Hakkında Bilgi

Yabancıların Atatürk İçin Söyledikleri

YABANCILARIN GÖZÜYLE ATATÜRK
YABANCILARIN GÖZÜYLE ATATÜRK

AFGANİSTAN
O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu ulusları için de en büyük önderdi.
Afganistan Kralı Emanullah HAN

Roma'da evimizdeydik. Radyo dinliyorduk. Kara haberi öğrenince ne duruma geldiğimizi bilemezsiniz. Yüreğimizden vurulmuş gibi olduk. Gazetelerin verdiği bilgi yasımızı tümüyle artırdı. "Çocuklarım siz kalınız, ben gidip Büyük Ata'nın kaybı karşısındaki acı ve üzüntülerimi ona kendi huzurunda belirtmek istiyorum." dedim. İstanbul'a bu amaçla tümüyle özel olarak geldim. Gelmeseydim bu sonsuzluğa göçen büyük insanın önünde ağlamasaydım, bu sonsuz ayrılığa katlanamazdım. Ona saygı görevimi yapabilmek için İstanbul'a geldim. Gelir gelmez saraya gittim. Büyük arkadaşımın tabutu önünde durdum, eğildim, ağladım. Acım Türk ulusunun acısı dek büyüktür. Sevdiğim Türk ulusuna baş sağlığı dileğimin sunulmasına aracılığınızı dilerim.
Afganistan Kralı Emanullah HAN

Büyük Atatürk’ün kaybından dolayı üzüntümüz o derece derin ve sonsuzdur ki bunu anlatamam. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye’nin değil, bütün Doğu’nun Atasıydı. Büyük yasınıza Afgan Kralı ve hükümeti olduğu gibi bütün Afgan ulusu da candan katılıyor. Bu içten acımızın bir belirtisi olarak Türk bayrağının yası sürdükçe, Afgan bayrağı da yarı çekilecektir. Bütün yabancı ülkelerdeki temsilciliklerine talimat verilmiştir.
Afganistan Kralı Emanullah Han’ın Amcası Altes Veli Han

ALMANYA
Onda büyük bir asker, dahi bir devlet adamı ve tarihsel kişiliğe sahip biri yitirilmiştir.
Adolf Hitler

Bir yenilginin uçurumuna düşmesine karşın, ilkin sonuçsuz sanılan Bağımsızlık Mücadelesini yapan Türk Ulusu, önünde saygıyla eğilmeden bu satırlara son veremez. Zafer neşesiyle kendinden geçmiş bir diplomasinin kararını "Hayır!" diyerek yırtmak ve yüzlerine fırlatmak örneğini biz Almanlar, Türklere borçluyuz.
Alman Askeri Dergisi Vissen Und Vehr

Tutsaklığa mahkum edilmiş bir bağımsızlık hakkını güçle kazanmış, idam fermanını yırtıp düşmanlarının suratına fırlatmış adamdır. Atatürk, bağımsızlık duygusunu taşıyan bütün uluslar için, ölmez bir simgedir.

Alman Basını
Bütün dünya 10 Kasım'da, biz Almanların da dostluk ve saygıyla bağlı olduğumuz bir kişinin yaşamını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk bir süer (asker) olarak, amansız ve üstelik bazı anlarında umutsuz gözüken bir mücadeleden muzaffer çıkmış ve sonra da devlet sorumluluğunu üzerine almıştır. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, onun diplomatik dahiliğinin bir eseridir. Türk devletinin demokratik gelişmesini engelleyen, geçmişten kalma bazı gelenek, görenek ve alışkanlıkların değiştirilmesi ya da kaldırılması gerekiyordu. O cesurca ve azimlice ülkülere sahipti, yılmak bilmeyen bir yaratıcılıkla eserlerini gerçekleştirmeye başladı. Atatürk, Almanlarla geleneksel, yürekten ve karşılıklı güvene dayanan ilişkiler kurmuş ve sürdürmüştür.
Batı Almanya Cumhurbaşkanı Ludwig ERHARD

Almanya, Atatürk'ün yapıtına ve mücadelesine hayrandır. O'nda, tarihsel eseri, özgürlüğü seven bütün uluslar için bir simge olarak kalacak erkli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı

Türkiye'nin kendisine sınırsız bir minnet duyduğu büyük kurtarıcı Atatürk'ün yaşamı, Almanya'da olduğu dek iyi, hiçbir yerde anlaşılamayacak ve takdir edilemeyecektir. Çünkü Almanya aynı yoldan geçmiştir. Türkiye'ye kabul ettirilen barış antlaşması, topraklarının yaşamsal kesimlerini kendisinden koparıp alıyordu. Ulusal kahraman Atatürk, ülkesini kurtarmayı ve ulusal bir geleceğin temellerini atmayı başardı. Ülkesini görüşmelerle ve Cenevre yöntemleriyle kurtaramayacağına inanarak mücadele yolunu seçti. Bunda yalnız çelik bir irade ve güç başarısı olabilirdi. Ülke içindeki eseri, daha az hayranlığa değer değildir. Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihsel eseri, özgürlüğü seven bütün uluslar için bir simge olarak kalacak erkli bir kişilik görmektedir.
Berlin, Alman Ajansı

Bugün Kemal Atatürk, yarattığı eserlerle bakıp pek haklı olarak kendisine başarıya ermiş bir kimse gözüyle bakabilir. Çünkü Atatürk, her şeyden üstün olarak, Türk ulusuna şimdiye dek erişmediği bir mutluluk getirmiştir.
Carel Sautman Güncesi (Gazetesi)

Mustafa Kemal Bey, sorumluluk yüklenmekten korkmayan doğuştan bir önderdi. 25 Nisan sabahı 19. tümeniyle kendiliğinden düşmana saldırmaya karar verdi. O'nu kıyıya sürdü ve üç ay boyunca kendisine yapılan çetin saldırılara inatçı ve sarsılmaz biçimde karşı koydu. O'nun azmine tümüyle olarak güvenebilirim.
General Liman Von Sanders

Atatürk, yeni Türkiye'nin yaratıcısı olduğu kadar ulusunun eğiticisi ve yetiştiricisi olmuştur. Atatürk, kişiliğinin gücüyle ulusları içten ve dıştan değiştiren savaş önderleri arasında özel bir yer tutacaktır. O, yeni Türkiye'nin yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın doğunun şimdiki görünümünü bu adam belirledi.

Germania Gazetesi
Kendisinin tarihsel büyüklüğü, yapıtı olan yeni Türkiye’ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve çabası, uzağı gören akıl ve bilgelikle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.
Illustrierte Dergisi

O, kişisel kazanç ile ün peşinde koşan bir diktatör değil gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
Profesör Walter L.WRIHT Jr

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil manevi gelişimini de sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman vericiliğiyle yön göstericiliğinden örnek ve güç alsınlar.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Mustafa Kemal; hırpalanmış, silahı elinden alınmış olan ulusla el ele vererek tarihe yeni bir çağ açmak için mücadeleye atıldı ve mücadelesinde, ruh erkinin dünya yüzündeki bütün silahlardan üstün olduğunu kanıtladı.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Mustafa Kemal'i yüksek komutanların çoğuna üstün kılan nitelik, ölümü küçümsemek ve yiğitlik göstermek bakımından süerlerine (askerlerine) en büyük örnek olmasıdır.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Doğu, tarihin Kemal Atatürk tarafından yazılmış olan yeni bir sayfasını açmıştır. Avrupa tarih betikleri (kitapları) zamanında, Türklerin Altay Dağları'nın yüksek ovalarından Doğuya, Batıya nasıl akın ederek ulusları ve kültürleri tahrip eylediklerini öyküler. İncil'de ve Ortaçağ literatüründe Türkler, (Gog ve Magog) diye olağandışı ve korkunç hayaletler olarak betimlenmiştir. Onlar uyuşturucu uygarlığın buzları içinde bir ateştiler ve Türk kokusu bugün bile dünyanın yarısının organlarında yaşamaktadır. Şimdi çağdaş bilim, milattan önce tarihin binlerce yıllık perdesini açarak, batmış ulusların kaybolmuş izlerini keşfetmektedir. Bu arada birdenbire Türk ırkını da tarihin aydınlıkları içinde görüyoruz ve onun Doğu ile Batı arasında nasıl bir köprü kurmuş ve nasıl devletler ve kültürler yaratmış olduğunu anlıyoruz. Avrupa’nın birçok bilimcisi bunu reddediyor. Ancak, Atatürk'ün yaşamı ve Türk ulusunun yeniden uyanış ve kalkınışı, Türk ulusunun ruhunun ilk evini henüz yirminci yüzyılda kurmuş olmadığı kanısını gösteriyor. Kemal Atatürk’le yüzlerce yüzyılın derinliğinden kahraman bir ruh aydınlığa yükseliyor ve bu ruh, dünyanın tutsaklığa düşmüş kısımlarındaki uluslara özgürlük ve kurtuluş yolunu gösteriyor. O'nun kimliği, Nil kıyılarından eski Çin denizlerine dek uzanan bir efsane olmuştur. Bununla birlikte O, yine ulusunun ortasındadır. Olgun ve mükemmelliğe ermiş zekasıyla, aydın ve sonsuz gençliğin yorulmak bilmez erk ve ciddiliğine erişmiş olan Atatürk, kendi ulusu ve insanlık dünyası için beslediği sevgiyle, bir dâhinin neler yarattığına ilişkin, dünyaya olağanüstü heyecanlı bir sahne izlettirmektedir.
Tarih Profesörü Herbert MELZIG

Atatürk, Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet önderinin başaramadığıdır.
Volkischer Beobachter Gazetesi

Bugünkü Türkiye, dünya savaşından sonraki Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden daha ileri gitmişse bunun en büyük nedenini yeni Cumhuriyetin Başkanı'nın dehasında aramalıdır.
Yazar Hans FROEMBG

AMERİKA
Atatürk, ülkesine bağlılığıyla kendisine bütün dünyanın saygısını kazandırmıştır.
ABD Başkanı Franklen D. Roozwelt

Benim üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntümse bu adamla tanışmak konusundaki şiddetli isteğimin gerçekleşmesine artık olanak kalmamış olmasıdır.
ABD Başkanı Franklen D. Roozwelt

Kemal hakkında almış olduğum bilgi çok yenidir. Bu konudaki bilgilerimi kendisini çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti'nin tanınması hakkında Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Litvinof’la görüşürken kendisine onun düşüncesince bütün Avrupa'nın en değerli ve en çok dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana verdiği yanıtta Avrupa'nın en değerli devlet adamının bugün Avrupa'da yaşamadığını, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. Franklin D. Roozwelt'in bu sözlerine karşı, Disraeli'nin İngiltere'yi yönettiği zamandan beri, Avrupa'da o ırktan gelmiş bütün devlet adamları içinde en becerilisi olan Litvinof tarafından söylenmiş olan bu değerlendirmenin çok değerli olduğunu bildirdim.
ABD Başkanı Franklen D. Roozwelt, 1928

Kemal Atatürk'ün ölümünün 25. yıldönümünü anma törenine katılabilmekten onur duymaktayım. Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihsel başarılarını, Türk halkına esin veren önderliğini, çağdaş dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri önder olarak erk ve yüksek cesaretini anımsatmaktadır. Çöküntü durumunda bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması, yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını onurlu bir biçimde ilan edip o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Kuşkusuz ki Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
ABD Başkanı John F. KENNEDY, 10 Kasım 1963

Atatürk'ün ölümünden dolayı Amerika Hükümeti pek üzgündür. Bu kayıp, yalnız Türk Ulusuna ve sınırlarını etkilememiştir. Yayıldığı yerler çok geniştir.
ABD Dışişleri Bakanı Kordel HALL

Geceleyin yüz kişilik akşam sofrası, Avrupa'nın büyük başkentlerinde verilmekte olan benzeri şölenlerden farksızdı. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği şölen sofrasında kullanılan İkinci Mahmut çağından kalma (1808-1839) som altın tabak ve takımlar, bu şöleni Avrupa’dakilerden daha gösterişli yapıyordu. Mustafa Kemal her şeyden önce tam anlamıyla savaşçı bir komutan, dayanıklı, geniş yüzlü, derin ve yoğun düşünceli, sert ve canlı sözlü bir kişidir. Ancak bu gece tam anlamıyla ince ve nazik bir devlet adamı, aynı anda mükemmel bir devlet başkanıydı. Her elçi kendilerinden aynı ölçüler içinde iltifat görürler.
ABD Ankara Büyükelçisi General Charles Sherrill

Unutmamalıdır ki Kemal, Dumlupınar'da parlak bir strateji yeteneği göstermiş ve düşmandan çok az olan Türk güçlerinden gereğince yararlanmayı bilmiştir. Dünya üzerinde istila orduları, Yunanların uğradıkları büyük bozgun gibi bir yenilgiyle pek az karşılaşmışlardır.
ABD Elçisi Charle H. SHERRILL

Dünyayı hayran bırakan bu Türk, Türklerin göğsünü Türk olduklarından, tarihlerinden ve dillerinden dolayı bir kez daha kabartmıştır ve Türkiye'nin geleceği için, geçmiş yüzyılların toplayabildiğinden daha çok bir erk toplamıştır. Mustafa Kemal, başarılarının çoğunu tükenmek bilmeyen sabrı sayesinde elde etmiştir.
ABD Elçisi General C.H. SHERRILL

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük önderlerinden biriydi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri ülkeleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Çünkü O, Türklere bir ulusun büyüklüğünün temel taşını oluşturan kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. Ben, Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük bir kıvanç duyuyorum.
General Mc ARTHUR

İnsanı teslim alıcı gözlerinde olağanüstü önderlik gücü vardır. Kalın kaşları sakin durmaz. Yüksek, aydın doruklara kalkar ve hayret verici derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak bir biçimde çatılır. Derisi açık renkli ve güneşten yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sarımtırak kahve renklidir. Ağzının temiz kesilmiş hatları ve çenesi kararlarının kesinliğini gösterir. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.
Günceci (Gazeteci) Gladys Baker

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.
Chicago Tribune Güncesi (Gazetesi)

Savaş sonrası döneminin en yetenekli önderlerinden biri.
New York Times Güncesi (Gazetesi)

Lozan'ı o kazandı; son iki yüz yılda yaşlı Asya'nın Avrupa'ya karşı kazandığı ilk zafer.
New York Times Güncesi (Gazetesi)

Atatürk'ün, birçok insanın başarmaya güç yetiremedikleri, işleri başarmada gösterdiği azim ve cesarete ve ortaya koyduğu esere bütün Amerika hayrandır.
Amerika Basını

ARNAVUTLUK
Atatürk, yüzyılımızın en seçkin yüzüdür. Filozofların çeşitli metafizik anlamlar vermiş ve şairlerin en güzel ve en yüksek sözlerle betimlemiş oldukları ülküye, O, gerçekçi sesiyle can vermiştir. O, sözleri uygulamaya çevirmiştir ve büyük uygulamanın dili kendisindedir.
Demokratia Güncesi (Gazetesi)

Bütün Türk Ulusu yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz önderini yitirmiştir. Atatürk, pek kısa zamanda ülkesinin görünümünü tümüyle değiştirmiş, eski Türkiye'den çağdaş bir devlet çıkarmıştır. Türk ulusu kendisine maddi ve manevi refahına borçludur. Arnavut ulusu, bu büyük ve acı kayıptan dolayı Türk ulusunun duyduğu acıya katılmaktadır.
Stipsi Güncesi (Gazetesi)

AVUSTURYA
Büyük düşüncelerin adamı; bir devlet mimarıydı.
Neue Freie Presse, Viyana

Eşsiz inkılâplarla Gazi'den ulusuna geçen büyük irade gücü uzun yıllar süregelecek bir gelişme ve olgunluğu birkaç yıl içinde gerçekleştirmiştir. Ve anlaşılmıştır ki Gazi'nin kendisine olan inancına, Türk Ulusu lâyıktır.
Nobert Von BİSCHOFF

Atatürk'ün hareketlerinden sinirli olduğu belli olmuyor. Hareketlerinde dengesizlik ve uyumsuzluk gösterenler sinirlidir. Oysa, Atatürk'ün hareketi kesin, belli ve bilinçlidir. Her hareketini bilerek yapıyor. Kendisiyle konuştuktan sonra, Sadi"nin bir beytini anımsadım. Bunu bir Türk dostumdan işitmiştin, size söyleyeyim:

"Bir şeyi bilen ve bildiğini bilen kimse, onurunun atını evrenin kubbesi üzerinde sıçratabilir." Şunu göz önünde tutmak gerekir. Ben her şeyden önce dış biçim adamıyım. Böyle olmasaydım, heykelci olmazdım. Dolayısıyla görüşümü bu bakımdan söyleyeceğim. Çünkü yalnız biçimdir ki bana, karşımdaki insanın özüne işlemek olanağını verir. Doğaldır ki hareket bütünler. Diyebilirim ki Atatürk biçim ve hareketine göre olağanüstü bir insan. Ancak bu olağanüstülük, Nietsche'nin ki gibi değildir. Nietcshe hastaydı. Atatürk öyle bir insandır ki hayalci değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.
Yontman (Heykelci) KRIPPEL

Yabancıların Atatürk Hakkında Söyledikleri, Yabancıların Atatürk hakkında düşünceleri, Yabancıların Atatürke söylediği sözler, Yabancıların Atatürk hakkındaki düşünceleri, Yabancıların Atatürk hakkındaki sözleri, Yabancıların Atatürk hakkındaki görüşleri, Atatürk hakkında söylenen sözler, Atatürk hakkında sözler
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim