreş Antlaşmasının sonucu nedir?

152- 1829 Edirne Antlaşmasının sonuçları nedir?

153- 19. Yüzyılda Balkanlarda görülen bağımsızlık hareketlerinin temel nedenleri nelerdir?

154- 19. Yüzyılda meydana gelen Yunan İsyanın nedenleri nelerdir?

155- 19. Yüzyılda meydana gelen Yunan İsyanı Avrupa diplomasisinde hangi unsurları ön plana çıkardı?

156- 1833 Kütahya Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

157- Hünkar İskelesi Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

158- 1840 Londra Antlaşmasının sonuçları nelerdir?

159- 1841 Boğazlar sözleşmesine göre İstanbul ve Çanakkale boğazlarının statüsü nasıl belirlendi?

160- 19. Yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikası nedir?

161- 19.Yüzyılda İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğü politikasını hangi amaçla uygulamıştır?

162- 19.Yüzyılda Avusturya hangi nedenle Osmanlının yanında yer aldı?

163- Kırım Savaşının çıkmasında etkili olan Rus politikaları nelerdir?

164- Kırım Savaşının çıkmasında Osmanlıdaki ıslahat hareketlerinin etkisi nedir?

165- Kırım Savaşının çıkmasında Batılı devletlerin tutumlarının etkileri nelerdir?

166- 1856 Paris Barış Antlaşmasında Osmanlının yenik devlet muamelesi görmesine yol açan madde hangisidir?

167- 1856 Paris Barış Antlaşması hangi yönleriyle Osmanlı Devleti için olumlu bir antlaşmadır?

168- 1856 Paris Barış Antlaşması hangi yönleriyle Osmanlı Devleti için olumsuz bir antlaşmadır?

169- XIX. Yüzyılda Rusya tarafından ilk kez kullanılan Şark Meselesi terimi yüzyıl boyunca hangi anlamlarda kullanılmıştır?

170- Panislavizm nedir ?Hangi ülke tarafından geliştirilmiştir?

171- 1876 İstanbul Tersane Konferansı hangi amaçla toplandı?

172- 1876 ‘da Osmanlı Devlet adamlarının Kanun-i Esasiyi ilan etmelerinin amaçları nelerdir?

173- 1878’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayestefanos Antlaşmasının uygulanmamasının nedenleri nedir?

174- Ermeni Sorunu ilk kez hangi antlaşma ile Osmanlı Devletinin karşısına fiili olarak ortaya çıktı?

175- Ermeni Sorunun ortaya çıkışında rol oynayan Rusya’nın amacı nedir?

176- Ermeni Sorunun ortaya çıkışında rol oynayan İngiltere’nin amacı nedir?

177- 31 Mart Olayı nedir?

178- Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki varlığı hangi antlaşma ile sona erdi ?

179- Balkan Savaşlarının nedenleri nedir?

180- I. Balkan Savaşlarında yer alan ülkeler hangileridir?

Osmanlı Tarihi Cevaplar-6

151- Osmanlı tarihinde ilk defa bir azınlık yani Sırplar bazı imtiyazlar elde etti.

152- a) İlk kez bir azınlığa,Yunanlılara bağımsızlık verildi.
b) Osmanlı kendi gücüyle topraklarını koruyamayacağını anladı.Batılı devletlerin desteğine olan ihtiyaç iyice belirginlik kazandı.
c) Tuna Nehri kıyılarındaki kalelerin Ruslara bırakılması Rusya’nın Balkanlardaki siyasi ve ticari etkinliğini arttırdı.
d) Doğudaki kalelerin elden çıkmasıyla Doğu Anadolu Rus tehtidi altına girdi.

153- a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik (Ulusçuluk) düşüncesi.
b) Osmanlı Devletinin bölgedeki varlığını sona erdirmek isteyen batılı devletlerin Osmanlıyı zayıflatmak amacıyla Balkan uluslarını kışkırtmaları.

154- a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı.
b) Batılı devletlerin özellikle Rusya’nın kışkırtmaları.
c) Osmanlıda merkezi otoritenin zayıflaması.
d) Rönesans’la Yunan medeniyetinin Avrupa’da tanınması ve batıda Yunanlılara karşı sempatinin artması.
e) Avrupa’nın etkisiyle Yunanlıların Bizans mirasına sahip çıkmak istemeleri.
f) Yunan aydınlarının halkı bağımsızlığa yönlendirmeleri ve kurdukları cemiyetler.

155- Din ve Kültür unsurları ön plana çıkarıldı.

156- a)Doğu Akdeniz’de Osmanlının etkinliği azaldı.Denetim Kavalalı’nın eline geçti.
b) Mısır ve Boğazlar uluslar arası bir sorun haline geldi.
c) Osmanlı Devleti’nin bir valisi ile başa çıkamayacak kadar güçsüz düşmesi,batılıların Osmanlı üzerindeki ticari ve siyasi baskılarını arttırdı.

157- a) Rusya’nın Karadeniz’deki güvenliği arttı.
b) Rusya ile Osmanlı arasında bir ittifak ve dayanışma oluştu.
c) Osmanlı son kez boğazlar üzerindeki Eğemenlik haklarını kullandı.Boğazlar İngiltere ve Fransa’ya kapandı.
d) Antlaşma İngiltere’nin çıkarlarına ters düştüğü için Rusya ile karşı karşıya geldi.
e) Batılılar antlaşmanın yürürlüğe girmemesi için çaba sarf ettiler.Mısır sorununa ek olarak boğazlar sorunu da uluslar arası bir sorun haline geldi.

158- a) Mısır sorunu çözümlendi.Mısır’a özerklik verildi.Osmanlı Devletinde ilk kez bir valilik bu kadar güçlenerek saltanat niteliği kazandı.
b) İngiltere bağımsız bir Mısır Devletinin kurulmasını engelleyerek ,sömürgelerine giden yolu güvenceye aldı.Fransa’nın Kavalalı kozunu kullanmasını engelledi.
c) Doğu Akdeniz’de İngiltere’nin daha aktif bir rol oynaması,Rusya açısından olumsuz bir gelişme oldu.

159- Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacak ,Boğazlardan hiçbir savaş gemisi geçmeyecekti.

160- İngiltere 19.yüzyılın son çeyreğine kadar bölgede Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikası izledi.1877-1878 Osmanlı – Rus harbinden sonra ise bölgede Osmanlı varlığını yok etmek amacıyla oluşan paylaşım planları içerisinde yer aldı.

161- İngiltere bölgede Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyarak,sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağlamaya ve Akdeniz’deki çıkarlarını korumak istiyordu.

162- Balkanlarda Rusya tarafından sürdürülen milliyetçilik hareketlerinin yayılmasından ve Rusya’nın güçlenmesinden çekindiği için Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalıştı.

163- a) Ortodoksların koruyucusu sıfatıyla Osmanlı’nın içişlerine karışması ve Kutsal Yerler konusunda bazı isteklerde bulunması.
b) Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla elde ettiği ve daha sonra kaybettiği hakları geri almak istemesi.
c) Balkanlarda kendisine bağlı devletler kurdurmak istemesi.

164- Osmanlı Devletinin Tanzimat Fermanı doğrultusunda yönetim,maliye,hukuk,askerlik ve eğitim alanında kapsamlı bir yenilik hareketine girişmesi ,Osmanlının bölgede durumunu güçlendirmesini istemeyen Rusya’yı korkutması.

165- a) Balkanlarda Avusturya’nın,Doğu Akdeniz’de İngiltere ve Fransa’nın Rusya karşısında çıkarlarını korumak istemeleri.
b) Macar mültecileri koruduğu için ,Avrupa’da Osmanlı lehine bir kamuoyu oluşması.

166- a) Karadeniz’in tarafsızlığı sağlanacak;bütün ticaret gemilerine açık,savaş gemilerine kapalı olacak.
b) Rusya ve Osmanlı Karadeniz’de donanma bulunduramayacak ve tersane kuramayacak.

167- Rus tehlikesinin önlenmesi,Avrupa devletler topluluğuna kabul edilme,Avrupa hukukundan faydalanma ve toprak bütünlüğünün garantisi açısından olumlu bir antlaşmadır.

168- Karadeniz’in tarafsızlığı ve ıslahatların antlaşmada yer alması bakımından olumsuz bir antlaşmadır.

169- Şark Meselesi; XIX.yüzyılın ilk yarısında Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma ,XIX.yüzyılın ikinci yarısında ise Avrupa’da ki topraklarının paylaşılması anlamında algılanmıştır.

170- Ortodoks ve Slav ırkından olan balkan uluslarının Rusya egemenliği altında birleştirilmesini hedef alan Rusya tarafından geliştirilen siyasi bir akımdır.

171- İngiltere’nin girişimleriyle Balkan olaylarını yatıştırmak ,Osmanlı-Rus anlaşmazlığını barış yoluyla çözümlemek.

172- a) Batılıların iç işlerimize karışmasını önlemek,
b) Balkan uluslarına yönetimde temsil hakkı tanıyarak devletten kopmalarını engellemek,
c) İstanbul Tersane Konferansının toplanmasını gereksiz kılmak,
d) Balkan sorununun çözümünde Rusya’ya karşı batılı devletlerin desteğini elde etmek.

173- Bu antlaşma ile Rusya himayesinde Karadeniz ve Ege’ye kadar uzanan büyük bir Bulgaristan kuruluyordu.Böylece Ruslar hem Balkanlarda etkinliğini arttıracak,hemde Bulgaristan üzerinden Akdeniz’e ulaşacaktı.Antlaşma bu yönü ile İngiltere, Almanya ve Avusturya’nın çıkarlarına ters düştüğü için bu devletlerin itirazına uğradı ve uygulanamadı.

174- Berlin Antlaşması

175- Doğu Anadolu’da yaşayan Osmanlı Ermenilerini kullanarak ,bölgede kendi himayesinde kurulacak bir Ermeni devleti aracılığı ile Akdeniz’e ve Orta Doğuya inmek.

176- Doğu Anadolu’da İngiltere koruyuculuğunda bir Ermeni devleti kurulmasını sağlayarak Rusya’nın güneye inmesini önlemek.

177- Osmanlı tarihinde meşrutiyet karşıtlarının Meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla 13 Nisan 1909’da çıkardıkları isyan olayıdır.

178- Uşi (Ouchy) Antlaşması

179- a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi
b) Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panslavizm politikası ile Balkan milletlerinin birleştirilmek istenmesi
c) Reval görüşmelerinde İngiltere’nin Rusya’yı Balkanlardaki isteklerinde serbest bırakması
d) Balkan devletlerinin Rusya önderliğinde Osmanlı Devletinin Balkan topraklarını paylaşma isteği
e) Osmanlının Trablusgarp’ta savaşması ve ordudaki siyasi bölünmüşlük

180- Osmanlı Devleti,Sırbistan,Bulgaristan,Yunanistan ve Karadağ
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim