Hakkında Bilgi

Özkonak Yeraltı Şehri Tanıtım

Özkonak Yeraltı Şehrinin Tanıtımı
Özkonak Yeraltı Şehri, Avanos’un 13 km. uzağında ve Avanos’a bağlı Özkonak Kasabasının doğu girişinde yer alır. 1972′de bulunmuş olup, dört kattan oluşur. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber M. Ö. 400 yıllarında var olduğu söyleniyor. En alttaki 4. katın sonuna, sadece tek bir kişinin hareket edebileceği kadar dar bir koridordan geçilerek ulaşılır. Bu en son bölüm, yeraltı şehrinin cezaevi bölümüdür. Katlar arasında ve bazı odaların girişinde kapı görevi gören ve ancak çok sayıda insan gücüyle hareket ettirilebilen, değirmen taşından daha büyük, tonlarca ağırlığı olan 3 adet “Tıhraz Taşı” bulunur. Tıhraz Taşı’nın kapatıldığı kapı girişlerinin üzerinde, gelen düşmanı avlamak amaçlı kullanılan “avlama delikleri” yer alır. Bu deliklerden kızgın yağlar dökülerek düşman püskürtülmeye çalışılır. Yeraltı şehrinin bazı bölümlerindeki su ve şarap depoları, havalandırma ve haberleşme delikleri, ziyarete gelenleri hayrete düşürecek niteliktedir.

Özkonak Yeraltı Şehrinin Tarihi
Özkonak tarihi,tabii bir parçası olduğu Kapadokya'nın tarihi ile içiçedir.Ayrıca sadece Özkonak ile ilgili eldeki tarihi belgeleri kronolojik olarak değerlendirmek ve efsanelerinden söz etmek durumundayız.

Özkonak ve çevresi,doğal yapısının verdiği olanaklar nedeni ile insanların kolay bir biçimde yerleştiği yerlerden biri olmuştur. Buradaki mağara meskenlerinin Hititler döneminde Tabal'ın bir parçası olan yöre yerel prenslikleri barındırmıştır. Tabal krallığı yaklasık 24 beylikten oluşan bir konfederasyondur. Bağlantıyı ''Belha Efsanesiyle'' kurabiliriz. Pers, İskender İmparatorluğu ve devamı Helenestik Krallıklar (Kapadokya) döneminden sonra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Kapadokya Krallığı döneminde Zeus adına bir mabet burada idi ve üçbin hademesi vardı. Mabed'e ait vakıf ve önemli miktarda arazi tapınak adına işlenmektedir. Roma İmparatorluğundan sonra Bizans yönetiminde, yöre baskılarından kaçarak sığınan hristiyanların yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. Bu arada ''Saray'' mevkii ve buradaki harabeler Roma ve Bizans döneminde önemli bir yerleşme merkezidir. Strabon'un 12. kitabı 538. sayfasında:''Riferius'un 20.mektubunda diyor ki; Avanos'un yukarısında bir ufak tepe üzerinde eski mabedlerin harabeleri ve ruhbandar Nyasa(Nevşehir) episkoposunun mezarı vardır.''

Özkonak ve çevresinde o dönemlerde yoğun bir yerleşme vardı çevredeki yerleşme merkezlerinin önemleri şunlardır:

''Akçaşehir; Akçaşehir namıyla anılan bir şehir harabesi vardır ki bu köyün 5 km. batısındadır. Kayadan kesme duvarları ve mezarları mevcuttur. Bugün ismi Aliyli'dir.Orada höyüğün etrafında panayır ve ve büyükçe bir pazar kurulmuş ve ismi Alaşehir'miş.

Bu şehir Belha'da (Özkonak'ın 2 km.güneyi) kâin sarayların krallığı tabi imiş. Köyün yakınında birtakım daha harabelere tesadüf etmekteyiz. Her birinin bir köy veya şehir olduğu, yüksek tepelerde kral mezarları bulunduğu, bu memleketin Selçuklulardan evvel daha mamur olduğunu gösteren delillerdir.

Bizans döneminden sonra 1071 Malazgirt Zaferi'yle Türk'ler Anadolu'ya yerleştiler, bölge Selçuklu ve Anadolu Beylikleri dönemlerini yaşar. Özkonak (Genezin)'a ilk gelen Türk Kabileleri Ramazanoğulları, Köşkeroğulları ve Atikoğullarıdır. Osmanlı yönetimi,Beylikleri fethedip ülke bütünlüğünü sağladıktan sonra burası imparatorluğun bir parçası olmuştur. Özkonak köprüsü (Demir Köprüsü) Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi sırasında yapılmıştır.

Özkonak Yeraltı Şehrinin Özellikleri
İS. V. yy.daki yoğun arap saldırıları ve Bizans İmparatorluğu'nun din üzerinde işkenceye varan baskıları yüzünden Hristiyanlar yöreye göçmek zorunda kalmıştır. Volkanik tüf kayalardan oluşan bölge, gizlenmek için de elverişliydi. St.Basil öncülüğünde halk ve din görevlileri bir araya gelerekkayaları oyarak dinsel yapılar oluşturmuş, yeraltında da korunaklı kentler yapmışlardır. Yaşam için gerekli her türlü koşulun sağlandığı yerleşmelerin yalnız korunmak amacıyla değil, birer konut olarak yapıldığı düşünülebilir. Dar bir koridorda girilen yeraltı kentleri, çeşitli işlevdeki salon ve odalardan oluşmaktadır. Hava Bacaları, sarnıçlarla gerekli hava ve su sağlanmaktadır. Hava ile karşılaşınca sertleşen yumuşak tüf kayaların, sıcaklığı belirli bir oranda tutabilmeleri ve nemsiz oluşları yiyeceklerin depolanıp saklanmasında kolaylık sağlamaktadır. Dışarıyla bağlantısı olan koridorlar, güvenlik amacıyla bir yatak üstünde dönen değirmentaşı biçiminde büyük taşlarla kapatılmaktadır.

Yörede ''tırhız'' yada ''tarkaz'' denilen taşların ortasından dışarıyla bağlantıyı sağlayan bir delik vardır. Yeraltı kentlerinde İS.7.yy.dan önce yerleşildiği sürülmekte ise de bu yüzyıldan öncesine ilişkin buluntulara raslanmıştır. Son yıllara değin pek ilgi çekmeyen yerleşmeler, kimi bilim adamlarınca görüşülmüşse de herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Avanos İlçesine bağlı Özkonak bucağı'ndaki yeraltı kenti apartman düzenindedir, ancak tümüyle temizlenememiştir. Yeraltı şehrinde 10 oda, 4 büyük salon, 8 kuyu, 4 mezar, 3 havalandırma, sutunlar, testiler ve duvara oyularak yapılan ip bağlama yerleri bulunmaktadır. Şu anda sadece yeraltı şehrinin küçük bir bölümü aydınlatılmış ve temizlenmiştir. Fakat bu durumda bile buranın önemli bir yeraltı şehri olduğu anlaşılmıştır.

özkonak yeraltı şehri, özkonak yeraltı şehri hakkında, özkonak yeraltı şehri ile ilgili bilgiler, özkonak yeraltı şehri hakkında bilgi, özkonak yeraltı şehrinin özellikleri, özkonak yeraltı şehri tanıtım, özkonak yeraltı şehrinin tanıtımı, özkonak yeraltı şehri nerededir, özkonak yeraltı şehri nerde
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim