Hakkında Bilgi

Valinin Görevleri

Vali Kimdir - Valinin Görevleri Nelerdir
İl idaresinin başı olan vali, illerin yetki genişliğe dayanmasından dolayı devlet tüzel kişiliğinin, hükümetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir. Vali İç İşleri Bakanı’nın önerisi Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı’nın onaması ile atanır. Valilik kanunlarda istisnai memurluklar arasında sayılmıştır. Bir başka anlatımla vali olmak için kanunlarda özel şartlar ön görülmemiştir. Dolayısıyla Hükümetler şartları taşıyan güvendikleri herhangi birisini vali olarak atayabilirler. Hükümet aynı zamanda vali olarak atadığı kişiyi istediği zaman ve istediği sebebe dayanarak görevden alabilir. Bu durum güvenceli memur olmamanın doğal bir sonucudur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre valilik istisnai bir memurluktur. İstisnai memurluklarda atama, sınav, kademe ilerlemesi, derece yükselmesine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanundaki hükümler uygulanmaz. Dolayısıyla istisnai memurluğa normal bir devlet memurluğuna atanma şartları olarak sayılma koşullarına haiz olan herkes atanabilir. Yani öğrenim koşulu olarak ortaokul mezunu olmak yeterlidir. Buna karşılık valinin yardımcılığını yapan ve vali görevi başında bulunmadığı zamanlarda onun vekilliğini yapan vali muavini ise güvenceli bir memurdur. Çok ilginçtir ki vali için aranmayan şartlar vali muavini için aranmakta ve en az on yıl kaymakamlık yapma şartının yanında üniversitenin belli sosyal bilimlerine ilişkin bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

10 Haziran 1949 tarih 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde “valiler ilde, devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır” denilerek valinin hükümetin ve her bir ayrı bakanlığın tek tek temsilcisi olduğu vurgulanmıştır. Burdan da anlaşılacağı üzere vali yalnızca idari değil aynı zamanda siyasi sıfatı ve görevleri olan bir görevlidir. Bu da onun ne için istisnai memur olduğunu açıklamaktadır .

Valinin ildeki tüm merkezi idare örgütlerinin ve personelinin başı olması nedeniyle oldukça geniş bir alana nüfuzu vardır. Bununla beraber adli ve askeri örgütler valinin yönetim ve denetimi altında değildir.

Vali adli örgütlerle sınırlı bir ilişki içerisindedir. Bu belirlemeyi il idaresi kanunu ve ceza muhakemesi kanunu birlikte yapmaktadır. Buna göre; vali savcıdan adalet işlerinin gecikme nedenlerini sormak, (mülga) savcıdan kamu davası açmasını istemek, (mülga) cezaevlerini gözetmek ve denetlemek ve savcı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarını gözetmek ve denetlemek yetkilerine sahiptir (5442 s.Kmd.10).

Valinin askeri örgütlerle ilişkiside gayet sınırlıdır. Vali sadece askerlik işleri ile ilgili şikayetleri dinlemek içi ve bu şikayetleri ilgili askeri makamlara ve gerektiğinde bakanlığa bildirmek ve il içindeki kolluk kuvvetleri ile bastırılamayacak olağanüstü ve ani olayların ortaya çıkması halinde en yakın askeri birlik komutanından yardım istemek yetkisine sahiptir. Valinin bu istemi derhal yerine getirilir (5442 s.K md11/D) .

Valinin başlıca görevleri olarak şunları sayabiliriz:
-Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.

-Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

-İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur

-Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

-Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder

-Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

-İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.

-İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.

İl İdare Şube Başkanları: İldeki merkezi yönetim kuruluşlarının başında bulunan yüksek memurlara idare şube başkanları denilmektedir. Bu başkanlar başkentteki başlıca bakanlıkların ya da bazı bakanlıkların bağlı kuruluşları ile ana hizmet birimlerinin ildeki servisleri niteliğindedir. İl idare şube başkanları valinin görüşü alındıktan sonra ilgili bakanlıkça atanır. ildeki belli başlı il idare şube başkanları: Hukuk İşleri Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Veteriner Müdürü, İl Bayındırlık Müdürü ve Defterdardır. Bazı bakanlıkların birden fazla ili kapsayan bölgelerde servisleride vardır. Çalışma bölge müdürlükleri gibi.

İl idare şube başkanları kendi görev alanlarına giren işlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludurlar. Vali bu müdürler arasında işbirliği sağlar. İl idare şube başkanlarının doğrudan işlem yapma yetkileri yoktur. Bunlar gerekli kararları hazırlar ve valiye sunarlar. Valinin onayıyla hazırladıkları kararlar uygulanır. İl idare şube başkanlarının tek başına yazışma yapma yetkileride yoktur. Yazışmalarını valilik aracılığıyla yaparlar.

İl İdare Kurulu: İlde valinin başkanlığını yaptığı ve hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim müdürü, bayındırlık ve iskan müdürü, sağlık müdürü, tarım ve köyişleri müdüründen oluşan il idare kurulu vardır. Bu kurula valinin yokluğunda vali yardımcısıda başkanlık edebilir.

İl idare kurulunun istişari ve idari olmak üzere iki türlü görevi vardır. Bu kurulların 1982 yılına kadar yargısal yetkileride vardı. Bunlar bazı işlemlere karşı açılacak iptal davalarını görme ve karara bağlama konusunda yetkilidiydiler. 1982 yılında 2576 sayılı kanunla idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla il idare kurullarının yargısal yetkileri sona ermiştir.

İl idare kurulu esas itibariyle valiye danışmanlık yapan bir kuruluştur. Ancak bazı görevleride vardır ki bunlar da idari nitelik taşımaktadır. Bu görevleri şunlardır:

-Son yoklama zamanı dışında olmak koşuluyla, askere alma işleminin sağlık nedeni ile ertesi yıla ertelenmesine karar vermek (Askerlik Kanunu md.40)

-İlçe kurulması ve kaldırılması için görüş bildirmek (5442 s.K md 2)

-İl merkezindeki belediye sınırları içinde mahallerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesine karar vermek. İl idare kurulu bu konudaki kararını belediye meclisi ile birlikte verir ve bu karar valinin onayı ile kesinleşir (1580 s.K md 8)

vali, vali nedir, vali ne demek, vali neye denir, vali ile ilgili bilgiler, vali hakkında bilgi, vali ne demektir, vali anlamı, vali özellikleri, vali hakkında kısa bilgi, vali kimdir, valinin görevi, valinin görevleri, valinin görevleri nelerdir, valilik,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim