Hakkında Bilgi

Toplumumuzda Sosyal Yardımlaşma Duygusu

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Toplumumuzda Sosyal Yardımlaşma Duygusu
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma dendiği zaman, bir cemiyeti oluşturan fertlerin ve grupların cemiyetin bütünlüğünü korumak ve bekasını sağ-lamak amacıyla birbirlerine karşı yaptıkları her türlü maddi ve manevi yar-dımlar ile dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı cemiyeti oluşturan birimlerin (fertlerin ve grupların) tek amaç etrafında birleşerek mücadele etmelerini anlıyoruz.
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kimi toplumlarda en üst seviyede iken kimilerinde ise yok denecek kadar azdır. Bu toplumların zaman içinde oluşturdukları kendi öz kültürleri ile ilgilidir. İnsanoğlu hayatını idame ettirebilmek için, içinde yaşadığı coğrafyanın kendisine sunduğu imkanları kullanmıştır. Bu ise onun hayat tarzını, yani kültürünü şekillendirmiştir. Ancak coğrafya kültürün şekillenmesinde tek unsur değildir. Kültürlerin oluşmasında ve gelişmesinde başlıca amil ferttir. Yine burada fertlerin oluşturduğu cemiyeti de unutmamak gerekir. Zira belirli bir karaktere sahip olan cemiyet dışarıdan ithal edilen her kültür unsurunu kabul etmemekte, ancak kendi hayat tarzına ve düşünce dünyasına uygun olanını almaktadır. Buradan hareketle kültürün oluşmasında ve gelişmesinde rol alan unsurları; coğrafi şartlar, insan ve cemiyet olarak tespit edebiliriz .

El-Câhiz Türklerin faziletlerini sayarken “yardımlaşmayı sevdikleri ve ona muhtaç oldukları için çöllerde bazı kabileler diğerlerine iltihak edip beraberce konup göçerler. Arkadaşlarından ayrılan az, onun elindeki nimete imrenen, kalmasını temenni eden, bu nimetin mahvını kesilmesini ortadan kalkmasını isteyenden daha çoktur” diyerek Türk bozkır kültürünün temel prensibini gayet açık ve sade bir şekilde açıklamıştır. Türk insanı karakter olarak yardımlaşmayı ve dayanışmayı sevmekte, zaten coğrafi şartlar da bunu zorunlu kılmaktadır. Bu yardımlaşma ve dayanışma Türk milletinin tarihi kaderine yön vermiş ve onların dünyayı yöneten cihanşümul devletler kur-masında etkili olmuştur.
Toplum içindeki yardımlaşma ve dayanışma zenginlerin fakirlere maddi ve manevi yardımlarda bulunmaları, tehlike karşısında birleşme ve barış zamanında da uyum içinde yaşamayla ölçülebilir.

Türk toplumunda hayatın her safhasında sergilenen sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın temelleri Türk tarihinin ilk devirlerine kadar uzamaktadır. Bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma; yaşanan coğrafyanın sunduğu hayat şartlarından ve Türk toplumunun milli karakterinden kaynaklanmaktadır. Anavatandan dünyanın dört bucağına dağılmış olan Türk milleti, bu sayede ayakta durmayı başarmış ve dünyaya hükmeden büyük devletler kurmuştur.

Toplumumuzda Sosyal Yardımlaşma Duygusu, Sosyal Yardımlaşma Duygusu, Toplumumuzda Yardımlaşma Duygusu, Yardımlaşma Duygusu, Sosyal Yardım Duygusu,farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim